Naše delo

Kdo smo

Evropska unija financira številne programe in projekte, ki izboljšujejo življenje evropskih prebivalcev in ljudi po vsem svetu. Nepravilna poraba sredstev iz proračuna EU ali izogibanje plačilu davka, dajatev ali prelevmanov, ki se stekajo v proračun EU, zato neposredno škodujejo državljanom EU in celotnemu evropskemu povezovanju.

Urad za boj proti goljufijam je pri preiskavah neodvisen, vendar kot del Evropske komisije spada v resor podpredsednice Kristaline Georgieve, pristojne za proračun in človeške vire.

Urad za boj proti goljufijam:

  • ščiti finančne interese Evropske unije s preiskovanjem primerov goljufij, korupcije in drugih nezakonitih dejavnosti;
  • odkriva in preiskuje hude nepravilnosti, ki jih ob opravljanju službenih dolžnosti storijo člani in uslužbenci institucij in organov EU ter ki bi lahko imele za posledico disciplinski ali kazenski postopek;
  • podpira Evropsko komisijo in druge institucije EU pri razvoju in izvajanju zakonodaje in ukrepov za preprečevanje goljufij ter odkrivanje nepravilnosti.

Urad si prizadeva čim učinkoviteje izvajati svoje naloge in tako institucijam EU pomaga smotrno porabiti davkoplačevalski denar.

Naše delo

Urad za boj proti goljufijam je proračunsko in upravno samostojen, kar mu omogoča neodvisnost dela.

Po svojih pooblastilih popolnoma neodvisno izvaja:

  • notranje preiskave, tj. preiskave v evropskih institucijah ali organih, ki se financirajo iz proračuna EU;
  • zunanje preiskave, tj. preiskave v državi članici, kadar gre za zadeve, povezane s proračunom EU. V ta namen lahko urad opravi preglede in preiskave v prostorih gospodarskih subjektov, pri čemer tesno sodeluje s pristojnimi organi držav članic in držav zunaj EU.

Število prijav sumljivega ravnanja in morebitnih goljufij, ki jih prejme OLAF, narašča in prihaja iz različnih virov. Večinoma so informacije posledica kontrol organov, pristojnih za upravljanje sredstev EU v institucijah ali državah članicah.

Urad pri vsaki prijavi najprej preveri, ali spada v njegovo pristojnost oziroma izpolnjuje merila za začetek preiskave.

Vsako začeto preiskavo uvrsti v eno od treh kategorij:

  • notranje preiskave: upravne preiskave v institucijah in organih Evropske unije, katerih namen je razkriti goljufije, korupcijo in druge oblike nezakonitega ravnanja, ki škoduje finančnim interesom Evropske unije, vključno z resnejšimi nepravilnostmi pri opravljanju službenih dolžnosti;
  • zunanje preiskave: upravne preiskave zunaj institucij in organov Evropske unije, katerih namen je odkriti goljufijo in drugo nezakonito ravnanje fizičnih in pravnih oseb. Zadeve veljajo za zunanje preiskave, kadar urad opravi večino preiskovalnega dela;
  • usklajevanje: preiskave izvedejo pristojni organi držav članic ali drugi organi EU, urad pa jim pomaga pri zbiranju in izmenjavi informacij in kontaktnih podatkov.

Navodila urada o preiskovalnih postopkih pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Načrt upravljanja urada OLAF 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Koledar dogodkov

Navodila urada o preiskovalnih postopkih pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Načrt upravljanja 2015 pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Zadnja sprememba: 08/09/2015