Čo robíme

Kto sme

Z rozpočtu Európskej únie sa financuje celý rad programov a projektov, ktorých cieľom je zlepšiť život občanov členských štátov a tretích krajín. Protiprávne vynaloženie prostriedkov EÚ alebo nezaplatenie daní, ciel a poplatkov, z ktorých sa financuje rozpočet Únie, priamo poškodzuje európskych občanov a ohrozuje celý projekt európskej integrácie.

Napriek tomu, že má úrad OLAF nezávislé postavenie, pokiaľ ide o jeho vyšetrovacie právomoci, je aj súčasťou Európskej komisie a patrí do portfólia Kristaliny Georgievovej, podpredsedníčky Komisie zodpovednej za rozpočet a ľudské zdroje.

Misia Európskeho úradu pre boj proti podvodom sa opiera o tieto tri piliere:

  • ochrana finančných záujmov Európskej únie (EÚ) vyšetrovaním podvodov, korupcie a akýchkoľvek iných protiprávnych konaní;
  • odhaľovanie a vyšetrovanie závažných skutočností týkajúcich sa výkonu služobných povinností členov a zamestnancov inštitúcií a orgánov EÚ, ktoré by mohli viesť k disciplinárnemu alebo trestnému konaniu;
  • poskytovanie podpory pre inštitúcie EÚ (najmä pre Európsku komisiu) pri rozvoji a implementácii politík a právnych predpisov zameraných na boj proti podvodom.

Efektívnym plnením svojho poslania prispieva úrad OLAF k snahám inštitúcií EÚ o zabezpečenie čo najlepšieho využitia peňazí daňových poplatníkov.

Čo robíme

Úrad OLAF má rozpočtovú aj administratívnu autonómiu, ktorá zabezpečuje jeho prevádzkovú nezávislosť.

Úrad OLAF má právomoc nezávisle vykonávať:

  • vnútorné vyšetrovania (t. j. v rámci akejkoľvek európskej inštitúcie alebo orgánu financovaného z rozpočtu EÚ);
  • vonkajšie vyšetrovania (t. j. na vnútroštátnej úrovni všade tam, kde ide o prostriedky z rozpočtu EÚ). Na tento účel môže úrad OLAF vykonávať kontroly na mieste a inšpekcie v priestoroch hospodárskych subjektov v úzkej spolupráci s príslušným členským štátom a orgánmi tretích krajín.

Úrad OLAF získava čoraz väčšie množstvo informácií o možných podvodoch a nezrovnalostiach z najrôznejších zdrojov. Vo väčšine prípadov vyplývajú tieto informácie z kontrol vykonávaných subjektmi zodpovednými za riadenie finančných prostriedkov EÚ v európskych inštitúciách alebo členských štátoch.

Všetky sťažnosti, ktoré úrad OLAF prijme, prechádzajú prvotným posúdením, ktorého cieľom je určiť, či údajné porušenia predpisov patria do právomocí úradu a či spĺňajú kritériá na začatie vyšetrovania.

Každý otvorený prípad sa klasifikuje v rámci jednej z týchto troch kategórií:

  • interné vyšetrovania – interné vyšetrovanie sú správnymi vyšetrovaniami v rámci inštitúcií a orgánov Európskej únie, ktorých cieľom je odhalenie podvodov, korupcie a inej protiprávnej činnosti, ktorá poškodzuje finančné záujmy Európskej únie vrátane pochybení súvisiacich s výkonom pracovných povinností.
  • vonkajšie vyšetrovania – externé vyšetrovania sú správnymi vyšetrovaniami mimo inštitúcií a orgánov Európskej únie na účely zisťovania podvodov a iného protiprávneho konania fyzických alebo právnických osôb. Prípady sa klasifikujú ako externé vyšetrovania vtedy, ak väčšinu vyšetrovacích úkonov vykonáva vedie úrad OLAF.
  • koordinačné prípady – úrad OLAF sa podieľa na vyšetrovaniach, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány alebo iné útvary EÚ, a to tým, že uľahčuje zhromažďovanie a výmenu informácií a kontaktov.
Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít

Pokyny úradu OLAF pre zamestnancov týkajúce sa vyšetrovacích postupov pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Plán riadenia 2015 pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Posledná aktualizácia: 28/01/2016