Wat doen wij?

Wie zijn wij?

De EU financiert allerlei programma's en projecten om het leven van mensen in de EU en daarbuiten te verbeteren. Maar als EU-geld verkeerd wordt gebruikt of als er EU-belastingen en -heffingen worden ontdoken, schaadt dat de Europese burger en daarmee de hele Europese Unie.

Hoewel OLAF een apart onafhankelijk statuut heeft voor zijn onderzoekstaken, maakt het ook deel uit van de Europese Commissie, onder de bevoegdheid van Kristalina Georgieva, vicevoorzitter en commissaris voor begroting en personeelszaken.

Het Europees Bureau voor fraudebestrijding heeft drie taken:

  • het beschermt de financiële belangen van de EU door fraude, corruptie en andere illegale praktijken te bestrijden
  • het zorgt voor de opsporing en het onderzoek van ernstige inbreuken op de beroepsplichten van leden en personeel van de EU-instellingen en -organen, die kunnen leiden tot disciplinaire of strafprocedures
  • het steunt de Europese instellingen, in het bijzonder de Commissie, bij de ontwikkeling en uitvoering van wetgeving en beleid inzake fraudebestrijding

OLAF kwijt zich zo doeltreffend mogelijk van deze taken en helpt de EU-instellingen daarmee optimaal gebruik te maken van het geld van de belastingbetalers.

Wat doen wij?

OLAF heeft budgettaire en bestuurlijke autonomie, zodat het volledig onafhankelijk kan opereren.

OLAF is bevoegd tot:

  • intern onderzoek, d.w.z. binnen een Europese instelling of een orgaan dat uit de EU-begroting wordt gefinancierd
  • extern onderzoek, d.w.z. op nationaal niveau, in een zaak waarmee geld van de EU-begroting is gemoeid. Hiervoor mag OLAF in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteiten van het betrokken land, zowel binnen als buiten de EU, bedrijven en instanties ter plaatse inspecteren.

OLAF krijgt uit allerlei bronnen steeds meer informatie over mogelijke fraude en onregelmatigheden. In de meeste gevallen is die informatie het resultaat van controles door instanties die bij EU-instellingen of in EU-landen EU-geld moeten beheren.

Bij iedere tip gaat OLAF na of de zaak onder zijn bevoegdheid valt en aan de voorwaarden voldoet om nader te worden onderzocht.

Wordt er een zaak van gemaakt, dan valt die onder een van de volgende categorieën:

  • Interne onderzoeken: administratief onderzoek bij EU-instellingen en -organen naar eventuele fraude, corruptie of andere illegale praktijken die de financiële belangen van de EU schaden, inclusief ernstige ambtsovertredingen
  • Externe onderzoeken: administratief onderzoek buiten de EU-instellingen en -organen naar eventuele fraude of ondere onregelmatigheden door natuurlijke of rechtspersonen. Een zaak geldt als extern onderzoek indien OLAF het merendeel van de input voor het onderzoek levert
  • Coördinatiezaken: OLAF draagt bij aan onderzoeken van nationale instanties of andere EU-diensten door het inwinnen en uitwisselen van informatie en contacten te vergemakkelijken.
  • Strafrechtelijke bijstand: OLAF helpt bevoegde nationale autoriteiten, in de EU en daarbuiten, bij strafrechtelijk onderzoek.

 Instructies voor het personeel van OLAF over onderzoeksprocedures pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Managementplan OLAF 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Evenementenkalender

Instructies voor het personeel van OLAF over onderzoeksprocedures pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Managementplan 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Laatste bijwerking: 28/04/2015