Ko mēs darām

Kas mēs esam

No Eiropas Savienības budžeta finansē visdažādākās programmas un projektus, kas uzlabo iedzīvotāju dzīvi visā ES un ārpus tās. ES budžeta līdzekļu nepareiza izlietošana un izvairīšanās maksāt nodokļus, nodevas un citus maksājumus, no kuriem tiek veidots ES budžets, tiešā veidā kaitē ES iedzīvotājiem un visam t. s. Eiropas projektam.

Lai arī izmeklēšanas funkciju veikšanā birojs ir neatkarīgs, tas ietilpst Eiropas Komisijas struktūrā, un par to atbild Komisijas priekšsēdētāja vietniece un budžeta un cilvēkresursu komisāre Kristalīna Georgijeva.

Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai ir trīs uzdevumi:

  • tas aizsargā Eiropas Savienības (ES) finansiālās intereses, izmeklējot krāpniecības, korupcijas un visu citu nelikumīgu darbību gadījumus;
  • tas atklāj un izmeklē smagus ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumus, kam var sekot disciplinārlieta vai krimināllieta;
  • tas palīdz ES iestādēm, it īpaši Eiropas Komisijai, izstrādāt un īstenot krāpniecības novēršanas un atklāšanas tiesību aktus un stratēģijas.

Pēc iespējas efektīvāk veicot savus uzdevumus, OLAF palīdz ES iestādēm garantēt nodokļu maksātāju naudas lietderīgu izmantošanu.

Ko mēs darām

Birojam ir budžeta un administratīvā autonomija, lai tas savā darbā būtu neatkarīgs.

Tas ir pilnvarots pilnīgi neatkarīgi

  • veikt iekšēju izmeklēšanu jebkurā ES iestādē vai struktūrā, kas tiek finansēta no ES budžeta;
  • veikt ārēju izmeklēšanu valsts līmenī, ja ir nodarīts kaitējums ES budžetam. Šim nolūkam OLAF drīkst veikt pārbaudes uz vietas un komersantu telpās ciešā sadarbībā ar kompetentajām dalībvalsts un ārpussavienības valsts iestādēm.

OLAF no dažādiem avotiem saņem arvien vairāk ziņu par iespējamu krāpniecību un nolaidību. Vairumā gadījumu šīs ziņas iegūtas pārbaudēs, ko veikuši darbinieki, kas ES iestādēs vai dalībvalstīs ir atbildīgi par ES līdzekļu pārvaldīšanu.

Kad OLAF saņem ziņas par aizdomām, tas vispirms izvērtē, vai attiecīgie apgalvojumi ietilpst biroja kompetencē un atbilst priekšnosacījumiem, lai varētu sākt izmeklēšanu.

Ja lieta tiek sākta, vispirms nosaka, kurai no četrām šādām kategorijām tā pieder:

  • iekšēja izmeklēšana. Tā ir administratīva izmeklēšana Eiropas Savienības iestādēs un struktūrās, lai atklātu krāpniecību, korupciju un citu nelikumīgu darbību, kas skar Eiropas Savienības finansiālās intereses, tostarp arī nopietnu nolaidību, pildot amata pienākumus;
  • ārēja izmeklēšana. Tā ir administratīva izmeklēšana ārpus Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, lai atklātu fizisku vai juridisku personu krāpšanos vai citu nelikumīgu rīcību. Šādus gadījumus, kuros lielāko izmeklēšanas darbu veic OLAF, klasificē kā ārēju izmeklēšanu;
  • koordinācija. OLAF palīdz dalībvalstu iestādēm un citām ES iestādēm veikt izmeklēšanu, veicinot informācijas vākšanu un apmaiņu un saziņu;
  • palīdzība kriminālizmeklēšanā. Tās ir lietas, kurās kādas dalībvalsts vai ārpussavienības valsts kompetentās iestādes veic kriminālizmeklēšanu, saņemot palīdzību no OLAF.

OLAF norādījumi personālam par izmeklēšanas procedūrām pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

OLAF vadības plāns 2014. gadam pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Notikumu kalendārs

OLAF norādījumi personālam par izmeklēšanas procedūrām pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

OLAF vadības plāns 2014. gadam pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Pēdējā atjaunināšana: 28/04/2015