Mūsų darbas

Kas mes esame?

Iš Europos Sąjungos biudžeto skiriama lėšų įvairioms programoms ir projektams, kurie naudingi Europos Sąjungoje ir už jos ribų gyvenantiems žmonėms. Dėl netinkamo Europos Sąjungos lėšų naudojimo arba vengimo mokėti mokesčius ir muitus, kuriais grindžiamas ES biudžetas, tiesiogiai nukenčia Europos Sąjungos piliečiai ir daroma žala visam Europos projektui.

Nors OLAF atlieka nepriklausomus tyrimus, tarnyba taip pat yra Europos Komisijos padalinys, už kurį atsako už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Kristalina Georgieva.

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba atlieka tris užduotis:

  • tirdama sukčiavimo, korupcijos ir kitokią neteisėtą veiką ji gina finansinius Europos Sąjungos interesus;
  • nustato ir tiria svarbius faktus, susijusius su ES institucijų ir įstaigų narių bei darbuotojų profesinių pareigų nevykdymu, dėl kurių galėtų būti iškeltos drausminės arba baudžiamosios bylos;
  • padeda ES institucijoms, visų pirma Europos Komisijai, formuoti ir įgyvendinti kovos su sukčiavimu teisės aktus ir politiką.

Kuo veiksmingiau vykdydama savo užduotis, tarnyba OLAF prisideda prie ES institucijų pastangų užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami tinkamiausiu būdu.

Mūsų darbas

Biudžeto ir administravimo požiūriu OLAF yra savarankiška tarnyba; tokios sąlygos sudarytos siekiant užtikrinti, kad jos veikla būtų nepriklausoma.

OLAF turi įgaliojimus veikti visiškai nepriklausomai šiose srityse:

  • atlikti vidaus tyrimus, t. y. tyrimus bet kurioje ES institucijoje arba įstaigoje, finansuojamoje iš ES biudžeto;
  • atlikti išorės tyrimus, t. y. tirti, kaip ES biudžeto lėšos naudojamos jas gaunančiose šalyse. Šiuo tikslu tarnyba OLAF, glaudžiai bendradarbiaudama su kompetentingomis valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis, gali atlikti patikras vietoje ir tikrinti ūkinės veiklos vykdytojų patalpas.

OLAF iš daugybės šaltinių gauna vis daugiau informacijos apie galimą sukčiavimą ir kitokius pažeidimus. Dažniausiai šią informaciją po patikrų pateikia už ES lėšų tvarkymą atsakingi ES institucijų darbuotojai arba valstybių narių paskirti asmenys.

Visa ši informacija visų pirma įvertinama ir nusprendžiama, ar klausimas priklauso tarnybos kompetencijai ir ar pateikti įtarimai atitinka kriterijus, kad būtų galima pradėti tyrimą.

Visos OLAF bylos skirstomos į keturias toliau nurodytas kategorijas.

  • Vidaus tyrimai – tai administraciniai tyrimai, atliekami ES institucijose ir įstaigose siekiant nustatyti sukčiavimo, korupcijos ar kokios nors kitokios ES finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veikos atvejus, įskaitant rimtus su profesinių pareigų vykdymu susijusius pažeidimus.
  • Išorės tyrimai – tai administraciniai tyrimai, atliekami ne Europos Sąjungos institucijose ir įstaigose, siekiant nustatyti fizinių ar juridinių asmenų sukčiavimo arba kokios nors kitokios neteisėtos veikos atvejus. Bylos laikomos išorės tyrimais, jei OLAF atlieka didžiąją tyrimo dalį.
  • Koordinavimas – tai atvejai, kai OLAF padeda nacionalinėms institucijoms arba kitiems Bendrijos padaliniams atlikti tyrimus: rinkti informaciją ir ja keistis, palaikyti ryšius.
  • Pagalba baudžiamosiose bylose – tai atvejai, kai kompetentingos valstybių narių arba trečiųjų šalių valdžios institucijos atlieka baudžiamosios veikos tyrimą padedamos OLAF.

OLAF nurodymai darbuotojams dėl tyrimo procedūrų pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

2014 m. OLAF valdymo planas pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Renginiai

OLAF nurodymai darbuotojams dėl tyrimo procedūrų pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

2014 m. valdymo planas pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Paskutinį kartą atnaujinta: 24/03/2015