An méid a dhéanaimid

Muid féin

Maoiníonn an tAontas Eorpach raon leathan clár agus tionscadal a chuireann le caighdeán maireachtála saoránach ar fud an AE agus lasmuigh de. Aon mhí-úsáid a bhaintear as cistí arna soláthar ag buiséad an Aontais nó imghabháil cánach, dleachtanna agus tobhach a mhaoiníonn buiséad an Aontais, déanann siad dochar go díreach do shaoránaigh na hEorpa agus don tionscadal Eorpach ar fad.

Cé go bhfuil stádas neamhspleách ar leith aici le haghaidh obair imscrúdaitheach, is cuid den Choimisiún Eorpach í an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise freisin, agus tá sí faoi chúram Kristalina Georgieva, an Leas Uachtarán um an Buiséad agus Acmhainní Daonna.

Trí mhír atá i misean na hOifige Eorpaí Frith-Chalaoise:

  • leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh (AE) a chosaint trí chalaois, éilliú agus aon ghníomhaíochtaí mídhleathacha eile a imscrúdú;
  • cúrsaí tromchúiseacha a bhrath agus a imscrúdú, ar cúrsaí iad a bhaineann le comhlíonadh dualgas gairmiúil ag ball foirne d'institiúidí agus comhlachtaí an AE a d'fhéadfadh imeachtaí araíonachta nó coiriúla a tharraingt;
  • tacú le hinstitiúidí an AE, go háirithe an Coimisiún Eorpach, i bhforbairt agus i gcur chun feidhme reachtaíochta agus beartas frithchalaoise.

Ach a misean a fheidhmiú a éifeachtaí is féidir, déanann OLAF a cion d'iarrachtaí na n-institiúidí AE lena ráthú go mbaintear an tairbhe is fearr as airgead na gcáiníocóirí.

An méid a dhéanaimid

Tá OLAP neamhspleách ó thaobh buiséid agus ó thaobh riaracháin de, le go mbeidh sé neamhspleách go hoibríochtúil.

Tá sé de chumhacht ag OLAF a obair a dhéanamh go hiomlán neamhspleách:

  • imscrúdaithe inmhéanacha m.sh. taobh istigh d'aon institiúid nó comhlacht Eorpach a mhaoiníonn buiséad an AE.
  • imscrúduithe seachtracha m.sh. ar an leibhéal náisiúnta, cibé áit a bhfuil an buiséad i dtreis. Chun na críche sin, féadaidh OLAF seiceálacha ar an spota agus iniúchtaí ar áitrimh oibritheoirí eacnamaíocha, i ndlúthchomhar leis na Ballstáit inniúla agus le húdaráis tríú tíortha.

Tá breis faisnéise ón iliomad foinsí ag teacht chuig OLAF faoi chalaoisí agus faoi mhírialtachtaí féideartha. I bhformhór na gcásanna is ó sheiceálacha uathusan atá freagrach as cistí an AE a bhainistiú laistigh de na hInstitiúidí nó sna Ballstáit a thagann an fhaisnéis sin.

Gach líomhain a fhaigheann OLAF, déantar measúnú tosaigh uirthi féachaint an bhfuil sí laistigh de shainchúram na hOifige agus an gcomhlíonann sí na critéir chun imscrúdú a oscailt.

Nuair a osclaítear cás, rangaítear faoi cheann amháin de na trí chatagóir seo a leanas é:

  • Imscrúduithe inmheánacha: Is é sin imscrúduithe riaracháin laistigh d'institiúidí agus de chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh d'fhonn calaois, éilliú nó aon ghníomaíocht mhídhleathach eile a bhfuil tionchar aici ar leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a bhrath; lena n-áirítear nithe tromchúiseacha a bhaineann le dualgais ghairmiúla a chomhlíonadh.
  • Imscrúduithe seachtracha: Is é sin imscrúduithe riaracháin lasmuigh d'institiúidí agus de chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh d'fhonn calaois nó aon iompar neamhrialta eile ó dhaoine nádúrtha nó dlí a bhrath. Rangaítear cásanna mar imscrúduithe seachtracha i gcás gurb í OLAF is mó a dhéanann an t-imscrúdú.
  • Cásanna comhordúcháin: Déanann OLAF a chion le cabhrú le himscrúduithe a reáchtálann údaráis náisiúnta nó ranna eile de chuid an Chomhphobail trí bhailiú is trí mhalartú eolais agus teagmhálacha a éascú.

Treoracha OLAF don fhoireann maidir le nósanna imeachta imscrúdaitheacha pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Plean bainistíochta OLAF 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Events calendar

Treoracha OLAF don fhoireann maidir le nósanna imeachta imscrúdaitheacha pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Plean bainistíochta 2015 pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Nuashonrú is déanaí: 08/09/2015