Tehtävät

Perustietoa OLAFista

Euroopan unionin talousarviosta rahoitetaan monia ohjelmia ja hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia EU:ssa ja muualla maailmassa. On EU:n ja sen kansalaisten etujen vastaista, jos EU:n talousarviosta peräisin olevia varoja käytetään väärin tai EU:lle kuuluvia veroja, tulleja ja muita maksuja jätetään suorittamatta.

OLAF tekee tutkimuksensa itsenäisesti, mutta samalla se on osa Euroopan komissiota ja kuuluu budjetista ja henkilöstöstä vastaavan varapuheenjohtajan Kristalina Georgievan vastuualueeseen.

OLAFin vastuualue jakautuu kolmeen osaan:

  • se suojelee koko EU:n taloudellisia etuja tutkimalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa
  • se tutkii sellaisia EU:n toimielinten ja muiden elinten jäsenten ja työntekijöiden virkatoimiin liittyviä vakavia tekoja, jotka voivat johtaa kurinpitomenettelyihin tai rikosoikeudenkäyntiin
  • se auttaa EU:n toimielimiä ja erityisesti Euroopan komissiota kehittämään ja toteuttamaan lainsäädäntöä ja menettelyjä, joilla ehkäistään ja paljastetaan petoksia.

OLAF pyrkii yhdessä muiden EU-toimielinten kanssa varmistamaan sen, että veronmaksajien rahoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Tehtävät

OLAF on talousarvioltaan ja hallinnoltaan autonominen, jotta se voi toimia itsenäisesti.

OLAFilla on valtuudet tehdä seuraavia tutkimuksia:

  • sisäisiä tutkimuksia missä tahansa EU-toimielimessä tai EU:n talousarviosta rahoitetussa elimessä
  • ulkoisia tutkimuksia jäsenmaissa, jos EU:n taloudelliset edut ovat uhattuina. OLAFin edustaja voi käydä tekemässä tarkastuksia taloudellisten toimijoiden tiloissa ja tehdä tiivistä yhteistyötä maan omien viranomaisten kanssa.

OLAF saa mahdollisia petoksia ja väärinkäytöksiä koskevaa tietoa monista lähteistä. Useimmiten tieto on peräisin niiltä tahoilta, jotka EU:n toimielimissä tai jäsenmaissa vastaavat EU:lta saadun rahoituksen hallinnosta.

Saamiensa tietojen perusteella OLAF arvioi, kuuluuko tapaus sen toimialaan ja täyttyvätkö tutkimuksen aloittamisen edellytykset.

Kun tapaus otetaan käsiteltäväksi, se luokitellaan johonkin seuraavista neljästä luokasta:

  • Sisäiset tutkimukset: Sisäinen tutkimus tarkoittaa EU:n toimielinten ja muiden EU-elinten sisällä tapahtuvaa hallinnon tutkimusta, jolla selvitetään, onko tapahtunut EU:n taloudellisten etujen vastainen petos, korruptio tai muu väärinkäytös. Tutkittavaksi voidaan ottaa myös epäily vakavista rikkeistä viranhoitoon liittyvien velvollisuuksien hoidossa.
  • Ulkoiset tutkimukset: Ulkoisella tutkimuksella tarkoitetaan EU:n toimielinten ja muiden EU-elinten ulkopuolisen hallinnon tutkimista sen selvittämiseksi, onko luonnollinen tai oikeushenkilö syyllistynyt petokseen tai muuhun väärinkäytökseen. Tapausta pidetään ulkoisena tutkimuksena, jos OLAF vastaa suurimmasta osasta tutkimuksia.
  • Koordinointitapaukset: OLAF avustaa kansallisten viranomaisten tai EU:n muiden tahojen suorittamia tutkimuksia osallistumalla tiedonkeruuseen sekä tiedonvaihtoon.

OLAFin ohjeet rikostutkintamenetelmistä pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

OLAFin hallintosuunnitelma 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Tapahtumakalenteri

OLAFin ohjeet rikostutkintamenetelmistä pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Hallintosuunnitelma 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Viimeisin päivitys: 30/07/2015