Meie tegevus

Kes me oleme

Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse väga erinevaid programme ning projekte, millega muudetakse inimeste elu paremaks nii ELis kui ka mujal maailmas. ELi eelarvevahendite ebaõige kasutamine või ELi eelarve allikateks olevatest maksudest ja koormistest kõrvalehoidmine tekitab otsest kahju ELi kodanikele ning loob eelarvamusi kogu Euroopa idee suhtes.

OLAF on juurdluste läbiviimisel iseseisev ja sõltumatu, samas kuulub ta Euroopa Komisjoni koosseisu – eelarve ja personali eest vastutava asepresidendi Kristalina Georgieva haldusalasse.

Euroopa Pettustevastasel Ametil on kolm ülesannet:

  • kaitsta Euroopa Liidu (EL) finantshuve, uurides pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku tegevust;
  • tuvastada ja uurida ELi institutsioonide ning asutuste liikmete ja töötajate ametikohustuste täitmisel esinevaid tõsiseid rikkumisi, millele võivad järgneda distsiplinaar- või kriminaalmenetlused;
  • toetada ELi institutsioone, eelkõige Euroopa Komisjoni, pettusevastaste õigusaktide ja poliitika väljatöötamisel ning rakendamisel.

Oma ülesannete võimalikult tõhusa täitmisega aitab OLAF ELi institutsioonidel tagada maksumaksja raha parim kasutamine.

Meie tegevus

OLAF on eelarveliselt ja halduslikult iseseisev – selle eesmärk on tagada tema sõltumatu tegevus.

OLAF on volitatud sõltumatult läbi viima:

  • asutusesiseseid, s.t ELi eelarvest rahastatavas Euroopa institutsioonis või asutuses läbiviidavaid juurdlusi;
  • asutuseväliseid juurdlusi, s.t tegevust liikmesriigis ELi eelarvet hõlmavas olukorras. Selleks võib OLAF viia läbi kontrolli kohapeal ning uurimise majandusüksuse asukohas, kaasates liikmesriigi ja kolmandate riikide pädevad asutused.

OLAF saab väga erinevatest allikatest järjest rohkem teavet võimalike pettuste ja eeskirjade eiramise kohta. Enamusel juhtudel laekub teave kontrollimiste tagajärjel, mida teostavad ELi vahendite haldajad institutsioonides või liikmesriikides.

Kõiki OLAFile esitatud väiteid kõigepealt hinnatakse, et määrata kindlaks, kas need kuuluvad ameti vastutusalasse ning vastavad juurdluse algatamise nõuetele.

Kui juhtum avatakse, siis klassifitseeritakse see vastavalt ühele järgmisest neljast kategooriast:

  • Sisejuurdlused: Need on halduslikud juurdlused Euroopa Liidu institutsioonides ja asutustes eesmärgiga tuvastada pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku tegevust, mis kahjustab Euroopa Liidu finantshuve, sealhulgas ametikohustuste tõsite rikkumistega seotud juhtumid.
  • Välisjuurdlused: Need on halduslikud juurdlused väljaspool Euroopa Liidu institutsioone ja asutusi eesmärgiga tuvastada füüsiliste ja juriidiliste isikute pettusi või muud ebaseaduslikku tegevust. Juhtumid klassifitseeritakse välisjuurdlusteks, kus OLAF esitab põhiosa juurdlusmaterjalist.
  • Koordineerimine: OLAF toetab juurdlusi, mida viivad läbi liikmesriikde asutused või ELi muud üksused, aidates kaasa teabe kogumisele ja vahetamisele ning kontaktide loomisele.
  • Abistamine kriminaalasjades: Abistamine kriminaalasjades toimub juhtumite puhul, kus liikmesriigi või kolmanda riigi asutused teostavad kriminaaljuurdlust OLAFi osutatava abiga.

 OLAFi juhised töötajatele seoses juurdluse menetlustega pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

OLAFi juhtimiskava 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava

OLAFi juhised töötajatele seoses juurdluse menetlustega pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Juhtimiskava 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Viimati muudetud: 28/04/2015