Hvad laver vi?

Hvem er vi?

EU's budget finansierer en lang række programmer og projekter, der er med til at gøre livet bedre for borgerne både i og uden for EU. Uretmæssig anvendelse af EU's midler eller unddragelse af skatter, afgifter og bidrag til EU's budget er et direkte angreb mod europæiske borgere og skader hele det europæiske projekt.

OLAF er individuelt uafhængig med hensyn til sin undersøgelsesfunktion, men er også en del af Europa-Kommissionen, under ansvar af Algirdas Ĺ emeta, Kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig har tre opgaver:

  • det beskytter EU's finansielle interesser ved at efterforske svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter
  • det afslører og efterforsker alvorlige tilfælde af tilsidesættelse af arbejdsmæssige forpligtelser blandt medlemmer af og ansatte i EU's institutioner og organer, som kan føre til disciplinærsager eller straffesager
  • det støtter EU-institutionerne, især Europa-Kommissionen, i udviklingen og gennemførelsen af politikker for forebyggelse og afsløring af svig.

Ved at udføre sin opgave så effektivt som muligt bidrager OLAF til EU-institutionernes bestræbelser på at garantere, at skatteydernes penge anvendes bedst muligt.

Hvad laver vi?

OLAF har budgetmæssig og administrativ autonomi, så kontoret er driftsmæssigt uafhængigt.

OLAF har bemyndigelse til i fuld uafhængighed at foretage:

  • interne undersøgelser: dvs. i enhver europæisk institution eller instans, der finansieres via EU-budgettet
  • eksterne undersøgelser: dvs. på nationalt plan, når EU's budget er berørt. I den henseende kan OLAF foretage kontrol på stedet og inspektioner hos de økonomiske beslutningstagere i tæt samarbejde med det kompetente medlemsland og myndigheder i tredjelande.

OLAF modtager en stigende mængde oplysninger om mulige tilfælde af svig og uretmæssigheder fra mange forskellige kilder. Oplysningerne stammer i de fleste tilfælde fra kontroller udført af de ansvarlige for forvaltningen af EU's budget i institutionerne eller medlemslandene.

Alle påstande indgivet til OLAF bliver først vurderet for at afgøre, om de falder inden for kontorets mandat, og om de opfylder kriterierne for at indlede en undersøgelse.

Når en sag påbegyndes, klassificeres den i en af følgende fire kategorier:

  • Interne undersøgelser: Interne undersøgelser er administrative undersøgelser inden for EU's institutioner og organer med det formål at afsløre svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter, der påvirker EU's finansielle interesser, som bl.a. alvorlige tilfælde af tilsidesættelse af arbejdsmæssige forpligtelser.
  • Eksterne undersøgelser: Eksterne undersøgelser er administrative undersøgelser uden for EU's institutioner og organer med det formål at afsløre svig eller andre uregelmæssigheder hos fysiske eller juridiske personer. Sager klassificeres som eksterne, når OLAF udfører størstedelen af undersøgelsesarbejdet.
  • Koordineringssager: OLAF bidrager til undersøgelser, der udføres af de nationale myndigheder eller andre afdelinger inden for EU, ved at lette indsamling og udveksling af oplysninger og kontakter.
  • Bistand i strafferetlige sager: Bistand i strafferetlige sager er sager, hvor OLAF hjælper de kompetente myndigheder i et medlemsland eller et tredjeland med deres kriminalefterforskning.

 OLAF's instruktioner til personalet om undersøgelsesprocedurer pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

OLAF's forvaltningsplan 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender

OLAF's instruktioner til personalet om undersøgelsesprocedurer pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Forvaltningsplan 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Seneste opdatering: 19/09/2014