Naše činnost

Kdo jsme

Z rozpočtu Evropské unie se financuje celá řada programů a projektů, jež mají přispět ke zlepšení životních podmínek lidí nejen v EU, ale i v jiných zemích. Dochází-li ke zneužívání finančních prostředků z unijního rozpočtu, k daňovým únikům nebo k neplacení cla a jiných dávek, které mají být součástí rozpočtu EU, poškozuje to přímo evropské občany i celý evropský projekt.

Ačkoli je úřad OLAF při plnění vyšetřovací funkce nezávislý, tvoří součást Evropské komise. Jeho činnost má na starost Kristalina Georgieva, místopředsedkyně Komise odpovědná za rozpočet a lidské zdroje.

Evropský úřad pro boj proti podvodům má trojí poslání:

  • chrání finanční zájmy Evropské unie vyšetřováním podvodů, případů korupce a jiných nezákonných činností,
  • odhaluje a vyšetřuje závažné skutečnosti související s výkonem pracovních povinností, které by mohly souviset se zanedbáním povinností ze strany úředníků a zaměstnanců orgánů a institucí EU a mohly by vést k disciplinárnímu, popřípadě trestnímu stíhání,
  • podporuje orgány a instituce EU, zvláště Evropskou komisi, při vytváření a provádění právních předpisů a politik pro boj proti podvodům.

OLAF usiluje o nejlepší plnění svých úkolů, protože tak pomáhá orgánům a institucím EU zaručit, aby byly peníze daňových poplatníků využívány co nejefektivněji.

Naše činnost

OLAF disponuje vlastním rozpočtem a je autonomní v administrativních záležitostech, takže může fungovat nezávisle.

Zároveň má pravomoc zcela nezávisle provádět:

  • interní vyšetřování – v kterékoli evropské instituci či orgánu financované z rozpočtu EU
  • externí vyšetřování – na vnitrostátní úrovni v případech, které mají dopad na rozpočet EU. Za tímto účelem může OLAF vykonávat kontroly na místě a inspekce prostor hospodářských subjektů, a to v úzké spolupráci s orgány daného členského státu či úřady třetí země.

OLAF získává stále více informací, a to z mnoha zdrojů. Na podezření z podvodů a nesrovnalostí zpravidla při kontrolách upozorňují osoby, jež odpovídají za správu finančních prostředků EU v rámci evropských orgánů či členských zemí.

Veškeré případy podezření na podvodnou činnost projdou v úřadu OLAF prvotním posouzením, aby se určilo, zda spadají do jeho pravomoci a zda splňují kritéria k zahájení vyšetřování.

Pokud případ daná kritéria splňuje, je zařazen do jedné z následujících tří kategorií:

  • vnitřní vyšetřování tím se rozumí správní vyšetřování v orgánech a institucích EU s cílem odhalit podvod, korupci či jinou nezákonnou činnost, která má negativní dopad na finanční zájmy Evropských společenství. Do této kategorie spadají rovněž případy závažného neplnění služebních povinností.
  • vnější vyšetřování: to má rovněž správní povahu, ale provádí se mimo orgány a instituce EU. Cílem je odhalit podvod či jinou nesrovnalost, které se dopustila fyzická či právnická osoba. Aby případ spadal do této kategorie, musí se na jeho vyšetřování OLAF podílet převážnou měrou.
  • koordinační činnost: OLAF se podílí na vyšetřování, která provádějí jiné instituce EU či vnitrostátní úřady tím, že jim usnadňuje sběr a výměnu informací i kontaktů.

Pokyny úřadu OLAF jeho zaměstnancům týkající se vyšetřovacích postupů pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Plán řízení úřadu OLAF v roce 2014 pdf - 251 KB [251 KB] English (en)

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendář akcí

Plán řízení v roce 2015 pdf - 688 KB [688 KB] English (en)

Poslední aktualizace: 08/09/2015