Lagstiftning

Den rättsliga grunden för bedrägeribekämpningen är artikel 325 i EUF-fördraget (som ersätter artikel 280 i EG-fördraget).

1. Inrättandet av Olaf

Ändringar:

2. Olafs uppgift och utredningar

Följande förordningar och avtal fastställer Olafs främsta uppgifter och befogenheter i det administrativa utredningsarbetet. Olaf gör utredningar om EU:s ekonomiska intressen i medlemsländerna och utredningar av personal vid EU:s institutioner.

3. Kontroller på plats i medlemsländerna

4. Sektoriell EU-lagstiftning

 Följande förordningar innehåller bestämmelser om hur man förebygger och spårar oegentligheter:

  • EU:s egna medel: förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] English (en)  (ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 2028/2004 och förordning (EG, Euratom) nr 105/2009).
  • Ömsesidigt administrativt bistånd: kommissionens förordning (EG) nr 696/98 genomför förordning (EG) nr 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) , ändrad genom förordningarna (EG) nr 807/2003, nr 766/2008 och (EU) 2015/1525.
  • Den gemensamma jordbrukspolitiken (inklusive Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling): artikel 37 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 pdf av den 21 juni 2005.
  • Strukturfonderna (Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden): artikel 72 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 pdf av den 11 juli 2006 (upphäver förordning (EG) nr 1260/1999 och ändrad genom rådets förordningar (EG) nr 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 och 539/2010).
  • Direkta utgifter: rådets förordning (EG) nr 1605/2002 pdf.

5. Anmälningar om oegentligheter och återvinning av felaktigt använda medel

6. Konventioner

Rådskonventioner som har antagits eller ska antas av medlemsländerna för att bekämpa bedrägeri och korruption på europeisk nivå genom att harmonisera nationell straffrätt.

1) Första protokollet
2) Andra protokollet och dess förklarande rapport
3) Protokoll om EU-domstolens behörighet

Kommissionens rapporter om medlemsländernas genomförande av EU-konventionen av den 26 juli 1995 och därtill hörande protokoll:

a) 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) – rapport och bilaga pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) – rapport och bilaga pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Samarbetsrutiner

Rutiner för samarbetet mellan Olaf och dess övervakningskommitté av den 14 januari 2014 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Avtal med länder utanför EU om ömsesidigt administrativt bistånd på tullområdet

Avtal med länder utanför EU om ömsesidigt administrativt bistånd på tullområdetAlla tillgängliga språkversioner.

9. Rättspraxis

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendarium

Olafs riktlinjer till personalen om utredningsförfaranden pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Rutiner för samarbetet mellan Olaf och dess övervakningskommitté pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Senaste uppdatering: 19/10/2015