Právny rámec

Právny základ opatrení na boj proti podvodom predstavuje článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (nahrádzajúci článok 280 Zmluvy o ES).

1. Zriadenie úradu OLAF

  • rozhodnutie Komisie 2013/478/EÚ pdf - 709 KB [709 KB] English (en) z 27. septembra 2013, ktorým sa mení rozhodnutie 1999/352/ES, ESUO, Euratom, ktorým sa zriaďuje Európsky úrad pre boj proti podvodom. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť 1. októbra 2013.
  • Rozhodnutie Komisie 1999/352/ES, ESUO, Euratom pdf z 28. apríla 1999.

2. Úloha úradu OLAF a vyšetrovania

Tieto nariadenia a dohody zakotvujú hlavné úlohy úradu a mandát pre výkon jeho administratívnych vyšetrovaní. Ide o vyšetrovania (týkajúce sa finančných záujmov EÚ) v členských štátoch a interné vyšetrovania týkajúce sa personálu inštitúcií EÚ.

3. Horizontálne právne predpisy EÚ týkajúce sa kontrol na mieste/inšpekcií v členských štátoch

4. Sektorové právne predpisy EÚ

Ustanovenia o prevencii a odhaľovaní nezrovnalostí obsahujú tieto nariadenia:

  • Vlastné zdroje EÚ: nariadenie č. 1150/2000  pdf - 96 KB [96 KB] [zmenené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2028/2004 a nariadením Rady (ES, Euratom) č. 105/2009]
  • Vzájomná administratívna pomoc: nariadenie Rady (ES) č. 515/97  pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) [zmenené nariadením (ES) č. 807/2003 a nariadením (ES) č. 766/2008] a nariadenie Komisie (ES) č. 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Spoločná poľnohospodárska politika [SPP, Európsky poľnohospodársky záručný fond (EPZF) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka – EPFRV]: článok 37 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 pdf z 21. júna 2005.
  • Štrukturálne fondy [Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond]: článok 72 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 pdf z 11. júla 2006 [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a ktoré bolo zmenené nariadeniami č. 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 a 539/2010].
  • Priame výdavky: nariadenie Rady (ES) č. 1605/2002 pdf.

5. Oznamovanie nezrovnalostí a spätné získavanie protiprávne vynaložených finančných prostriedkov

6. Dohovory

Dohovory Rady, ktoré členské štáty prijali alebo majú prijať s cieľom bojovať proti podvodom/korupcii na európskej úrovni pomocou harmonizácie vnútroštátnych trestnoprávnych predpisov.

1) 1. protokol
2) 2. protokol a jeho dôvodová správa
3) Protokol o právomoci Súdneho dvora

Správy Komisie o vykonávaní dohovoru EÚ z 26. júla 1995 a súvisiacich protokolov členskými štátmi:

a) 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) správa a príloha pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
a) 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) a príloha pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Dohody s tretími stranami, ktoré obsahujú ustanovenia o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiachVšetky dostupné preklady.

8. Judikatúra

 

Print versionDecrease textIncrease text
Kalendár aktivít

Usmernenia o postupoch vyšetrovania určené zamestnancom úradu OLAF pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Posledná aktualizácia: 29/10/2014