Teisinis pagrindas

Kovos su sukčiavimu teisinis pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnis (kuriuo pakeistas EB sutarties 280 straipsnis).

1. OLAF įsteigimas

Pakeitimai:

2. OLAF vaidmuo ir tyrimai

Toliau nurodytuose reglamentuose ir susitarimuose nustatyti svarbiausi tarnybos uždaviniai ir kompetencija atlikti administracinius tyrimus. Tokie tyrimai (siekiant apsaugoti ES finansinius interesus) gali būti atliekami valstybėse narėse ir ES institucijose (susiję su jų darbuotojais).

3. Horizontalieji ES teisės aktai, kuriais reglamentuojamos patikros valstybėse narėse

4. ES sektorių teisės aktai

 Toliau išvardytuose teisės aktuose esama pažeidimų prevencijos ir nustatymo nuostatų.

  • ES nuosavi ištekliai: Reglamentas Nr. 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] English (en) (iš dalies pakeistas Reglamentu Nr. 2028/2004 ir Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 105/2009).
  • Tarpusavio administracinė pagalba: Komisijos reglamentu (EB) Nr. 696/98 įgyvendinamas Reglamentas (EB) Nr. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , iš dalies pakeistas reglamentais (EB) Nr. 807/2003, Nr. 766/2008 ir (ES) Nr. 2015/1525.
  • Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP, taip pat Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP): 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 pdf 37 straipsnis.
  • Struktūriniai fondai (Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF) ir Sanglaudos fondas): 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 pdf (panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 ir iš dalies pakeisto Tarybos reglamentais (EB) Nr. 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 ir 539/2010) 72 straipsnis.
  • Tiesioginės išlaidos: Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1605/2002 pdf.

5. Pranešimas apie pažeidimus ir netinkamai panaudotų lėšų grąžinimas

6. Konvencijos

Tarybos konvencijos, kurias priėmė arba turi priimti valstybės narės, kad suderintų nacionalinius baudžiamosios teisės aktus ir tuomet galėtų kovoti su sukčiavimu ir korupcija Europos lygmeniu.

1) 1 protokolas,
2) 2 protokolas ir jo aiškinamoji ataskaita,
3) Protokolas dėl Teisingumo Teismo jurisdikcijos.

1995 m. liepos 26 d. ES konvencijos ir jos protokolų įgyvendinimas valstybėse narėse (Komisijos ataskaitos):

a) 2004 m. pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) ataskaita ir priedas pdf - 735 KB [735 KB] English (en) ,
b) 2008 m. pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) ataskaita ir priedas pdf - 662 KB [662 KB] English (en) ,

7. Darbo tvarkos susitarimai

OLAF ir jos priežiūros komiteto darbo tvarka, 2014-01-14 pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

8. Susitarimai su trečiosiomis šalimis, kuriuose esama tarpusavio administracinės pagalbos muitinės srityje nuostatų

Susitarimai su trečiosiomis šalimis, kuriuose esama tarpusavio administracinės pagalbos muitinės srityje nuostatųVisi esami vertimai.

9. Teismo praktika

Print versionDecrease textIncrease text
Renginiai

Nurodymai OLAF darbuotojams dėl tyrimo procedūrų pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

OLAF ir jos priežiūros komiteto darbo tvarka pdf - 446 KB [446 KB] English (en)

Paskutinį kartą atnaujinta: 19/10/2015