Õiguslik raamistik

Pettustevastase võitluse õiguslikuks aluseks on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 325 (mis asendab EÜ asutamislepingu artiklit 280).

1. OLAFi asutamine

  • Komisjoni 27. septembri 2013. aasta otsus 2013/478/EL pdf - 709 KB [709 KB] English (en) , millega muudetakse otsust 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom, millega asutatakse Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) − jõustumiskuupäev 1. oktoober 2013.
  • Komisjoni otsus 1999/352/EÜ, ESTÜ, Euratom pdf, 28. aprill 1999.

2. OLAFi ülesanded ja juurdlused

Ameti peamised ülesanded haldusjuurdluste läbiviimisel on määratud kindlaks alltoodud määruste ja lepingutega. Juurdlused hõlmavad juurdlusi liikmesriikides, mis on seotud ELi finantshuvidega, ning juurdlusi, mis on seotud ELi institutsioonide töötajatega.

3. Horisontaalsed ELi õigusaktid, milles käsitletakse liikmesriikides kohapeal läbiviidavaid juurdlusi

4. Valdkondlikud ELi õigusaktid

Järgmised määrused hõlmavad sätteid rikkumiste ennetamiseks ja kindlaksmääramiseks:

  • ELi omavahendid: määrus nr 1150/2000 pdf - 96 KB [96 KB] (muudetud määrusega nr 2028/2004 ja määrusega (EÜ, Euratom) nr 105/2009)
  • Vastastikune haldusabi: määrus (EÜ) nr 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)   (muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 ja määrusega (EÜ) nr 766/2008) ning komisjoni määrus (EÜ) nr 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP, sealhulgas Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)): nõukogu 21. juuni 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1290/2005 pdf artikkel 37.
  • Struktuurifondid (Euroopa Regionaalarengu Fond), Euroopa Sotsiaalfond ja Ühtekuuluvusfond): nõukogu 11. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1083/2006 pdf (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 ning mida on muudetud nõukogu määrustega (EÜ) nr 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 ja 539/2010) artikkel 72.
  • Otsesed kulud: nõukogu määrus (EÜ) nr 1605/2002 pdf.

5. Rikkumistest teatamine ja kuritarvitatud vahendite tagastamine

6. Konventsioonid

Nõukogu konventsioonid, mille liikmesriigid on vastu võtnud või mis ootavad vastuvõtmist ning mille eesmärk on pettuste ja korruptsiooni vastane võitlus Euroopa tasandil, ühtlustades selleks siseriiklikku kriminaalõigust.

1) 1. protokoll
2) 2. protokoll ja selle selgitav aruanne
3) protokoll Euroopa Kohtu volituste kohta

Komisjoni aruanded seoses ELi 26. juuli 1995. aasta konventsiooni ja selle protokollide rakendamisega liikmesriikides:

a) 2004 pdf - 139 KB [139 KB] dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) . aasta aruanne ja lisa pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
a) 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) . aasta aruanne ja lisa pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Lepingud kolmandate pooltega, mis hõlmavad sätteid vastastikuse haldusabi kohta tolliküsimustesKõik kättesaadavad tõlked.

8. Kohtupraktika

  • Kohtupraktika kokkuvõte pdf - 165 KB [165 KB] English (en)
  • Otsused
Print versionDecrease textIncrease text
Ürituste ajakava

OLAFi juhend töötajatele: Juurdlusmenetlused pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Viimati muudetud: 19/09/2014