Retsgrundlag

Retsgrundlaget for bekæmpelsen af svig er artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (der erstatter EF-traktatens artikel 280).

1. Oprettelse af OLAF

  • Kommissionens afgørelse 2013/478/EU pdf - 709 KB [709 KB] English (en) af 27. september 2013 om ændring af afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom om oprettelse af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) - ikrafttrædelse den 1. oktober 2013.
  • Kommissionens afgørelse 1999/352/EF, EKSF, Euratom pdf af 28. april 1999.

2. OLAF's rolle og undersøgelser

Følgende forordninger og aftaler fastsætter kontorets hovedopgave og mandat til at udføre sine administrative undersøgelser. De omfatter undersøgelser (vedrørende EU's finansielle interesser) i EU-landene og undersøgelser af EU-institutionernes ansatte.

3. Horisontal EU-lovgivning om kontrol/inspektioner på stedet i EU-landene

4. Sektorspecifik EU-lovgivning

Følgende forordninger indeholder bestemmelser om forebyggelse og afsløring af uregelmæssigheder:

  • EU's egne indtægter: forordning nr. 1150/2000  pdf - 96 KB [96 KB] (ændret ved forordning nr. 2028/2004 og forordning (EF, Euratom) nr. 105/2009)
  • Gensidig administrativ bistand: forordning (EF) nr. 515/97 pdf - 137 KB [137 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)  (ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003, forordning (EF) nr. 766/2008) og Kommissionens forordning (EF) nr. 696/98 pdf - 39 KB [39 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv)
  • Den fælles landbrugspolitik (herunder Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)): Artikel 37 i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 pdf af 21. juni 2005.
  • Strukturfonde (Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden): Artikel 72 i Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 pdf af 11. juli 2006 (som ophæver forordning (EF) nr. 1260/1999 og ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1989/2006, 1341/2008, 85/2009, 284/2009 og 539/2010).
  • Direkte udgifter: Rådets forordning (EF) nr. 1605/2002 pdf.

5. Indberetning af uregelmæssigheder og geninddrivelse af misbrugte midler

6. Konventioner

Konventioner fra Rådet, der er vedtaget eller skal vedtages af medlemslandene, om bekæmpelse af svig/korruption på EU-plan gennem harmonisering af den nationale straffelovgivning.

1) 1. protokol
2) 2. protokol med forklarende rapport
3) Protokol om Domstolens kompetence

Kommissionens rapport om medlemsstaternes gennemførelse af EU-konventionen af 26. juli 1995 og de tilhørende protokoller:

a) 2004 pdf - 139 KB [139 KB] Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) Nederlands (nl) português (pt) suomi (fi) svenska (sv) -rapport og bilag pdf - 735 KB [735 KB] English (en)
b) 2008 pdf - 169 KB [169 KB] български (bg) čeština (cs) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) -rapport og bilag pdf - 662 KB [662 KB] English (en)

7. Aftale med tredjemand, som omfatter bestemmelser om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmålAlle oversættelser.

8. Retspraksis  

Print versionDecrease textIncrease text
Kalender

Retningslinjer for undersøgelsesprocedurerne for OLAF's ansatte pdf - 126 KB [126 KB] English (en)

Seneste opdatering: 19/09/2014