Pomembna pravna obvestila
   
Kontakt | Iskalnik po strežniku EUROPA  

Statligt stöd   navpična črta  

Državna pomoč: zakonodaja

Sprememba začasnega okvira za ukrepe državne pomoči za boljši dostop do financiranja v zdajšnji finančni in gospodarski krizi

Sporočilo Komisije o spremembi začasnega okvira skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (UL C 261 de 31.10.2009) [pdf bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv]  

Sporočilo Komisije – Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi (konsolidirano besedilo)

Sporočilo za medije: bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv

Questions & answers [pdf en]

Področje kmetijstva

 • Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L 358 z dne 16.12.2006) [pdf]

  Nova uredba omogoča državam članicam, da dodelijo različne vrste državnih pomoči na področju kmetijstva brez predhodne odobritve Komisije.

 • Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013 (UL C 319 z dne 27.12.2006) [pdf]

Te smernice zajemajo večino državnih pomoči: pomoč za naložbe, okoljske pomoči, pomoč za nesreče itd.

 • Uredba Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L 337 z dne 21.12.2007) [pdf]

  V skladu z uredbo se lahko dodeli pomoč, ki ne presega zgornje mejne vrednosti 7 500 EUR na upravičenca v obdobju treh let, brez priglasitve Komisiji, če skupni znesek pomoči ne presega zneska, ki ga je določila Komisija v višini okrog 0,75 % kmetijske ali ribiške proizvodnje zadevne države članice. Od 1. januarja 2008 lahko države članice dodelijo pomoč v skladu s to uredbo brez vnaprejšnje odobritve Komisije, vendar morajo tudi predložiti podatke o tem, da sta bili zgornji mejni vrednosti upoštevani.

  Za vsako pomoč de minimis, dodeljeno med 1. januarjem 2005 in 30. junijem 2008 v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1860/2004, ki se uporablja za sektor kmetijskih proizvodov do začetka veljavnosti te uredbe, se šteje, da ne izpolnjuje vseh meril člena 87(1) Pogodbe in je zato izvzeta iz zahteve glede priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe.
   

 

Pomembni splošni pravni instrumenti na področju kmetijstva

Glej spletne strani GD za konkurenco v zvezi z zakonodajo o državni pomoči (samo v angleščini)

Postopkovna pravila

Glej spletne strani GD za konkurenco v zvezi z zakonodajo o državni pomoči (samo v angleščini)

 

  navpična črta  

Uvod

Zakonodaja

Obrazci

Odločitve Komisije

Uredba o izjemah (ES) št. 1857/2006

Register državnih pomoči

Statistični pregled

vodoravna črta

Kmetijstvo in razvoj podeželja I Državna pomoč I Na vrh