Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact | Zoeken op EUROPA  

Staatssteun   verticale lijn  

Staatssteun: Wetgeving

Wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis

Medeling van de Commissie Wijziging van de tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (PB C 261 van 31.10.2009)  [pdf bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv]  

Mededeling van de Commissie — Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en economische crisis (geconsolideerde versie)

Persmededeling: bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv

Questions & answers [pdf en]

Specifiek voor de landbouwsector

 • Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001 (PB L 358 van 16.12.2006) [pdf]

  Dankzij de nieuwe verordening kunnen de lidstaten in de landbouwsector staatssteun voor uiteenlopende doeleinden toekennen zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie.

 • Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en de bosbouwsector 2007-2013 (PB C 319 van 27.12.2006) [pdf]

Deze richtsnoeren dekken de meeste soorten staatssteun: investeringssteun, milieusteun, steun bij rampen, enz.

 • Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de landbouwproductiesector (PB L 337 van 21.12.2007) [pdf]

  Volgens deze verordening hoeven lidstaten steun die zij hun landbouwers verlenen niet meer aan de Commissie te melden als het steunbedrag over een periode van drie jaar niet meer bedraagt dan 7500 euro en niet hoger ligt dan een door de Commissie vastgesteld bedrag dat overeenstemt met ca. 0,75% van de waarde van de visserij- of landbouwproductie van de betrokken lidstaat. Sinds 1 januari 2008 mogen lidstaten zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie steun verlenen, mits deze in overeenstemming met de verordening is. Wel moeten zij informatie verstrekken waaruit blijkt dat beide plafonds niet worden overschreden.

  Alle de minimis-steun die tussen 1 januari 2005 en 30 juni 2008 is verleend en voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EG) nr. 1860/2004 (in de landbouw van toepassing tot de inwerkingtreding van de onderhavige verordening) wordt echter beschouwd als niet in overeenstemming met alle criteria van artikel 87, lid 1, van het Verdrag, en is om die reden vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het Verdrag.

   

Belangrijke algemene juridische instrumenten die ook voor de landbouwsector gelden

Zie de website van DG Concurrentie over de staatssteunwetgeving (alleen in het Engels beschikbaar)

Procedurevoorschriften

Zie de website van DG Concurrentie over de staatssteunwetgeving (alleen in het Engels beschikbaar)

  verticale lijn  

Inleiding

Wetgeving

Formulieren

Beschikkingen van de Commissie

Vrijstellingsverordening (EG) nr. 1857/2006

Register

Scorebord

horizontale lijn

Landbouw en plattelandsontwikkeling I Staatssteun I Naar boven