Teisinė informacija
   
Kontaktai | Paieška  

Statligt stöd   vertical line  

Valstybės pagalba. Teisės aktai

Laikinosios valstybės pagalbos priemonių sistemos siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis pakeitimai

Komisijos komunikatas, iš dalies keičiantis Bendrijos laikinąją valstybės pagalbos priemonių sistemą siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis (OL C 261, 2009 10 31) [pdf bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv]  

Komisijos komunikatas – Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis (consolidated version)

Pranešimas spaudai: bgcsdadeetelenesfritlvlthumtnlplptroskslfisv

Questions & answers [pdf en]

Valstybės pagalba žemės ūkio sektoriui

 • 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1857/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios verčiasi žemės ūkio produktų gamyba, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 (OL L 358, 2006 12 16) [pdf].

  Pagal šį reglamentą valstybės narės gali teikti žemės ūkio sektoriui įvairių rūšių valstybės pagalbą neturėdamos prašyti išankstinio Komisijos leidimo.

 • Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairės (OL C 319, 2006 12 27) [pdf]

Į šias gaires įtraukta dauguma valstybės pagalbos rūšių: investicinė pagalba, pagalba aplinkos apsaugai, pagalba stichinių nelaimių atveju ir t. t.

 • 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje (OL L 337, 2007 12 21) [pdf]

  Reglamente nustatyta, kad nepranešus Komisijai vienam ūkininkui per trejus metus galima suteikti ne didesnę kaip 7500 EUR pagalbą. Bendra tokios pagalbos suma negali viršyti Komisijos nustatytos sumos, t. y. maždaug 0,75 % susijusios valstybės narės žuvininkystės arba žemės ūkio sektoriaus pagaminamos produkcijos vertės. Nuo 2008 m. sausio 1 d. valstybės narės gali pagal šio reglamento nuostatas teikti pagalbą be išankstinio Komisijos patvirtinimo, tačiau jos turi pateikti patvirtinamuosius duomenis, kad pagalba neviršija nustatytų dviejų viršutinių pagalbos ribų.

  Nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d. suteikta bet kokia de minimis pagalba, atitinkanti Reglamento (EB) Nr. 1860/2004 sąlygas, kurios taikomos žemės ūkio produktų gamybos sektoriui iki šio reglamento įsigaliojimo dienos, laikoma neatitinkančia visų Sutarties 87 straipsnio 1 dalies kriterijų, ir dėl to jai netaikomas Sutarties 88 straipsnio 3 dalies pranešimo reikalavimas.
   

 

Svarbios bendrosios teisinės priemonės, kurios taikomos ir žemės ūkio sektoriuje

Apie ES teisės aktus dėl valstybės pagalbos žr. Konkurencijos GD svetainę (tik anglų kalba)

Procedūrinės taisyklės

Apie ES teisės aktus dėl valstybės pagalbos žr. Konkurencijos GD svetainę (tik anglų kalba)

 

  vertical line  

Įžanga

Teisės aktai

Formos

Komisijos sprendimai

Bendrosios išimties reglamentas (EB) Nr. 1857/2006

Valstybės pagalbos registras

Rezultatų suvestinė

horizontal line

Žemės ūkis ir kaimo plėtra I Valstybės pagalba I Į viršų