Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson | Sökning på EUROPA  

Statligt stöd   Linje  

Statligt stöd: Formulär

Linje

Formulär för klagomål om statligt stöd

Kommissionen får in ett ökande antal klagomål om statligt stöd som påstås vara olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden. Sådana klagomål är ofta av ganska allmän karaktär, vilket gör det svårt att fastställa vilka konkurrensfrågor fallet gäller och hur allvarligt det är. Detta leder till betydande förseningar i handläggningen av klagomål.

Formulär för klagomål om statligt stöd

Syftet med formuläret är att hjälpa de klagande genom att precisera vilka upplysningar kommissionen behöver för att kunna följa upp klagomål effektivt. Det underlättar handläggningen av klagomål både för kommissionen och medlemsländerna.

Inom kommissionen handläggs klagomål om statligt stöd av de avdelningar som ansvarar för respektive ärende. I tveksamma fall kan klagomålet sändas till kommissionens generalsekretariat, som avgör vilken avdelning som ska handlägga klagomålet.

Till början
Linje

Anmälningsformulär för perioden 2007–2013

Från och med den 1 januari 2007 ska detta formulär användas av medlemsländerna vid anmälan av nya stödordningar och individuellt stöd enligt artikel 88.3 i EG-fördraget. Det ska också användas när en åtgärd som inte utgör stöd anmäls till kommissionen för att få klarhet om rättsläget.

Medlemsländerna uppmanas också att använda detta formulär när kommissionen begär ytterligare upplysningar om påstått olagligt stöd.

Formuläret består av tre delar:

  1. Allmänna upplysningar: ska alltid fyllas i [doc]
  2. Sammanfattning för offentliggörande i EUT [doc]
  3. Formulär för kompletterande upplysningar enligt typ av stöd:

ÅTGÄRDER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING 

0. Informationsformulär för jordbruk [doc]

A. Stöd för investeringar i jordbruksföretag [doc]

B. Stöd för investeringar i samband med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter [doc]

C. Stöd för miljövänligt jordbruk och för att förbättra djurens välbefinnande [doc]

Ca. Natura 2000-stöd och stöd som är kopplade till direktiv 2000/60/EG [doc]

D. Stöd för att kompensera för naturbetingade svårigheter i vissa områden [doc]

E. Stöd för att uppfylla normer [doc]

F. Startstöd till unga lantbrukare [doc]

G. Stöd för förtidspensionering eller för upphörande med jordbruksverksamhet [doc]

H. Stöd till producentgrupper [doc]

I. Stöd för sammanläggning av skiften [doc]

J. Stöd för att uppmuntra produktion och saluföring av kvalitetsprodukter från jordbruket [doc]

K. Stöd för tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn [doc]

L. Stöd inom aveln [doc]

M. Stöd till de yttersta randområdena och öarna i Egeiska havet [doc]

 

RISK- OCH KRISHANTERING

N. Stöd som kompensation för skador på jordbruksproduktion eller produktionsmedel i jordbruket [doc]

O. Stöd för bekämpande av djur- och växtsjukdomar [doc]

P. Stöd för betalning av försäkringspremier [doc]

Q. Stöd för nedläggning av produktions-, bearbetnings- och saluföringskapacitet [doc]

 

ANDRA STÖD

R. Stöd för reklam avseende jordbruksprodukter [doc]

S. Stöd knutna till skattebefrielse enligt direktiv 2003/96/EG [doc]

T. Stöd till skogsbruket [doc]


Andra formulär

Stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter [doc]

Utbildningsstöd [doc]

Sysselsättningsstöd [doc]

Stöd till forskning, utveckling och innovation

  • om det är fråga om en stödordning [doc]
  • om det är fråga om ett individuellt stöd [doc]

Stöd för finansiering av riskkapital [doc]

Regionalstöd [bilaga III.4 till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1627/2006 av den 24 oktober 2006] [en]

Stöd till små och medelstora företag [bilaga III.1 till kommissionens förordning (EG) nr 794/2004] [en]

 

Obs: Om detta formulär inte fylls i korrekt kan det innebära att anmälan anses ofullständig och returneras.
Det berörda medlemslandets ständiga representant ska per post skicka det ifyllda formuläret till kommissionen. Det ska vara ställt till kommissionens generalsekreterare.

Om medlemslandet avser att utnyttja en viss bestämmelse i en förordning eller i riktlinjer, rambestämmelser och andra texter som är tillämpliga på statligt stöd, ska en kopia av anmälan skickas till generaldirektören för den ansvariga kommissionsavdelningen.


Linje

Formulär för förenklad anmälan [doc]


Linje

Formulär för årlig rapport [xls en

Instruktioner [pdf]


Linje

 

  Linje  

Inledning

Lagstiftning

Formulär

Kommissionens beslut

Förordning om undantag (EG) nr 1857/2006

Register

Resultattavla

Horisontell linje

Jordbruk och landsbygdsutveckling I Statligt stöd I Till början