Pomembna pravna obvestila
   
Kontakt | Iskalnik po strežniku EUROPA  

Državna pomoč   črta  

Državna pomoč: Obrazci

črta

Obrazec za pritožbo

Število pritožb, ki jih prejmejo službe Komisije zaradi možne dodelitve nezakonite državne pomoči, ki ni v skladu s pravili, se povečuje. Pritožbe so pogosto tako splošne, da je težko ugotoviti, za katero vprašanje na področju konkurence gre in kako resna je pritožba, kar povzroča večje zamude pri obravnavi pritožb.

Obrazec za pritožbo v zvezi z državno pomočjo

Ta obrazec za pritožbo pomaga pritožnikom opredeliti informacije, ki jih Komisija potrebuje, da bi lahko učinkovito obravnavala pritožbe. To naj bi olajšalo obravnavo pritožb za Komisijo in za države članice.

Na Komisiji se pritožbe glede državne pomoči obravnavajo decentralizirano, torej jih obravnavajo pristojni oddelki.  V primeru nejasnosti se lahko obrazec predloži generalnemu sekretariatu Komisije, ki bo odločil, kateri oddelek bo obravnaval pritožbo.

Na vrh
črta

Obrazec za priglasitev za obdobje 2007–2013

Ta obrazec od 1. januarja 2007 uporabljajo države članice za priglasitev novih shem pomoči in individualne pomoči na podlagi člena 88(3) Pogodbe ES. Uporablja se tudi, kadar se Komisiji zaradi pravne varnosti. priglasi ukrep, ki ni ukrep pomoči.

Države članice morajo uporabiti ta obrazec tudi, kadar Komisija zahteva izčrpne informacije o domnevni nezakoniti pomoči.

Obrazec ima tri dele:

  1. Splošne informacije: izpolniti v vsakem primeru [doc]
  2. Povzetek podatkov za objavo v Uradnem listu [doc]
  3. Dodatne informacije glede na vrsto pomoči:

UKREPI ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

0. Podatki za kmetijstvo [doc]

A. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva [doc]

B. Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov [doc]

C. Kmetijsko-okoljska pomoč in pomoč za dobro počutje živali [doc]

C(a) Plačila Natura 2000 in plačila, povezana z Direktivo 2000/60/ES[doc]

D. Pomoč za nadomestilo zaradi omejenih možnosti na nekaterih območjih [doc]

E. Pomoč za izpolnjevanje standardov [doc]

F. Pomoč mladim prevzemnikom kmetij [doc]

G. Pomoč za predčasno upokojitev ali prenehanje kmetijskih dejavnosti [doc]

H. Pomoč skupinam proizvajalcev [doc]

I. Pomoč za arondacijo [doc]

J. Pomoč za spodbujanje proizvodnje in trženja kakovostnih kmetijskih proizvodov [doc]

K. Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju [doc]

L. Pomoč v živinorejskem sektorju [doc]

M. Pomoč najbolj oddaljenim regijam in Egejskim otokom [doc]

 

OBVLADOVANJE TVEGANJA IN KRIZ

N. Pomoč za nadomestilo škode v kmetijski proizvodnji ali na sredstvih za kmetijsko proizvodnjo [doc]

O. Pomoč za boj proti boleznim živali in rastlin [doc]

P. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij [doc]

Q. Pomoč za prenehanje proizvodnje, predelave in trženja [doc]

 

DRUGE POMOČI

R. Pomoč za oglaševanje kmetijskih proizvodov [doc]

S. Pomoč, povezana z davčnimi oprostitvami iz Direktive 2003/96/ES [doc]

T. Pomoč v gozdarskem sektorju [doc]


Ostali obrazci

Pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah [doc de en fr]

Pomoč za usposabljanje [doc de en fr]

Pomoč za zaposlovanje [doc de en fr]

Pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije

  • sheme [doc de en fr]
  • individualne pomoči [doc de en fr]

Pomoč za rizični kapital [doc de en fr]

Regionalna pomoč (Priloga III 4 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1627/2006 z dne 24. oktobra 2006) [en]

Pomoč za mala in srednje velika podjetja (Priloga III 1 Uredbe Komisije (ES) 794/2004) [en]

Opozarjamo, da se lahko zaradi nepravilno izpolnjenega obrazca priglasitev zavrne kot nepopolna.
Izpolnjen obrazec v papirni obliki pošlje Komisiji Stalni predstavnik zadevne države članice. Nasloviti ga je treba na Generalnega sekretarja Komisije.

Če želi država članica uporabiti poseben postopek, določen v uredbi, smernici, okvirnem besedilu in drugih besedilih, ki se uporabljajo za držano pomoč, je treba izvod priglasitve nasloviti tudi na generalnega direktorja pristojnega oddelka Komisije.


črta

Poenostavljeni obrazec za priglasitev [doc en]


črta

Obrazec – Letno poročilo [xls en

Navodila [pdf]


črta

 

  črta  

Uvod

Zakonodaja

Obrazci

Odločitve Komisije

Uredba o izjemah (ES) št. 1857/2006

Register državnih pomoči

Statistični pregled

vodoravna črta

Kmetijstvo in razvoj podeželja< I Državna pomoč I Na vrh