Teisinė informacija
   
Kontaktai | Paieška  

Valstybs pagalba     

Valstybs pagalbos formos

Skundo forma

Komisijos tarnybos gauna vis daugiau skund dl galimo neteistos ir netinkamos valstybs pagalbos skyrimo. Skundai danai bna bendro pobdio, tad bna sunku nustatyti susijusias konkurencijos problemas bei skund rimtum, o j nagrinjimas gali ilgai utrukti.

Skundo dl valstybs pagalbos forma

Ši forma turt padti skund teikiantiems asmenims nurodyti reikiam informacij, kad Komisija galt skund nagrinti veiksmingai. Taip Komisijai ir valstybms narms nagrinti skundus bt paprasiau.

Komisijoje skundai dl valstybs pagalbos nagrinjami decentralizuotai u atskiras sritis atsakinguose padaliniuose. Informacija apie juos pateikta formoje. Jei abejojate, kur kreiptis, skund galite sisti Komisijos Generaliniam sekretoriatui, kuris j perduos atsakingam padaliniui.

 puslapio pradi

2007–2013 m. pranešimo forma

Nuo 2007 m. sausio 1 d. pagal EB sutarties 88 straipsnio 3 dal apie naujas valstybs pagalbos schemas ir individuali pagalb valstybs nars praneša naudodamos ši form. Ji taip pat naudojama teisinio aiškumo tikslais informuojant Komisij apie priemon, nesusijusi su pagalba.

Be to, ši form valstybs nars turt naudoti Komisijai pateikus prašym išsamiai informuoti apie tariam neteist pagalb.

Ši form sudaro trys dalys:

  1. Bendroji informacija –pateikiama visais atvejais [doc]
  2. Oficialiajame leidinyje skelbtina informacijos santrauka [doc]
  3. Papildomos informacijos apie pagalbos ršis lapas:

KAIMO PLTROS PRIEMONS 

0. Informacijos apie ems k lapas [doc]

A. Pagalba investicijoms ems kio valdas [doc]

B. Pagalba su ems kio produkt perdirbimu ir prekyba siejamoms investicijoms [doc]

C. Pagalba ems kio aplinkosaugai ir gyvn gerovei remti [doc]

Ca. Natura 2000 ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos [doc]

D. Pagalba nuostoliams, patirtiems dl klii tam tikrose vietovse, kompensuoti [doc]

E. Pagalba u standart laikymsi [doc]

F. Pagalba veikl pradedantiems jauniesiems kininkams [doc]

G. Pagalba anksiau pasitraukus iš prekins ems kio gamybos arba nutraukus kininkavimo veikl [doc]

H. Pagalba gamintoj grupms [doc]

I. Pagalba u ems sklyp perskirstym [doc]

J. Pagalba kokybišk ems kio produkt gamybai ir prekybai skatinti [doc]

K. Pagalba techninei pagalbai ems kio sektoriuje teikti [doc]

L. Pagalba gyvulininkysts sektoriui [doc]

M. Pagalba atokiausiems regionams ir Egjo saloms [doc]

 

RIZIKOS IR KRIZI VALDYMAS

N. Pagalba ems kio produkcijai arba ems kio gamybos priemonms padarytai alai kompensuoti [doc]

O. Pagalba kovojant su gyvn ir augal ligomis [doc]

P. Parama draudimo mokoms mokti [doc]

R. Pagalba u gamybos, perdirbimo ir prekybos pajgum atsisakym [doc]

 

KITA PAGALBA

S. Pagalba ems kio produkt reklamai [doc]

T. Pagalba, susijusi su atleidimu nuo mokesi pagal Direktyv 2003/96/EB [doc]

U. Pagalba miškininkysts sektoriui [doc]


Kitos formos

Pagalba sunkumus patirianioms monms sanuoti ir restruktrizuoti [doc de en fr]

Pagalba mokymui [doc de en fr]

Pagalba uimtumui [doc de en fr]

Pagalba moksliniams tyrimams, pltrai ir naujovi diegimui

  • taikant schem [doc de en fr]
  • teikiant individuali pagalb [doc de en fr]

Pagalba rizikos kapitalui [doc de en fr]

Regionin pagalba (Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004 su pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1627/226, III priedo 4 dalis) [en]

Pagalba MV (Komisijos reglamento (EB) 794/2004 III priedo 1 dalis) [en]

 

Atkreipkite dmes tai, kad neteisingai upildius ši form, pranešimas gali bti laikomas neišsamiu ir grintas.
Upildyt spausdintin form Komisijai perduoda atitinkamos valstybs nars nuolatinis atstovas. Ji adresuojama Komisijos Generaliniam sekretoriui.

Jei valstyb nar ketina pasinaudoti specialia procedra, nustatyta reglamentuose, gairse, sistemose ar kituose valstybs pagalbai taikomuose dokumentuose, pranešimo kopija taip pat adresuojama atsakingo Komisijos padalinio generaliniam direktoriui.


Supaprastinta pranešimo forma [en]


Metins ataskaitos forma [xls en

Paaiškinimai [pdf]


 

  line  

Įžanga

Teiss aktai

Formos

Komisijos sprendimai

Bendrosios išimties reglamentas (EB) Nr. 1857/2006

Valstybs pagalbos registras

Rezultat suvestin


Žemės ūkis ir kaimo plėtra I Valstybs pagalba I puslapio pradi