Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot | EUROPA-haku  

Valtiontuki   viiva  

Valtiontuki: Lomakkeet

viiva

Kantelulomake

Komissioon saapuu yhä enemmän kanteluja, jotka koskevat mahdollisesti sääntöjenvastaisen ja yhteismarkkinoille soveltumattoman valtiontuen myöntämistä. Usein kantelut ovat niin yleisluontoisia, että komission on vaikea tunnistaa, millaista kilpailukysymystä asia koskee ja kuinka vakavasta tapauksesta on kyse. Tämä puolestaan viivästyttää huomattavasti kantelujen käsittelyä.

Valtiontukea koskeva kantelulomake

Tämä lomake on tarkoitettu kantelijoiden avuksi, jotta nämä osaavat toimittaa komissiolle kaikki tiedot, joita tarvitaan kantelujen tehokasta seurantaa varten. Näin kantelujen käsittely helpottuu sekä komission että jäsenvaltioiden kannalta.

Valtiontukea koskevat kantelut käsitellään komissiossa hajautetusti asiasta vastuussa olevissa osastoissa. Jos oikea osasto ei ole selvillä, kantelun voi toimittaa komission pääsihteerille, joka päättää, mille osastolle kantelu kuuluu.

sivun alkuun
viiva

Ilmoituslomakkeet vuosiksi 2007–2013

1.1.2007 alkaen jäsenvaltioiden on käytettävä tätä lomaketta, kun ne ilmoittavat EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaisesti uusista tukiohjelmista ja yksittäisistä tuista. Sitä on myös käytettävä, kun komissiolle ilmoitetaan oikeusvarmuuden vuoksi toimenpiteestä, joka ei ole tukea.

Jäsenvaltioiden on myös käytettävä tätä lomaketta, jos komissio pyytää kattavia tietoja sääntöjenvastaiseksi väitetystä tuesta.

Lomake on kolmiosainen:

  1. Yleistiedot: täytetään aina [doc]
  2. Virallisessa lehdessä julkaistava tiivistelmä [doc]
  3. Lisätietolomake tukilajista riippuen:

MAASEUDUN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

0. Lisätietolomake – maatalous [doc]

A. Maatilojen investointituet [doc]

B. Maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitämiseen liittyvät investointituet [doc]

C. Maatalouden ympäristötuki ja eläinten hyvinvointia koskeva tuki [doc]

C a. Natura 2000 -tuet ja direktiiviin 2000/60/EY liittyvät tuet [doc]

D. Tietyillä alueilla esiintyvien luonnonhaittojen korvaamiseksi tarkoitettu tuki [doc]

E. Vaatimusten noudattamiseksi myönnettävä tuki [doc]

F. Nuorten viljelijöiden aloitustuki [doc]

G. Tuki varhaiseläkkeelle siirtymiseen tai viljelytoiminnan lopettamiseen [doc]

H. Tuki tuottajaryhmille [doc]

I. Tuki maa-alueiden uusjakoon [doc]

J. Tuki laadukkaiden maataloustuotteiden tuotannon ja kaupan pitämisen edistämiseen [doc]

K. Tuki maatalousalan teknisen avun antamiseen [doc]

L. Kotieläintuotannon tuki [doc]

M. Syrjäisimpien alueiden ja Egeanmeren saarten tuki [doc]

 

RISKIN- JA KRIISINHALLINTA

N. Tuki maataloustuotannolle tai maatalouden tuotantovälineille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi [doc]

O. Tuki eläin- ja kasvitautien torjuntaan [doc]

P. Tuki vakuutusmaksujen suorittamiseen [doc]

Q. Tuki tuotannon, jalostuksen ja kaupan pitämisen kapasiteetin poistamiseen [doc]

 

MUUT TUET

R. Tuki maataloustuotteiden mainontaan [doc]

S. Direktiivin 2003/96/EY mukaisiin verovapautuksiin liittyvä tuki [doc]

T. Metsäalan tuet [doc]


Muita lomakkeita

Tuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi [doc]

Koulutustuki [doc]

Työllisyystuki [doc]

Tutkimus- ja kehittämistuki sekä innovaatiotuki

  • Jos kyseessä on ohjelma [doc]
  • Jos kyseessä on yksittäinen tuki [doc]

Riskipääomatuki [doc]

Alueellinen valtiontuki (komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 liite III 4, sellaisena kuin se on muutettuna 24. lokakuuta 2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1627/2006) [en]

Tuki pk-yrityksille (komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 liite III 1) [en]

 

Jos lomaketta ei täytetä asianmukaisesti, ilmoitus saatetaan palauttaa epätäydellisenä.
Asianomaisen jäsenvaltion pysyvän edustajan on toimitettava täytetty lomake paperiversiona komissiolle. Ilmoitus on osoitettava komission pääsihteerille.

Jos jäsenvaltio aikoo käyttää hyväkseen asetuksissa, suuntaviivoissa, puitteissa tai muissa valtiontukeen sovellettavissa asiakirjoissa vahvistettua erityismenettelyä, jäljennös ilmoituksesta on osoitettava myös komission asiasta vastaavan pääosaston pääjohtajalle.


viiva

Yksinkertaistettu ilmoituslomake [doc]


viiva

Lomakkeet – Vuosikertomus [xls en

Ohjeet [pdf]


viiva

 

  viiva  

Johdanto

Lainsäädäntö

Lomakkeet

Komission päätöksiä

Poikkeusasetus (EY) N:o 1857/2006

Valtiontukirekisteri

Tulostaulu

vaakaviiva

Maatalous ja maaseudun kehittäminen I Valtiontuki I Sivun alkuun