Oluline õigusalane teave
   
Kontakt | Otsi EUROPA serverist  

Riigiabi   line  

Riigiabi: vormid

line

Kaebuse vorm

Komisjoni talitustele laekub järjest rohkem kaebusi väidetava ebaseadusliku ja sobimatu riigiabi kohta. Sageli on sellised kaebused küllaltki üldsõnalised, mis teeb keeruliseks saada selgust asjaomastes konkurentsiküsimustes ja kaebuse tõsiduses. See muudab kaebuste menetlemise aeganõudvaks.

Vorm kaebuse esitamiseks

Vorm kaebuse esitamiseks on ette nähtud selleks, et aidata kaebuse esitajatel esitada komisjonile kaebuse tõhusaks menetlemiseks vajalikku teavet. See peaks aitama kaasa kaebuste menetlemisele nii komisjoni kui liikmesriikide poolt.

Komisjon menetleb kaebusi detsentraliseeritud moel. Menetlemisega tegelevad asjaomased osakonnad. Kahtluse korral võib kaebuse esitada komisjoni peasekretärile, kes määrab kaebusega tegeleva osakonna.

üles
line

Teatiste vormid ajavahemikuks 2007–2013

Seda vormi kasutavad liikmesriigid alates 1. jaanuarist 2007. aastast, et teavitada uutest abikavadest ja ühekordsest abist vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 3. Õiguskindluse huvides kasutatakse seda ka komisjoni teavitamiseks meetmetest, mida ei käsitleta abina.

Liikmesriikidel palutakse käesolevat vormi kasutada ka siis, kui komisjon nõuab väidetava ebaseadusliku abi kohta põhjalikku teavet.

Vorm koosneb kolmest osast:

  1. Üldteave: täidetakse alati [doc]
  2. Euroopa Liidu Teatajas avaldatav kokkuvõtlik teave [doc]
  3. Täiendava teabe leht olenevalt abi liigist:

MAAELU ARENGU MEETMED 

0. Põllumajanduse teabeleht [doc]

A. Investeeringutoetused põllumajandusettevõtetele [doc]

B. Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega seotud investeeringutoetused [doc]

C. Põllumajanduslik keskkonnatoetus ja loomade heaoluga seotud toetus [doc]

Cbis. Natura 2000 toetus ja direktiiviga 2000/60/EÜ seotud toetus [doc]

D. Toetus teatavate piirkondade ebasoodsate tingimuste hüvitamiseks [doc]

E. Toetus nõuete täitmiseks [doc]

F. Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus [doc]

G. Toetus ennetähtaegselt pensionile jäämiseks või põllumajandusliku tegevuse lõpetamiseks [doc]

H. Tootjarühmadele antav abi [doc]

I. Ümberkruntimiseks antav abi [doc]

J. Toetus kvaliteetsete põllumajandustoodete tootmise ja turustamise edendamiseks [doc]

K. Tehniline abi andmine põllumajandussektoris [doc]

L. Toetus loomakasvatuse sektorile [doc]

M. Riigiabi ääremaadele ja Egeuse mere saartele [doc]

 

RISKI- JA KRIISIHALDAMINE

N. Toetused põllumajandustootmisele või põllumajanduslikele tootmisvahenditele tekkinud kahju hüvitamiseks [doc]

O. Toetus looma- ja taimehaiguste tõrjeks [doc]

P. Toetus kindlustusmaksete tasumiseks [doc]

Q. Toetus tootmis-, töötlemis- ja turustustegevuse lõpetamiseks [doc]

 

MUU ABI

R. Põllumajandustoodete reklaamimiseks antav abi [doc]

S. Direktiivi 2003/96/EÜ kohaste maksuvabastustega seotud abi [doc]

T. Toetus metsandussektorile [doc]


Muud vormid

Abi raskustes olevate ettevõtete päästmiseks ja ümberkorraldamiseks [doc de en fr]

Koolitusabi [doc de en fr]

Tööhõive alane riigiabi [doc de en fr]

Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav riigiabi

  • abikava korral [doc de en fr]
  • üksiktoetuse korral [doc de en fr]

Riskikapitali abi [doc de en fr]

Regionaalabi (komisjoni määruse (EÜ) nr 794/2004 III lisa punkt 4, mida on muudetud komisjoni 24. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1627/2006) [en]

VKEdele antav abi (komisjoni määruse (EÜ) 794/2004 III lisa punkt 1) [en]

Palun pöörake tähelepanu sellele, et valesti täidetud vormi käsitatakse puudulikuna ja teatis võidakse tagasi saata.
Paberkandjal täidetud vormi edastab komisjonile asjaomase liikmesriigi alaline esindaja. Vorm saadetakse komisjoni peasekretärile.

Kui liikmesriik soovib juhinduda määruste, suuniste, raamistike ja muude riigiabi suhtes kohaldatavate tekstidega sätestatud erimenetlusest, saadetakse teate koopia vastutava komisjoni osakonna peadirektorile.


line

Lihtsustatud teatise vorm [doc en]


line

Aastaaruande vorm [xls en

Juhised [pdf]


line

 

  line  

Sissejuhatus

Õigusaktid

Vormid

Komisjoni otsused

Erandimäärus (EÜ) nr 1857/2006

Riigiabi register

Tulemustabel

horizontal line

Põllumajandus ja maaelu areng I Riigiabi I Üles