Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt | Søgning på EUROPA  

Statsstøtte   linje  

Statsstøtte: Formularer

linje

Klageformular

Kommissionens tjenestegrene modtager et stigende antal klager over statsstøtte, som muligvis er ydet ulovligt og i strid med EU-reglerne. Sådanne klager er ofte formuleret ret generelt, hvilket gør det vanskeligt at fastslå, hvori konkurrenceproblemerne består, og hvor alvorlig klagen er. Dette kan medføre store forsinkelser i behandlingen af klagerne.

Klageformular vedrørende statsstøtte

Denne klageformular skal vise klagerne, hvilke oplysninger Kommissionen skal være i besiddelse af for at kunne foretage en effektiv opfølgning af klagerne. Herved bør det blive lettere for såvel Kommissionen som medlemsstaterne at behandle klagerne.

I Kommissionen behandles statsstøtteklager decentralt af de ansvarlige afdelinger. I tvivlstilfælde kan klagen sendes til Kommissionens generalsekretær, som så afgør, hvilken afdeling der skal behandle klagen.

top
linje

Anmeldelsesformularer for perioden 2007-2013

Siden den 1. januar 2007 har medlemsstaterne skullet bruge denne formular til at anmelde nye støtteordninger og individuel støtte i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3. Den skal desuden anvendes, når en foranstaltning, der ikke vedrører støtte, anmeldes til Kommissionen af hensyn til retssikkerheden.

Medlemsstaterne skal endvidere anvende formularen, når Kommissionen anmoder om at få samlede oplysninger om påstået ulovlig støtte.

Formularen består af tre dele:

  1. Generelle oplysninger: skal altid udfyldes [doc]
  2. Sammenfattende oplysninger til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende [doc]
  3. Supplerende informationsskema afhængigt af støttens art:

FORANSTALTNINGER TIL UDVIKLING AF LANDDISTRIKTERNE 

0. Informationsskema for landbruget [doc]

A. Støtte til investeringer i landbrugsbedrifter [doc]

B. Støtte til investeringer i forbindelse med forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter [doc]

C. Støtte til miljøvenligt landbrug og dyrevelfærdsstøtte [doc]

C a. Natura 2000-betalinger og betalinger i forbindelse med direktiv 2000/60/EF [doc]

D. Støtte til udligning af ulemper i visse områder [doc]

E. Støtte til overholdelse af regler [doc]

F. Støtte til unge landbrugeres etablering [doc]

G. Støtte til førtidspensionering og ophør med landbrugsvirksomhed [doc]

H. Støtte til producentsammenslutninger [doc]

I. Støtte til jordfordeling [doc]

J. Støtte til fremme af produktion og afsætning af kvalitetslandbrugsprodukter [doc]

K. Støtte til teknisk bistand i landbrugssektoren [doc]

L. Støtte til husdyrsektoren [doc]

M. Støtte til randområderne og De Ægæiske Øer [doc]

 

RISIKO- OG KRISESTYRING

N. Støtte til kompensation for skader på landbrugsproduktionen eller produktionsmidlerne i landbruget [doc]

O. Støtte til bekæmpelse af dyre- og plantesygdomme [doc]

P. Støtte til betaling af forsikringspræmier [doc]

Q. Støtte til nedskæring af produktions-, forarbejdnings- og afsætningskapacitet [doc]

 

ANDEN STØTTE

R. Støtte til reklame for landbrugsprodukter [doc]

S. Støtte i tilknytning til skattefritagelser efter direktiv 2003/96/EF [doc]

T. Støtte til skovbrug [doc]


Andre formularer

Støtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder [doc]

Uddannelsesstøtte [doc]

Beskæftigelsesstøtte [doc]

Støtte til forskning, udvikling og innovation

  • støtteordning [doc]
  • individuel støtte [doc]

Støtte til risikovillig kapital [doc]

Regionalstøtte (bilag III.4 til Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1627/2006 af 24. oktober 2006) [en]

Støtte til små og mellemstore virksomheder (bilag III.1 til Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004) [en]

 

Vær opmærksom på, at hvis formularen ikke udfyldes korrekt, kan det medføre, at anmeldelsen returneres under henvisning til, at den er ufuldstændig.
Den pågældende medlemsstats faste repræsentation sender den udfyldte formular i papirform til Kommissionen. Den adresseres til Kommissionens Generalsekretariat.

Hvis medlemsstaten har til hensigt at benytte sig af en særlig procedure, der er fastsat i forordninger, retningslinjer, rammebestemmelser eller andre regler, der finder anvendelse på statsstøtte, sendes desuden en kopi af anmeldelsen til generaldirektøren i den ansvarlige afdeling i Kommissionen.


linje

Forenklet anmeldelsesformular [doc]


linje

Formular - Årsrapport [xls en

Vejledning  [pdf]


linje

 

  linje  

Indledning

Lovgivning

Formularer

Kommissionens beslutninger

Fritagelsesforordning (EF) nr. 1857/2006

Register

Resultattavle

vandret linje

Landbrug og Udvikling af Landdistrikter I Statsstøtte I Top