Důležitá právní upozornění
   
Kontakt | Vyhledávání na serveru EUROPA  

Státní podpory   line  

Státní podpory: Formuláře

line

Formulář stížnosti

Útvary Komise dostávají čím dál více stížností na možné protiprávní udělení státních podpor. Tyto stížnosti jsou často poměrně obecné, což ztěžuje zjištění nesouladu s pravidly hospodářské soutěže a určení závažnosti stížností a podstatným způsobem prodlužuje dobu potřebnou k vyřízení stížností.

Formulář stížnosti týkající se státních podpor

Účelem tohoto formuláře je usnadňovat podávání stížností. Ve formuláři se Komise ptá na informace, jež potřebuje k jejich efektivnímu vyřízení. Mělo by se tak zjednodušit vyřizování stížností jak na úrovni Komise, tak na úrovni členských států.

V Komisi je vyřizování stížností týkajících se státních podpor decentralizováno a mají je na starosti příslušné útvary. V případě pochybnosti lze stížnost adresovat generálnímu tajemníkovi Komise, který určí útvar příslušný pro její vyřízení.

Začátek stránky
line

Oznamovací formuláře na období 2007-2013

Tento formulář používají členské státy od 1. ledna 2007 pro oznámení nových režimů podpor a jednotlivých podpor předkládaná v souladu s čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES. Formulář se používá i pro oznámení opatření nepředstavujících podporu z důvodu právní jistoty.

Členské státy mají tento formulář použít i tehdy, když je Komise žádá o úplné informace o údajných protiprávních státních podporách.

Formulář má tři části:

  1. Obecné informace: vyplňují se ve všech případech [doc]
  2. Souhrnné informace určené ke zveřejnění v Úředním věstníku [doc]
  3. Doplňující informace v závislosti na druhu podpory:

OPATŘENÍ PRO ROZVOJ VENKOVA 

0. Informační list pro zemědělství [doc]

A. Podpory na investice do zemědělských podniků [doc]

B. Podpory na investice v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh [doc]

C. Agroenvironmentální podpory a podpory týkající se dobrých životních podmínek zvířat [doc]

Ca. Platby v rámci sítě Natura 2000 a platby související se směrnicí 2000/60/ES [doc]

D. Podpory na vyrovnání znevýhodnění v určitých oblastech [doc]

E. Podpory na dodržení norem [doc]

F. Podpory mladým zemědělcům na zahájení činnosti [doc]

G. Podpory na předčasný odchod do důchodu nebo na ukončení zemědělské činnosti [doc]

H. Podpory seskupením producentů [doc]

I. Podpory na novou parcelaci pozemků [doc]

J. Podpory na povzbuzení produkce jakostních zemědělských produktů a jejich uvádění na trh [doc]

K. Podpory na poskytování technické podpory v odvětví zemědělství [doc]

L. Podpory v odvětví živočišné výroby [doc]

M. Podpory pro nejvzdálenější regiony a ostrovy v Egejském moři [doc]

 

ŘÍZENÍ RIZIK A ŘEŠENÍ KRIZÍ

N. Podpory na náhradu škody na zemědělské produkci nebo na výrobních prostředcích [doc]

O. Podpory na boj proti nákazám zvířat a chorobám rostlin [doc]

P. Podpory na platbu pojistného [doc]

Q. Podpory na uzavření výrobních, zpracovatelských a prodejních kapacit [doc]

 

JINÉ PODPORY

R. Podpory na reklamu na zemědělské produkty [doc]

S. Podpory spojené s osvobozením od daní podle směrnice 2003/96/ES [doc]

T. Podpory v lesnictví [doc]


Ostatní formuláře

Podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích [doc de en fr]

Podpory na vzdělávání [doc de en fr]

Podpory zaměstnanosti [doc de en fr]

Podpory na výzkum, vývoj a inovace

  • v případě režimu podpor [doc de en fr]
  • v případě jednotlivých podpor [doc de en fr]

Podpory na rizikový kapitál [doc de en fr]

Regionální podpory (příloha I část III.4 nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ve znění nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006) [en]

Podpory malým a středním podnikům (příloha I část III.1 nařízení Komise (ES) č. 794/2004) [en]

 

V případě nesprávného vyplnění formuláře vám může být oznámení vráceno jako neúplné.
Vyplněný formulář zašle stálý zástupce dotčeného členského státu v tištěné podobě generálnímu tajemníkovi Komise.

V případě, že členský stát hodlá využít zvláštní postup stanovený v některém nařízení, pokynech, rámci či jiném textu vztahujícím se na státní podpory, zašle kopii oznámení rovněž generálnímu řediteli příslušného útvaru Komise.


line

Zjednodušený oznamovací formulář [doc en]


line

Formulář - výroční zpráva [xls en

Pokyny [pdf]


line

 

  line  

Úvod

Právní předpisy

Formuláře

Rozhodnutí Komise

Nařízení (ES) č. 1857/2006 o výjimkách

Registr státních podpor

Hodnotící dokument State Aid Scoreboard

horizontal line

Zemědělství a rozvoj venkova I Státní podpory I Začátek stránky