Navigačný riadok

Program podpory konzumácie ovocia v školách

Najčastejšie otázky

Prečo má EÚ problémy so zlým stravovaním, nadváhou a obezitou?

EÚ musí riešiť skutočný spoločenský problém, keďže viac než 200 miliónov dospelých a 14 miliónov detí v nej trpí nadváhou. Nadváhu či obezitu môžu spôsobiť faktory súvisiace so životným štýlom, ako sú napr. typ stravy, stravovacie návyky či miera telesnej aktivity, ale takisto aj genetické faktory.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) má v európskom regióne približne 20 % detí a dospievajúcich nadváhu, pričom jedna tretina z nich je obézna. Trend výskytu obezity je mimoriadne znepokojivý najmä u detí a dospievajúcich. Ročná miera nárastu existencie obezity u detí sa neustále zvyšuje a súčasná miera je 10-krát vyššia ako v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

Zdroj: WHO 2007

Na začiatok

Prečo by mala EÚ bojovať proti obezite?

Ak je človek v detstve obézny, môže to mať vážne dôsledky na jeho zdravie (srdcové ochorenia, diabetes 2. typu, osteoartritída, ba dokonca aj niektoré typy rakoviny). Ochorenia tejto kategórie môžu viesť k podstatnému zdravotnému postihnutiu a predčasnému úmrtiu.

V sprievodnej správe hodnotenia vplyvu sa odhaduje, že v 15 štátoch, ktoré boli členmi EÚ pred májom 2004, dosahujú celkové priame a nepriame náklady na obezitu 32,8 miliardy EUR ročne, a to len za rok 2002. Autori Later, Fry a Finley (2005) odhadujú priame a nepriame náklady na obezitu (BMI ≥ 30 kg/m2) v krajinách EÚ-15 na 0,3 % HDP.

Ak sa tieto výpočty rozšíria na krajiny EÚ-25, pričom sa použijú údaje z roku 2005, výsledné náklady na obezitu v krajinách EÚ-25 predstavujú 40,5 miliardy EUR ročne a náklady EÚ na obezitu a nadváhu 81 miliárd EUR.

Na začiatok

Aká je spotreba ovocia a zeleniny v EÚ?

V roku 2010 sa v krajinách EÚ-27 spotreba ovocia na hlavu odhadovala na 219 g/na hlavu/na deň a spotreba zeleniny sa odhadovala na 228,1 g/na hlavu/na deň.

Hoci priemer EÚ, pokiaľ ide o spotrebu ovocia a zeleniny na hlavu, prevyšuje úrovne odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), príliš veľa členských štátov naďalej vykazuje úrovne konzumácie na hlavu, ktoré sú nižšie ako minimum 400 g odporúčané WHO.

Táto analýza je dôvodom na obavy vzhľadom na čoraz väčší výskyt obezity.

WHO/FAO – minimálne odporúčané dávky

Zdroj: Monitor 2011 FRESHFEL EUROPE

Na začiatok

Ako spolu súvisia spoločná poľnohospodárska politika a európsky program podpory konzumácie ovocia v školách?

Spoločná poľnohospodárska politika sa okrem iného zameriava na stabilizáciu poľnohospodárskych trhov zabezpečovaním stabilného odbytu, na zvyšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva prostredníctvom podpory inovácie produktov či na prispievanie k vytváraniu regionálnej a sociálnej súdržnosti. Čoraz väčšia pozornosť sa však venuje spôsobom, ako zlepšiť verejné zdravie a konečným cieľom je zohľadniť zdravotné hľadiská vo všetkých oblastiach politiky EÚ.

Príklady:

 • V roku 2005 vytvorilo GR pre zdravie a spotrebiteľov Platformu EÚ pre stravovanie, telesnú aktivitu a zdravie.
 • V roku 2007 vypracovalo GR pre zdravie a spotrebiteľov bielu knihu o výžive, nadváhe a obezite, v ktorej Európska komisia poukazuje na úlohu, ktorú by mohla zohrávať spoločná poľnohospodárska politika pri formovaní lepšieho stravovania a boji s nadváhou a obezitou.
 • V septembri 2007 prijala EÚ reformu sektora ovocia a zeleniny. Jedným z jej hlavných cieľov bolo zvrátiť klesajúcu konzumáciu ovocia a zeleniny u mladých ľudí.
 • Po schválení reformy sektora ovocia a zeleniny vyzvala Rada Európsku komisiu, aby na základe posúdenia vplyvu predložila návrh programu podpory konzumácie ovocia v školách.
 • Európsky parlament v návrhu rozpočtu Európskej únie na rok 2008 opätovne potvrdil svoj pevný záväzok, pokiaľ ide o financovanie programu podpory konzumácie ovocia v školách.
 • Komisia navrhuje, aby sa v rámci SPP po roku 2013 zvýšil balík z rozpočtu EÚ vyhradený pre program podpory konzumácie ovocia v školách, a takisto aj súčasná miera spolufinancovania.
Na začiatok

Sú programy podpory konzumácie ovocia v školách (tzv. Školské ovocie) účinným nástrojom?

Európsky program podpory konzumácie ovocia v školách sa pod taktovkou GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka realizuje už tretí školský rok. Ide o veľmi dôležitú iniciatívu zameranú na najmladších Európanov, ktorá im pomáha nadobúdať zdravé stravovacie návyky.

Podľa výročných monitorovacích správ za školský rok 2010/2011 sa do programu podpory konzumácie ovocia v školách zapojilo viac než 54 000 škôl a 8,1 milióna detí v 24 členských štátoch.

Na začiatok

Ako sa hodnotí účinnosť programu podpory konzumácie ovocia v školách?

GR pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka v súčasnosti pripravuje externé hodnotenie programu, ktoré by sa malo vykonať v roku 2012. Členské štáty taktiež vykonajú hodnotenia svojich programov do februára 2012. Všetky takto získané informácie sa použijú pri vypracúvaní správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o uplatňovaní programu podpory konzumácie ovocia v školách, ktorú budú v prípade potreby sprevádzať vhodné návrhy.

V správe by sa malo zhodnotiť, do akej miery prispel program podpory konzumácie ovocia v školách k dobrému fungovaniu tohto programu v jednotlivých členských štátoch a ako ovplyvnil zlepšenie stravovacích návykov u detí.

Na začiatok

Akú pridanú hodnotu EÚ má program podpory konzumácie ovocia v školách?

 • Inšpirácia pre vytvorenie nových programov alebo rozšírenie jestvujúcich programov,
 • Poskytnutie udržateľného viacročného rámca financovania,
 • Zníženie sociálnych a hospodárskych nerovností týkajúcich sa konzumácie ovocia a zeleniny,
 • Zvýšenie povedomia cieľovej skupiny, keďže program podpory konzumácie ovocia v školách má veľký potenciál riešiť zdravotné problémy obyvateľstva,
 • Poskytnutie všeobecných usmernení a poradenstva o riadení programu členským štátom,
 • Integrácia know-how, umožnenie výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi členskými štátmi, zainteresovanými stranami a podporovateľmi prostredníctvom poskytnutia porovnateľných informácií o programoch.
Na začiatok

Čo znamená „5 porcií denne“?

Táto zásada sa týka konzumácie piatich porcií (po 80 g) ovocia a zeleniny za deň. Znamená to päť porcií ovocia a zeleniny spolu, a nie päť porcií z každého. Táto zásada vychádza z odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá radí zjesť každý deň najmenej 400 g ovocia a zeleniny s cieľom predchádzať riziku vážnych zdravotných problémov.

Na začiatok

Prečo treba každý deň zjesť 5 porcií ovocia a zeleniny?

 • Ovocie a zelenina sú dôležitou súčasťou zdravej a vyváženej stravy,
 • Sú významným zdrojom živín, vitamínov, minerálov a vlákniny,
 • Môžu pomôcť znížiť riziko srdcových ochorení, mozgovej príhody a niektorých typov rakoviny,
 • Majú nízky obsah tukov a kalórií.
Na začiatok