Ścieżka nawigacji

Europejski program „Owoce w szkole”

FAQ

Dlaczego niedożywienie, nadwaga i otyłość stanowią tak poważny problem w UE?

Ponad 200 mln dorosłych i 14 mln dzieci w państwach członkowskich ma nadwagę, co oznacza, że UE będzie musiała stawić czoła poważnemu problemowi społecznemu. Do powstawania nadwagi i otyłości przyczyniają się różne elementy stylu życia, takie jak odżywianie, nawyki żywieniowe czy poziom aktywności fizycznej, ale również czynniki genetyczne.

Według WHO około 20% dzieci i młodzieży w Europie ma nadwagę, a jedna trzecia spośród nich cierpi na otyłość. Coraz częstsza otyłość dzieci i młodzieży jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym. Roczne tempo wzrostu częstości występowania otyłości u dzieci stale się zwiększa – w porównaniu do 1970 r. obecny wskaźnik wzrósł 10 razy.

Źródło: WHO 2007

Góra strony

Dlaczego UE powinna zwalczać otyłość?

Otyłość w dzieciństwie może mieć poważny wpływ na zdrowie (powodując choroby serca, cukrzycę typu 2, chorobę zwyrodnieniowa stawów, a nawet niektóre rodzaje raka). Choroby te mogą prowadzić do znacznego stopnia niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci.

Według sprawozdania ogólnego z oceny wpływu łączne bezpośrednie i pośrednie koszty samej tylko otyłości w roku 2002 w piętnastu państwach, które były członkami UE przed majem 2004 r., oszacowano na 32,8 mld euro rocznie. Fry i Finley (2005) określili z kolei, że bezpośrednie i pośrednie koszty zjawiska otyłości (BMI ≥ 30kg/m2) wynoszą w państwach UE-15 0,3% PKB.

Jeśli zastosować te dane do państw UE-25 z wykorzystaniem wskaźnika PKB za rok 2005, okazuje się, że w tym roku koszt otyłości dla państw UE-25 kształtował się na poziomie 40,5 mld euro, a koszt otyłości i nadwagi dla UE wyniósł 81 mld.

Góra strony

Jakie jest spożycie owoców i warzyw w UE?

Szacuje się, że w państwach UE-27 w 2010 r. spożycie owoców wyniosło 219 g dziennie na mieszkańca, a spożycie warzyw 228,1 g.

Średnie spożycie warzyw i owoców na jednego mieszkańca w UE kształtuje się zatem na poziomie wyższym niż zalecenia WHO, ale w wielu państwach członkowskich nie osiąga się nawet minimalnej ilości 400 g postulowanej przez WHO.

Wyniki te są tym bardziej niepokojące, że wśród mieszkańców UE odnotowuje się wzrost otyłości.

Zalecenia WHO/FAO dotyczące minimalnego spożycia

Źródło: Monitor 2011 FRESHFEL EUROPE

Góra strony

Jaki jest związek między Wspólną Polityką Rolną i europejskim programem „Owoce w szkole”?

Wspólna Polityka Rolna obejmuje m.in. stabilizowanie rynków rolnych poprzez zapewnianie stabilnego rynku zbytu, zwiększanie konkurencyjności rolnictwa dzięki wspieraniu rozwoju innowacyjnych produktów oraz promowanie spójności regionalnej i społecznej. Coraz większą uwagę zwraca się również na kwestię poprawy zdrowia publicznego, a najważniejszym celem jest uwzględnienie problemów zdrowotnych we wszystkich politykach UE.

Oto przykłady:

 • W 2005 r. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów stworzyła platformę UE poświęconą „żywieniu, aktywności fizycznej i zdrowiu”.
 • W 2007 r. Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów opublikowała białą księgę poświęconą odżywianiu, nadwadze i otyłości, w której Komisja Europejska zwraca uwagę na rolę, jaką Wspólna Polityka Rolna mogłaby odegrać w kształtowaniu lepszych nawyków żywieniowych oraz w zwalczaniu nadwagi i otyłości.
 • We wrześniu 2007 r., po przyjęciu przez UE reformy sektora owoców i warzyw, jednym z głównych celów stało się odwrócenie spadkowej tendencji w spożyciu owoców i warzyw wśród dzieci i młodzieży.
 • Po zatwierdzeniu reformy w sektorze owoców i warzyw, Rada wezwała Komisję Europejską do przedstawienia wniosku dotyczącego programu „Owoce w szkole” w oparciu o ocenę wpływu.
 • W projekcie budżetu Unii Europejskiej na rok 2008 Parlament Europejski ponownie podkreślił swoje zdecydowane zaangażowanie we wspieranie finansowe programu „Owoce w szkole”.
 • Wniosek Komisji w sprawie WPR po 2013 r. obejmuje zwiększenie unijnych środków finansowych przeznaczonych na SFS oraz podwyższenie obecnej stawki współfinansowania programu.
Góra strony

Czy program „Owoce w szkole” (SFS) jest narzędziem skutecznym?

Europejski program „Owoce w szkole”, podlegający Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, jest realizowany już trzeci rok szkolny z rzędu. Jest to bardzo ważna inicjatywa, skierowana do najmłodszych pokoleń Europejczyków, która pomaga im w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.

Według rocznych sprawozdań z kontroli realizacji programu w roku 2010–2011 w 24 państwach członkowskich uczestniczących w tym przedsięwzięciu w programie „Owoce w szkole” wzięło udział ponad 54 tys. szkół i 8,1 mln dzieci.

Góra strony

W jaki sposób można ocenić skuteczność programu „Owoce w szkole”?

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przygotowuje obecnie zewnętrzną ocenę programu na rok 2012. Państwa członkowskie również dokonają oceny swoich programów do lutego 2012 r. Wszystkie te informacje zostaną wykorzystane w sprawozdaniu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji programu „Owoce w szkole”, a w razie konieczności przedstawione zostaną odpowiednie wnioski.

W sprawozdaniu niezbędne jest uwzględnienie tego, w jakim stopniu program „Owoce w szkole” wspiera wdrażanie skutecznych programów dystrybucji owoców i warzyw w szkołach w państwach członkowskich, jak również wpływu tego programu na poprawę nawyków żywieniowych dzieci.

Góra strony

Jaka jest wartość dodana programu „Owoce w szkole” dla UE?

 • Jest źródłem inspiracji dla podejmowania realizacji nowych programów lub rozszerzania już działających programów.
 • Zapewnia trwałe, wieloletnie ramy finansowe.
 • Zmniejsza nierówności społeczno-ekonomiczne w zakresie spożycia owoców i warzyw.
 • Zwiększa świadomość grupy docelowej, ponieważ program „Owoce w szkole” może znacząco przyczynić się do zmniejszania problemów zdrowotnych.
 • Zapewnia państwom członkowskim ogólne wytyczne i wskazówki dotyczące zarządzania tym programem.
 • Pozwala na łączenie wiedzy i umiejętności, ułatwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi, zainteresowanymi stronami i promotorami poprzez dostarczanie porównywalnych informacji na temat programów.
Góra strony

Co oznacza „5 dziennie”?

Jest to pięć porcji (po 80 g) owoców i warzyw spożywanych dziennie. Chodzi o pięć porcji owoców i warzyw łącznie, nie zaś o pięć porcji tych pierwszych i pięć porcji tych drugich. Zasada ta oparta jest na rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia zalecającej spożywanie przynajmniej 400 g owoców i warzyw dziennie w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych.

Góra strony

Dlaczego należy jeść codziennie pięć porcji warzyw i owoców?

 • Owoce i warzywa są ważnym elementem zdrowej, zrównoważonej diety.
 • Stanowią doskonałe źródło składników odżywczych, witamin, minerałów i błonnika.
 • Zmniejszają ryzyko chorób serca, udaru mózgu i niektórych rodzajów raka.
 • Zawierają mało tłuszczu i kalorii.
Góra strony