Навигационна пътека

Схема за предлагане на плодове в училищата

ЧЗВ

Защо недохранването, наднорменото тегло и затлъстяването представляват проблем за ЕС?

ЕС, където има над 200 милиона възрастни и 14 милиона деца с наднормено тегло, трябва да се справи с реален проблем за обществото. Факторите, свързани с начина на живот, включващи начина на хранене, хранителните навици, степента на физическа активност, а също и генетичните фактори причиняват наднормено тегло и затлъстяване.

СЗО съобщава, че в Европейския регион близо 20 % от децата и юношите са с наднормено тегло, а една трета от тях са затлъстели. Тенденцията при затлъстяването е особено тревожна сред децата и юношите. Годишното ниво на увеличаване на разпространението на затлъстяването при децата расте устойчиво и текущото му равнище е десетократно по-високо от това през седемдесетте години на миналия век.

Източник: СЗО 2007 г.

Начало

Защо ЕС трябва да се бори със затлъстяването?

Затлъстяването в детска възраст може да окаже сериозно въздействие върху здравето (сърдечни заболявания, диабет тип 2, остеоартрит и дори някои видове рак). Това са състояния, които могат да доведат до значително увреждане и преждевременна смърт.

Общите преки и непреки годишни разходи, свързани само със затлъстяването, през 2002 г. в 15-те държави, станали членки на ЕС преди май 2004 г., се изчисляват на 32,8 милиарда евро според Доклада за обща оценка на въздействието. След това Fry and Finley (2005 г.) изчисляват преките и непреките разходи от затлъстяване (BMI ≥ 30 кг/м2) на 0,3 % от БВП за EС-15.

Ако това се екстраполира в ЕС-25, като се използват данните за БВП от 2005 г., ще се получи разход за затлъстяване, равен на 40,5 милиарда евро за година за ЕС-25, и разход за ЕС на стойност 81 милиарда евро за затлъстяване и наднормено тегло.

Начало

Какво е потреблението на плодове и зеленчуци в ЕС?

През 2010 г. консумацията на плодове на глава от населението се изчислява на 219 г/човек/ден, а консумацията на зеленчуци се изчислява на 228,1 г/човек/ден за EС-27.

Въпреки че средната консумация на плодове и зеленчуци на човек в ЕС е над препоръчваната от СЗО, твърде много държави-членки все още имат по-ниска степен на консумация на човек от минималното количество от 400 г, препоръчвано от СЗО.

Този анализ остава тревожен, като се има предвид нарастващото разпространение на затлъстяването.

Препоръка за минимален прием на СЗО/ОПЗ

Източник: Monitor 2011 FRESHFEL EUROPE

Начало

Каква е връзката между Общата селскостопанска политика и Европейската схема за предлагане на плодове в училищата?

Общата селскостопанска политика е насочена – освен всичко останало – към стабилизиране на селскостопанските пазари чрез осигуряване на стабилен пласментен пазар, повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство чрез насърчаване на продуктовите иновации, допринасяне за регионалното и социалното сближаване. Все повече внимание се обръща обаче на възможностите за подобряване на общественото здраве,а крайната цел е грижата за здравето да се взема под внимание във всички политики на ЕС.

Например:

 • През 2005 г. ГД „Здравеопазване и потребители“ (DG SANCO) създаде Платформата за действие на ЕС относно храненето, физическата активност и здравето.
 • През 2007 г. ГД „Здравеопазване и потребители“ (DG SANCO) публикува Бяла книга относно храненето, наднорменото тегло и затлъстяването, в която Европейската комисия насочва вниманието към ролята, която общата селскостопанска политика може да играе за оформянето на по-добър хранителен режим и за борба с наднорменото тегло и затлъстяването.
 • През септември 2007 г., когато ЕС прие реформата в сектора на плодовете и зеленчуците, една от основните цели беше да се преобърне тенденцията за намаляване на консумацията на плодове и зеленчуци сред младите хора.
 • След одобрението на реформата в сектора на плодовете и зеленчуците Съветът прикани Европейската комисия да направи предложение за схема за предлагане на плодове в училищата въз основа на оценка на въздействието.
 • Във връзка с проекта за общ бюджет на Европейския съюз за 2008 г. Европейският парламент отново подчерта твърдия си ангажимент за финансиране на схема за предлагане на плодове в училищата.
 • Предложението на Комисията за ОСП след 2013 г. е за увеличаване на финансовия пакет и на сумата за съфинансиране, налична за SFS към момента.
Начало

Ефективен инструмент ли са схемите за предлагане на плодове в училищата (SFS)?

Европейската схема за предлагане на плодове в училищата, управлявана от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI), се провежда вече за трета учебна година. Това е много важна инициатива, насочена към най-младото поколение европейци, която им помага да си създадат здравословни хранителни навици.

Според годишните мониторингови доклади за 2010/2011 г. над 54 000 училища и 8,1 милиона деца са взели участие в схемата за предлагане на плодове в училищата в 24-те участващи държави-членки.

Начало

Как може да се измери ефективността на схемата за предлагане на плодове в училищата?

В момента ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI) изготвя външна оценка на схемата, която трябва да бъде готова през 2012 г. Държавите-членки също ще оценят своите схеми до февруари 2012 г. Цялата тази информация ще бъде включена в доклада на Комисията до Съвета и ЕП относно прилагането на SFS и при необходимост ще бъде придружена от подходящи предложения.

Докладът следва да разгледа въпросите, свързани с обхвата, до който SFS е насърчила установяването на добре функционираща SFS в държавите-членки, и нейното въздействие върху подобряването на хранителните навици на децата.

Начало

Каква е добавената стойност за ЕС от схемата за предлагане на плодове в училищата?

 • Дава вдъхновение за стартиране на нови схеми или за разширяване на съществуващи.
 • Осигурява устойчива многогодишна рамка за финансиране.
 • Намалява социалните и икономическите неравенства по отношение на консумацията на плодове и зеленчуци.
 • Повишава информираността на целевата група, тъй като схемата за предлагане на плодове в училищата разполага със значителен потенциал за решаване на здравословни проблеми на населението.
 • Предоставя на държавите-членки общи насоки и указания за управление на тази програма.
 • Интегрира ноу-хау, улеснява обмена на опит и най-добри практики между държавите-членки, заинтересованите страни и организаторите чрез осигуряване на сравнима информация за програмите.
Начало

Какво означава „5 на ден“?

Това съответства на пет порции (по 80 г) плодове и зеленчуци всеки ден. Става въпрос за пет порции плодове и зеленчуци общо, а не по пет порции от двете – това се основава на препоръка на Световната здравна организация, която препоръчва да се консумират най-малко 400 г плодове и зеленчуци на ден, за да се намали рискът от сериозни здравословни проблеми.

Начало

Защо е необходимо да консумирам по 5 порции плодове и зеленчуци на ден?

 • Плодовете и зеленчуците са важна част от здравословната и балансирана диета.
 • Те са отличен източник на хранителни вещества, витамини, минерали и фибри.
 • Те могат да помогнат за намаляване на риска от сърдечни заболявания, удар, и някои видове рак.
 • Те имат ниско съдържание на мазнини и калории.
Начало