Pomembno pravno obvestilo
 
Kontakt | Iskalnik po strežniku EUROPA  

Razvoja podeželja   line  

--> Razvoj podeželja 2014-2020

 

Politika razvoja podeželja 2007-2013

Podeželska območja pokrivajo 91 % ozemlja EU in na njih živi več kot 56 % prebivalstva iz 27 držav članic Evropske unije. Razvoj podeželja je zato izredno pomembno področje. Kmetijska pridelava in gozdarstvo sta še vedno bistveni dejavnik za načrtovanje rabe zemljišč, upravljanje z naravnimi viri na podeželskih območjih EU in ekonomsko diverzifikacijo podeželskih skupnosti. Krepitev politike razvoja podeželja je zato splošna prednostna naloga EU.

Čemu politika razvoja podeželja?

Evropska unija ima dejavno politiko razvoja podeželja, ker z njo lažje dosega pomembne cilje za evropsko podeželje in ljudi, ki tam živijo in delajo.

Podeželska območja so bistveni del fizičnega okolja in identitete Evropske unije. Območja, ki so po standardni definiciji „podeželska“, pokrivajo več kot 91 % ozemlja EU in na njih živi več kot 56 % prebivalstva EU. Čudovite in zanimive pokrajine – od gora do step, od širnih gozdov do valujočih polj – dajejo EU njeno značilno podobo.

Mnoga podeželska območja se srečujejo s pomembnimi izzivi. Nekatera kmetijska in gozdarska podjetja še vedno niso dovolj konkurenčna. Na splošno je povprečni dohodek na glavno prebivalca nižji na podeželju kot v mestih, manj je znanja in veščin, tudi storitveni sektor je manj razvit. Skrb za podeželsko okolje pogosto zahteva finančna sredstva.

Vendar lahko evropsko podeželje ponudi marsikaj. Zagotavlja bistvene surovine. Zdi se nam samoumeven kraj lepote, počitka in razvedrila - če zanj skrbimo. Njegovi gozdovi so naša pljuča in naše orožje v boju proti podnebnim spremembam. Mnoge privlači misel, da bi živeli oziroma delali na podeželju, če bi seveda imeli ustrezne storitve in infrastrukturo.

To pomeni, da sta lizbonska strategija za gospodarsko rast in nova delovna mesta, in göteborška strategija za trajnostni razvoj enako pomembni za podeželje in za mesta.

Politika razvoja podeželja EU obravnava izzive, s katerimi se spopadajo naša podeželska območja, in z razvojem njihovega potenciala.

Čemu skupna politika razvoja podeželja?

Teoretično bi se lahko posamezne države članice EU odločile za popolnoma neodvisne politike razvoja podeželja. Vendar bi ta pristop v praksi slabo deloval. Vsaka država EU si ne bi mogla privoščiti politike, ki jo potrebuje. Veliko vprašanj, ki jih obravnava politika razvoja podeželja, presega nacionalne in regionalne meje in vpliva na ljudi drugod (na primer: onesnaževanje ne pozna meja, trajnostna skrb za okolje pa je postala evropski in mednarodni izziv). Politika razvoja podeželja je povezana tudi s številnimi drugimi politikami na ravni EU.

EU ima zato skupno politiko razvoja podeželja, ki pa vseeno daje veliko pristojnosti posameznim državam članicam in regijam.

Politika se delno financira iz osrednjega proračuna EU in delno iz nacionalnih oziroma regionalnih proračunov držav članic.

Sestavni deli politike razvoja podeželja

Bistvena pravila, ki urejajo politiko razvoja podeželja v obdobju od 2007 do 2013, in ukrepi politike, ki so na voljo državam članicam in regijam, so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005.

Po tej uredbi ima politika razvoja podeželja za obdobje od 2007 do 2013 naslednje tri teme (znane tudi kot „tematske osi“):

  • izboljšanje konkurenčnosti kmetijskega in gozdarskega sektorja;

  • izboljšanje okolja in podeželja;

  • izboljšanje kakovosti življenja na podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije gospodarskih dejavnosti.

Da bi bila politika uravnotežena, morajo države članice in regije svoja sredstva za razvoj podeželja porazdeliti na vse tri tematske osi.

Nekaj sredstev morajo tudi nameniti projektom, ki temeljijo na pobudah Leader. Pristop „Leader“ k razvoju podeželja zajema posamezne prilagojene projekte, ki jih izvajajo lokalna partnerstva in so namenjeni reševanju posebnih lokalnih vprašanj.

Vsaka država članica (ali regija, kadar so pristojnosti prenesene na regionalno raven) mora tako kot pred letom 2007 pripraviti program razvoja podeželja, ki določa sredstva za posamezne ukrepe v obdobju od 2007 do 2013.

Novost v obdobju 2007-2013 je več poudarka na dosledni strategiji za razvoj podeželja po vsej EU. To dosegamo z izvajanjem nacionalnih strateških načrtov, ki temeljijo na strateških smernicah EU.

Ta pristop bi moral pomagati:

  • pri opredelitvi območij, na katerih podpora EU za razvoj podeželja ustvari največjo dodano vrednost na ravni EU;

  • pri povezavi z glavnimi prednostnimi nalogami EU (na primer tistimi v lizbonski in göteborški strategiji);

  • pri usklajevanju z drugimi politikami EU, predvsem kohezijsko in okoljsko;

  • pri podpori novi in tržno usmerjeni skupni kmetijski politiki ter posledičnemu prestrukturiranju v starih in novih državah članicah.

 

  line  

Domov

Zakonodaja deenfr

Spremljanje in vrednotenje deenfr

Neugodno ležeča področja deenfr

Zaposlovanje deenfr

Publikacije deenfr

RAZVOJ PODEŽELJA PO DRŽAVAH en

horizontal line

Leader+

horizontal line

"Europe's rural areas in action: Facing the challenges of tomorrow", 16 - 17 October 2008, Limassol, Cyprus

Proceedings of the conference

horizontal line

Seminar "Ensuring Good management of Rural Development programmes 2007-2013"
Brussels, 28-29 September 2010
 Kmetijstvo in razvoj podeželja | Na vrh

Zadnja sprememba: 15-04-2008