Aviz legal important
 
Contact | Caută pe EUROPA  

Dezvoltare rurală   linie verticală  

--> Dezvoltare rurală 2014-2020

 

Politica de dezvoltare rurală 2007-2013

Mai mult de 56% din populaţia celor 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) trăieşte în zonele rurale, care acoperă 91% din teritoriul european. Aceasta face ca politica de dezvoltare rurală să fie un domeniu de importanţă vitală. Creşterea animalelor şi silvicultura rămân factori esenţiali pentru utilizarea terenurilor şi gestionarea resurselor naturale din zonele rurale ale UE, reprezentând, în acelaşi timp, o platformă pentru diversificarea economică în comunităţile rurale. Prin urmare, consolidarea politicii de dezvoltare rurală a devenit o prioritate pentru Uniune.

De ce avem nevoie de o politică de dezvoltare rurală?

Uniunea Europeană dispune de o politică de dezvoltare rurală activă, deoarece astfel pot fi atinse obiective valoroase pentru mediul rural şi pentru cei care trăiesc şi muncesc acolo.

Zonele rurale ale UE sunt o parte esenţială din imaginea şi identitatea Uniunii. În baza unei definiţii standard, peste 91% din teritoriul UE are un caracter „rural” şi constituie căminul a peste 56% din populaţia UE. Mai mult decât atât, impresionanta varietate şi frumuseţe a peisajelor conferă UE caracterul său unic - de la munţi la stepă, de la mari păduri la câmpuri întinse.

Multe dintre zonele noastre rurale se confruntă cu probleme semnificative. Câteva dintre întreprinderile active în sectorul creşterii animalelor şi în cel forestier încă mai trebuie să depună eforturi pentru a deveni competitive. Mai general, venitul mediu pe cap de locuitor este mai scăzut în zonele rurale decât în cele urbane, competenţele sunt în număr mai mic, iar sectorul serviciilor este mai slab dezvoltat. De asemenea, gospodărirea mediului rural implică de cele mai multe ori un cost financiar.

Pe de altă parte, mediul rural din Europa este de o mare bogăţie. Ne furnizează materii prime esenţiale. Valoarea locurilor de odihnă şi recreere pe care le oferă, remarcabile prin frumuseţea lor, este evidentă. Asemenea plămânilor noştri, este un teren de luptă împotriva schimbărilor climatice. Mulţi oameni sunt atraşi de ideea de a locui şi/sau de a lucra aici, cu condiţia să aibă acces la servicii şi infrastructură corespunzătoare.

Aceasta înseamnă că Strategia de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă, şi Strategia de la Göteborg pentru dezvoltare durabilă sunt tot atât de relevante pentru mediul rural ca şi pentru cel urban.

Politica de dezvoltare rurală a UE vizează soluţionarea problemelor cu care se confruntă zonele noastre rurale şi exploatarea potenţialului acestora.

De ce avem nevoie de o politică rurală comună?

Teoretic, fiecare stat membru poate decide şi aplica politici de dezvoltare rurală complet independente. Dar această abordare nu ar funcţiona bine în practică. Nu toate ţările Uniunii Europene ar putea să îşi permită politica de care au nevoie. Mai mult decât atât, multe dintre aspectele abordate de politica de dezvoltare rurală nu se limitează strict la teritoriul naţional sau la o regiune anume (de exemplu, poluarea nu are graniţe, iar lupta pentru un mediu durabil a devenit o preocupare la nivel european şi internaţional). De asemenea, politica de dezvoltare rurală se leagă de o serie de alte politici elaborate la nivelul UE.

Prin urmare, UE are o politică comună de dezvoltare rurală, care, într-o măsură destul de mare, este controlată de statele membre şi de regiuni.

Această politică este parţial finanţată din bugetul central al UE şi parţial din bugetele naţionale şi regionale ale statelor membre.

Structura politicii de dezvoltare rurală

Principalele norme care reglementează politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013, precum şi măsurile politice de care dispun statele membre şi regiunile, sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.

În baza acestui act, politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 se concentrează pe trei teme (cunoscute sub numele de „axe tematice”). Acestea sunt:

  • ameliorarea competitivităţii sectorului agricol şi forestier;

  • ameliorarea mediului şi a zonelor rurale;

  • ameliorarea calităţii vieţi în zonele rurale şi încurajarea diversificării economiei rurale.

Pentru o abordare echilibrată a politicii, statele membre şi regiunile au obligaţia de a aloca finanţarea disponibilă pentru dezvoltarea rurală în funcţie de aceste trei axe tematice.

O cerinţă suplimentară constă în faptul că o parte din finanţare trebuie să sprijine proiecte bazate pe experienţa dobândită prin iniţiativele comunitare Leader. În domeniul dezvoltării rurale, „abordarea Leader” implică proiecte extrem de individualizate, elaborate şi puse în practică de parteneriate locale, în vederea soluţionării problemelor locale specifice.

La fel ca înainte de 2007, toate statele membre (sau regiunile, în cazul în care puterile sunt delegate la nivel regional) trebuie să stabilească un program de dezvoltare rurală, care să precizeze în mod clar care sunt măsurile care vor fi finanţate în perioada 2007-2013.

Pentru această perioadă, se pune şi mai mult accentul pe existenţa unei strategii coerente pentru dezvoltarea rurală la nivelul UE. Aceasta se realizează cu ajutorul planurilor naţionale strategice care trebuie să se bazeze pe orientările strategice ale UE.

Se doreşte ca această abordare să contribuie la:

  • identificarea domeniilor în care utilizarea sprijinului UE pentru dezvoltare rurală reprezintă o mai mare valoare adăugată pentru Uniune;

  • stabilirea legăturii cu principalele priorităţi ale UE (de exemplu, cele incluse în Agendele de la Lisabona şi Göteborg);

  • asigurarea coerenţei cu alte politici ale UE, în special cu cele care vizează coeziunea economică şi mediul;

  • punerea în aplicare a noii politici agricole comune, orientate către piaţă, şi, drept urmare, a restructurării necesare în vechile şi noile state membre.

 

 

linie verticală  

Pagina de întâmpinare

Legislaţie deenfr

Monitorizare şi evaluare deenfr

Zone defavorizate deenfr

Ocuparea forţei de muncă deenfr

Publicaţii deenfr

FIŞIERE NAŢIONALE en

linie orizontală

Leader+

horizontal line

"Europe's rural areas in action: Facing the challenges of tomorrow", 16 - 17 October 2008, Limassol, Cyprus

Proceedings of the conference

horizontal line

Seminar "Ensuring Good management of Rural Development programmes 2007-2013"
Brussels, 28-29 September 2010
 


Agricultură şi dezvoltare rurală | Începutul paginii

Ultima actualizare: 24-07-2007