Svarīgs juridisks paziņojums
 
Kontakti | Meklēt  

Lauku attīstība   linija  

--> Lauku attīstība 2014-2020

 

Lauku attīstības politika 2007-2013

Lauku attīstība ir vitāli svarīga politikas joma, jo vairāk nekā 56% 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu iedzīvotāju dzīvo lauku rajonos, kas aizņem 91% no ES teritorijas. Lauksaimniecība un mežsaimniecība saglabā primāru nozīmi zemes izmantošanā un dabas resursu apsaimniekošanā ES lauku rajonos un ir svarīga platforma tautsaimniecības dažādošanai lauku kopienās. ES lauku attīstības politikas stiprināšana tāpēc ir kļuvusi par vispārēju ES prioritāti.

Kopš kopējās lauksaimniecības politikas reformas arvien lielāka uzmanība tiek veltīta lauku attīstībai, lai palīdzētu lauku rajoniem izturēt 21. gadsimta ekonomiskās, sociālās un vides prasības. Lauku rajoni aizņem 91 procentus no paplašinātās ES teritorijas, un jaunajā tiesiskajā regulējumā ir skaidrāk norādīts, ka jāpalielina izaugsme un darbavietu skaits lauku rajonos (saskaņā ar Lisabonas stratēģiju) un jāsekmē ilgtspējība (saskaņā ar Gēteborgas ilgtspējības mērķiem).

Lauku attīstības politikas pamatā ir trīs galvenie juridiskie instrumenti: ES lauku attīstības stratēģiskās pamatnostādnes, Padomes regula par atbalstu lauku attīstībai no jaunā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Komisijas īstenošanas regula.

ES stratēģiskās pamatnostādnes nosaka, kuras jomas ir svarīgas Kopienas prioritāšu izpildei un kādas dalībvalstīm ir izvēles tiesības, izstrādājot savus valsts stratēģiskos plānus un lauku attīstības programmas. Valstu stratēģiskajos plānos pamatnostādnes tiek iestrādātas tā, lai pielāgotos situācijai valstī, ņemot vērā konkrētās reģionu vajadzības; valstu stratēģiskos plānus īsteno ar lauku attīstības programmām.

ES stratēģiskās pamatnostādnes iesaka galvenās darbības katram prioritāšu kopumam. Dalībvalstu valsts lauku attīstības stratēģiju pamatā ir sešas Kopienas stratēģiskās pamatnostādnes, kuras palīdz

  • apzināt jomas, kurās ES atbalsts lauku attīstībai rada vislielāko pievienoto vērtību ES mērogā;
  • izveidot saikni ar galvenajām ES prioritātēm (Lisabonas stratēģija, Gēteborgas stratēģija);
  • nodrošināt saskanību ar citām ES politikas jomām, jo īpaši kohēzijas un vides jomā;
  • papildināt jaunās uz tirgu orientētās KLP īstenošanu un no tās izrietošo nepieciešamo pārstrukturēšanu „vecajās” un "jaunajās" dalībvalstīs.

Sešas stratēģiskās pamatnostādnes ir šādas:

  1. Paaugstināt lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspēju.

  2. Uzlabot vidi un lauku ainavu.

  3. Uzlabot dzīvi laukos un sekmēt tautsaimniecības dažādošanu.

  4. Palielināt vietējos resursus nodarbinātībai un dažādošanai.

  5. Prioritātes iedzīvināt programmās.

  6. Nodrošināt Kopienas instrumentu savstarpēju papildināmību.
Lauku attīstības politikā 2007-2013 priekšplānā ir trīs jomas atbilstoši jaunajā lauku attīstības regulā paredzētajiem šādiem trīs tematiskajiem virzieniem: konkurētspējas palielināšana lauksaimniecībā un mežsaimniecībā; vide un lauku ainavas; dzīves kvalitātes uzlabošana un lauku ekonomikas dažādošana. Ir vēl ceturtais virziens, kas saistīts ar LEADER programmu un kura pamatā ir pieredze ar Kopienas LEADER iniciatīvām. Tas proponē iespējas izmantot vietējā sabiedrībā balstītas lauku attīstības metodes.

Jaunais plānošanas periods paver vienreizējas iespējas jaunā lauku attīstības fonda atbalstu novirzīt tādām jomām kā izaugsme, darbavietas un ilgtspējība.

Detalizētu noteikumu kopumu par programmu vadību piedāvā Eiropas Komisijas īstenošanas regula ELFLA 2007-2013.

Valstu stratēģiskie plāni un lauku attīstības programmas nu ir iesniegtas Eiropas Komisijai.

Paredzams, ka Komisija apstiprinās pavisam 94 valstu vai reģionu lauku attīstības programmas.
 

 

 

  linija  

Sākumlapa

Tiesību akti deenfr

Pārraudzība un izvērtēšana deenfr

Mazāk piemērotais apvidus deenfr

Nodarbinātība deenfr

Publikācijas deenfr

DOKUMENTĀCIJA PAR VALSTĪM  en

horizontal line

Leader+

horizontal line

"Europe's rural areas in action: Facing the challenges of tomorrow", 16 - 17 October 2008, Limassol, Cyprus

Proceedings of the conference

horizontal line

Seminar "Ensuring Good management of Rural Development programmes 2007-2013"
Brussels, 28-29 September 2010
 Lauksaimniecība un lauku attīstība I Augša

Pēdējo reizi atjaunots: 24-07-2007