Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt | Søgning på EUROPA  

Udvikling af landdistrikterne   lodret lineal  

--> Udvikling af landdistrikterne 2014-2020

 

Politikken for udvikling af landdistrikterne 2007-2013

Over 56 % af borgerne i de 27 medlemslande i Den Europæiske Union (EU) bor i landdistrikterne, som dækker 91 % af EU's område. Derfor er udviklingen af landdistrikterne et meget vigtigt politisk område. Landbrug og skovbrug er fortsat afgørende for arealanvendelsen og forvaltningen af naturressourcerne i EU's landdistrikter og som udgangspunkt for diversificering af de økonomiske aktiviteter på landet. Derfor er det en overordnet prioritet for EU at styrke landdistriktspolitikken.

Hvorfor en politik for udvikling af landdistrikterne?

EU fører en aktiv politik for landdistriktsudvikling, fordi det kan hjælpe os med at virkeliggøre værdifulde mål for vores landskaber og for de mennesker, der bor og arbejder der.

Landdistrikterne er en vigtig del af EU's fysiske rum og identitet. Ifølge en standarddefinition er over 91 % af EU's område "landdistrikter", og over 56 % af alle EU-borgere bor på landet. EU's smukke og maleriske landskaber – fra bjergene til stepperne og fra de store skove til de kuperede marker – er med til at give det sin karakter.

Mange landdistrikter står over for store udfordringer. Flere af vores land- og skovbrugsvirksomheder skal gøre en ekstra indsats for at styrke deres konkurrenceevne. Mere overordnet er den gennemsnitlige indkomst pr. indbygger lavere på landet end i byerne, samtidig med at kompetencebasen er snævrere – og servicesektoren mindre udviklet. Desuden er det ikke gratis at pleje og vedligeholde miljøet på landet.

Europas landskaber har dog også en del at byde på. De giver os vigtige råvarer. Deres værdi som et fristed, hvor man kan få dejlige naturoplevelser, afslapning og rekreation, er uomtvistelig – så længe vi passer ordentligt på dem. De er vores lunger og er derfor et vigtigt argument for at bekæmpe klimaforandringerne. Og mange mennesker er tiltrukket af tanken om at bo og/eller arbejde der, forudsat der er adgang til et rimeligt service- og infrastrukturniveau.

Det betyder, at EU's Lissabonstrategi for beskæftigelse og vækst, og EU's Göteborgstrategi for bæredygtig udvikling er lige vigtige for landdistrikterne og byerne.

EU's landdistriktspolitik handler om at tackle de udfordringer, landdistrikterne står over for, og frigøre deres potentiale.

Hvorfor en fælles politik for udvikling af landdistrikterne?

Teoretisk set kan EU's medlemslande vedtage og føre fuldstændig uafhængige politikker for landdistriktsudvikling. Det vil dog ikke fungere særlig godt i praksis. Det er ikke alle EU-lande, der har råd til at føre den politik, de har brug for. Mange af de forhold, der behandles som led i landdistriktspolitikken, stopper ikke ved de nationale eller regionale grænser, men berører også folk længere væk. Forureningen respekterer f.eks. ikke grænserne, og miljøets bæredygtighed er i dag blevet en sag på europæisk og internationalt niveau. Desuden hænger politikken på dette område sammen med flere andre politikker på EU-plan.

Derfor fører EU en fælles politik for udvikling af landdistrikterne. En stor del af kontrollen er dog overladt til de enkelte lande og regioner.

Politikken finansieres delvist over EU's generelle budget, delvist over de enkelte landes stats- eller regionsbudgetter.

Politikkens struktur

De vigtigste regler for EU's landdistriktspolitik i perioden 2007-2013 og de politiske tiltag, der står til rådighed for medlemslandene og regionerne, er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

Ifølge denne forordning er politikken koncentreret om tre områder (såkaldte "tematiske akser") i 2007-2013, nemlig:

  • forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne
  • forbedring af miljøet og landskabet
  • forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne og tilskyndelse til diversificering af de økonomiske aktiviteter.

For at hjælpe med at sikre en afbalanceret politisk tilgang skal medlemslandene og regionerne fordele de midler, de afsætter til udvikling af landdistrikterne, mellem alle tre akser.

En vis del af midlerne skal desuden bruges til at støtte projekter, der bygger på erfaringerne fra EU's Leaderinitiativer. "Leaderstrategien" inden for landdistriktsudvikling handler om meget individuelle projekter, der udformes og gennemføres af lokale partnerskaber for at løse konkrete lokale problemer.

Ligesom før 2007 skal hvert enkelt medlemsland (eller hver enkel region, hvis kompetencerne er overdraget til det regionale niveau) opstille et program for landdistriktsudvikling, der viser, hvor meget man vil bruge på de enkelte tiltag i perioden 2007-2013.

Som noget helt nyt lægges der i 2007-2013 større vægt på sammenhængen i landdistriktsudviklingen i EU som helhed. Det sker ved hjælp af nationale strategiplaner, der udarbejdes i tråd med EU's strategiske retningslinjer.

Denne fremgangsmåde skal hjælpe med at:

  • kortlægge de områder, hvor det giver størst valuta for pengene på EU-plan at bruge EU-støtte til at udvikle landdistrikterne

  • knytte forbindelse til de vigtigste EU-prioriteringer (f.eks. dem, der er fastsat i Lissabon- og Göteborgdagsordenen)

  • sikre overensstemmelse med andre EU-politikker, bl.a. politikken for økonomisk samhørighed og miljøpolitikken

  • støtte gennemførelsen af den nye markedsorienterede fælles landbrugspolitik og den nødvendige omstrukturering, som den vil føre med sig i de gamle og nye medlemslande.

 

  lodret lineal  

Hjem

Lovgivning deenfr

Overvågning og evaluering  deenfr

Mindre gunstigt stillede områder deenfr

Beskæftigelse deenfr

Publikationer  deenfr

LANDEOVERSIGTER en

horizontal line

Leader+

horizontal line

"Europe's rural areas in action: Facing the challenges of tomorrow", 16 - 17 October 2008, Limassol, Cyprus

Proceedings of the conference

horizontal line

Seminar "Ensuring Good management of Rural Development programmes 2007-2013"
Brussels, 28-29 September 2010
 


Landbrug og Udvikling af Landdistrikter | Top

Seneste opdatering: 15-04-2008