Navigacijska pot

Dodatna orodja

Razvoj podeželja 2014–2020

Razvoj podeželja 2014–2020

Politika EU za razvoj podeželja se nenehno razvija v skladu z novimi izzivi na podeželskih območjih. Zadnja reforma, ki je potekala vzporedno s širšo prenovo skupne evropske kmetijske politike (SKP), je bila v glavnem zaključena decembra 2013, ko so bili potrjeni temeljni zakonodajni akti za obdobje 2014–2020.

V skladu s strategijo Evropa 2020 in splošnimi cilji SKP so v okviru politike EU za razvoj podeželja v obdobju 2014–2020 določeni trije dolgoročni strateški cilji:

 • pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva,
 • zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebni ukrepi ter
 • doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest.


Reforma iz leta 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr) ohranja številne ključne vidike politike razvoja podeželja iz obdobja 2007–2013. Politika se bo tako kot doslej še naprej izvajala s sedemletnimi nacionalnimi in/ali regionalnimi programi za razvoj podeželja.


Vendar reforma iz leta 2013 prinaša naslednje spremembe:

 • izboljšanje strateškega pristopa k oblikovanju programov razvoja podeželja,
 • bolj vsebinsko dodelani ukrepi za razvoj podeželja,
 • poenostavitev pravil in/ali po možnosti zmanjšanje povezanih upravnih bremen ter
 • tesnejše povezovanje politike razvoja podeželja z drugimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.


Programi držav članic za razvoj podeželja se bodo morali osredotočiti na vsaj štiri od šestih skupnih prednostnih nalog EU:

 1. spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih;
 2. krepitev sposobnosti preživetja/konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov;
 3. spodbujanje organiziranja prehranske verige, dobrobiti živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu;
 4. obnovo, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom;
 5. spodbujanje učinkovite rabe virov in podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe, v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju;
 6. spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in gospodarski razvoj podeželskih območij.


Za vsako prednostno nalogo na področju razvoja podeželja so podrobneje določena področja ukrepanja („ciljna področja“). Države članice/regije v svojih programih za razvoj podeželja kvantitativno opredelijo cilje za ta ključna področja, in sicer na podlagi analize potreb območja, zajetega v program. Nato določijo ukrepe, s katerimi bodo te cilje dosegle, in sredstva, ki jih bodo namenile posameznemu ukrepu.


Sredstva se delno pridobijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), delno pa iz nacionalnih/regionalnih in včasih zasebnih virov.


Izvajanje in učinek politike se podrobno spremljata in ocenjujeta.

 

Podroben pregled politike, zadevna zakonodaja, pregled vseh 118 programov razvoja podeželja in številne druge informacije so na voljo na naslednji spletni strani:

Portal za razvoj podeželja 2014–2020 

 

 

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?