Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

Rozvoj vidieka 2014 – 2020

Rozvoj vidieka 2014 – 2020

Politika rozvoja vidieka EÚ pomáha vidieckym oblastiam EÚ zvládať široké spektrum hospodárskych, environmentálnych a sociálnych výziev 21. storočia. Často sa nazýva „druhý pilier“ spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a dopĺňa systém priamych platieb poľnohospodárom a opatrenia na riadenie poľnohospodárskych trhov (takzvaný „prvý pilier“). Politika rozvoja vidieka má niekoľko spoločných cieľov s inými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF).

Politika EÚ v oblasti rozvoja vidieka je financovaná prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) Deutsch (de) English (en) français (fr) s rozpočtom 100 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 – 2020, pričom každej krajine EÚ sa prideľujú finančné prostriedky pdf - 249 KB [249 KB] English (en) na 7-ročné obdobie. Tieto prostriedky zmobilizujú ďalších 61 mld. EUR z verejných financií v členských štátoch.

V 28 členských štátoch existuje na toto obdobie 118 rôznych programov rozvoja vidieka pdf - 103 KB [103 KB] English (en) , pričom 20 členských štátov realizuje jeden národný program a 8 členských štátov sa rozhodlo pre dva a viac (regionálnych) programov.

 

Rámec EÚ pre programy rozvoja vidieka

Členské štáty a regióny vypracúvajú svoje programy rozvoja vidieka na základe potrieb svojich území a riešia aspoň štyri z týchto šiestich spoločných priorít EÚ:

  • podporovať prenos znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vidieckych oblastiach,
  • zvyšovať životaschopnosť a konkurencieschopnosť všetkých typov poľnohospodárstva a propagovať inovačné poľnohospodárske technológie a udržateľné lesné hospodárstvo,
  • podporovať organizáciu potravinového reťazca, dobré životné podmienky zvierat a riadenie rizík v poľnohospodárstve,
  • obnovovať, zachovávať a posilňovať ekosystémy, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom,
  • propagovať efektívne využívanie zdrojov a podporovať prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmenám klímy v sektoroch poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva,
  • podporovať sociálne začlenenie, zmiernenie chudoby a hospodársky rast vo vidieckych oblastiach.

 

Priority rozvoja vidieka sú rozložené do štyroch oblastí záujmu. Napríklad oblasť efektívneho využívania zdrojov zahŕňa tieto prioritné oblasti záujmu: „zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva“ a „podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve“. Členské štáty alebo regióny si v týchto oblastiach záujmu vo svojich programoch rozvoja vidieka stanovujú kvantitatívne ciele. Potom stanovia, pomocou akých opatrení tieto ciele dosiahnu a koľko finančných prostriedkov jednotlivým opatreniam pridelia. Aspoň 30 % financovania každého programu rozvoja vidieka musí byť vyčlenených na opatrenia týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy a najmenej 5 % na program LEADER.  Viac informácií o očakávaných cieľoch je k dispozícii na platforme otvorených údajov týkajúcich sa EŠIF a v informačných prehľadoch o jednotlivých programoch rozvoja vidieka English (en) .

 

Vidiecky rozvoj ako súčasť širšej investičnej stratégie EÚ

Členské štáty musia od roku 2014 uzatvárať dohody o partnerstve, ktoré si vyžadujú koordináciu všetkých štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) v každej krajine. Európska komisia a členské štáty spolupracujú aj s Európskou investičnou bankou (EIB) na vytvorení finančných nástrojov v rámci EPFRV. Vykonávanie a vplyv politiky v oblasti rozvoja vidieka sa podrobne monitoruje a hodnotí Deutsch (de) English (en) français (fr) . Ďalšie informácie o jednotlivých projektoch sú dostupné prostredníctvom Európskej siete pre rozvoj vidieka (ENRD), Európskeho partnerstva v oblasti inovácií (EIP) a webového sídla pre Rozpočet zameraný na výsledky.

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?