Cale de navigare

Alte instrumente

Dezvoltare rurală 2014-2020

Dezvoltare rurală 2014-2020

Politica de dezvoltare rurală a UE a evoluat continuu pentru a răspunde noilor provocări legate de zonele rurale. Cea mai recentă reformă, care însoțește procesul mai amplu de revizuire a politicii agricole comune (PAC), s-a finalizat în esență în decembrie 2013, odată cu aprobarea actelor legislative de bază pentru perioada 2014-2020.

Politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 se axează pe trei obiective strategice pe termen lung, care se aliniază Strategiei Europa 2020 și obiectivelor PAC. Astfel, aceasta își propune:

 • să stimuleze competitivitatea agriculturii
 • să garanteze o gestionare durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice precum și
 • să favorizeze dezvoltarea teritorială echilibrată a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.


Reforma din 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr) păstrează multe dintre principiile politicii de dezvoltare rurală aplicate în perioada 2007-2013. De exemplu, politica va fi implementată tot prin intermediul programelor naționale și/sau regionale de dezvoltare rurală (PDR-uri), derulate pe perioade de șapte ani.


Însă per ansamblu, reforma din 2013 aduce o serie de schimbări:

 • îmbunătățește abordarea strategică pentru elaborarea PDR-urilor
 • consolidează conținutul măsurilor de dezvoltare rurală
 • simplifică normele și/sau reduce sarcina administrativă aferentă, atunci când este posibil și
 • corelează și mai mult politica de dezvoltare rurală cu celelalte fonduri structurale și de investiții europene (ESI).


În elaborarea programelor naționale (PNDR), statele membre vor trebui să respecte cel puțin patru din cele șase axe prioritare comune la nivel european:

 1. încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și zonele rurale
 2. creșterea viabilității/competitivității tuturor ramurilor agriculturii și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a fondului forestier
 3. promovarea organizării lanțului alimentar, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură
 4. refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și silvicultură
 5. promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic
 6. promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.


Cele șase axe prioritare de dezvoltare rurală înglobează domenii de acțiune mai detaliate. În cadrul programelor de dezvoltare rurală, statele membre/regiunile stabilesc obiective cantitative pentru fiecare domeniu de acțiune, în baza analizei nevoilor din teritoriul acoperit de PDR. Apoi, acestea stabilesc ce măsuri vor lua pentru a atinge obiectivele și ce fonduri vor aloca pentru fiecare măsură în parte.


Sumele necesare provin din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), din fonduri naționale/regionale și, uneori, din surse private.


Aplicarea și impactul politicii sunt monitorizate și evaluate în detaliu.

 

O prezentare detaliată a politicii, legislația pertinentă,  o viziune de ansamblu asupra celor 118 programe de dezvoltare ruralăși multe alte informații pot fi găsite pe site-ul:

Portalul dedicat politicii de dezvoltare rurală (2014-2020) 

 

 

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: