Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020

Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020

Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE stale się rozwija, aby sprostać nowym wyzwaniom. W grudniu 2013 r. zakończono ostatnie reformy, które towarzyszyły szerzej zakrojonej aktualizacji wspólnej polityki rolnej UE (WPR). Przyjęto wówczas podstawowe akty prawne na lata 2014–2020.

Uwzględniając założenia strategii „Europa 2020” i unijnej polityki rolnej, w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014–2020 wyznaczono trzy długoterminowe cele strategiczne. Są to:

 • wspieranie konkurencyjności rolnictwa
 • zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu oraz
 • osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarki wiejskiej i społeczności wiejskich, w tym tworzenie i ochrona miejsc pracy.


Mimo reformy z 2013 r. Deutsch (de) English (en) français (fr)  wiele najważniejszych elementów polityki rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2007–2013 pozostaje bez zmian. Przede wszystkim, podobnie jak w latach ubiegłych, polityka ta będzie realizowana za pośrednictwem krajowych lub regionalnych siedmioletnich programów rozwoju obszarów wiejskich.


Najważniejsze zmiany związane z reformą z 2013 r. to:

 • udoskonalenie strategicznego podejścia do opracowywania krajowych i regionalnych programów rozwoju obszarów wiejskich
 • ulepszenie pod względem merytorycznym działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • o ile to możliwe, uproszczenie przepisów lub zmniejszenie związanych z nimi formalności administracyjnych oraz
 • powiązanie polityki rozwoju obszarów wiejskich z innymi europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi.


Kraje członkowskie muszą opracowywać swoje programy na podstawie co najmniej czterech spośród sześciu wspólnych priorytetów UE. Są to:

 1. ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich
 2. wspieranie rentowności i konkurencyjności wszystkich gałęzi rolnictwa oraz propagowanie nowatorskich technik rolniczych i zrównoważonej gospodarki leśnej
 3. poprawa organizacji łańcucha żywnościowego, warunków życia zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie
 4. odtwarzanie, ochrona i rozwój ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem
 5. wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz przechodzenia w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu
 6. wspieranie integracji społecznej, walki z ubóstwem i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.


W ramach każdego z tych priorytetów określono bardziej szczegółowe obszary działalności. W swoich programach rozwoju obszarów wiejskich kraje i regiony UE wyznaczają sobie wymierne cele dotyczące tych obszarów działalności. Jako podstawa służy im analiza potrzeb terytorium, którego dotyczy dany program. Autorzy programów podają następnie, jakich metod użyją do osiągnięcia wyznaczonych celów, oraz jaką część funduszy przeznaczą na każdą z metod.


Część funduszy pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a część ze źródeł krajowych, regionalnych, a czasami prywatnych.


Realizacja polityki w tej dziedzinie jest dokładnie monitorowana i oceniana.

 

Szczegółowe informacje o polityce rozwoju obszarów wiejskich, najważniejsze akty prawne, harmonogram dotyczący programów krajowych i regionalnych na okres 2014–2020 i wiele innych informacji można znaleźć na tej stronie:

Portal rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020 

 

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?