Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020

Rozwój obszarów wiejskich w latach 2014-2020

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich ma sprawić, by obszary wiejskie w UE mogły sprostać licznym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym, jakie stoją przed nimi w XXI wieku. Polityka rozwoju obszarów wiejskich, nazywana „drugim filarem” wspólnej polityki rolnej (WPR), jest uzupełnieniem systemu płatności bezpośrednich dla rolników i środków zarządzania rynkami rolnymi (czyli tzw. „pierwszego filaru”). Polityka rozwoju obszarów wiejskich realizuje wiele celów, które są również celami innych europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Unijna polityka rozwoju obszarów wiejskich jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Deutsch (de) English (en) français (fr) którego budżet wynosi100 mld euro w okresie 2014-2020. Każdy kraj UE otrzymuje środki finansowe pdf - 249 KB [249 KB] English (en)  na okres siedmiu lat. Oprócz tego na ten cel przeznaczonych jest 61 mld euro ze środków publicznych państw członkowskich.

W tym okresie w 28 państwach członkowskich realizowanych jest 118 różnych programów rozwoju obszarów wiejskich pdf - 103 KB [103 KB] English (en) : w 20 państwach realizowane są pojedyncze programy krajowe, a w ośmiu – co najmniej dwa programy regionalne.

 

Unijne ramy dla programów rozwoju obszarów wiejskich

Państwa członkowskie i regiony opracowują programy rozwoju obszarów wiejskich na podstawie lokalnych potrzeb oraz w oparciu o co najmniej cztery z sześciu wspólnych priorytetów unijnych, którymi są:

 

  • wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich
  • wspieranie rentowności i konkurencyjności wszystkich gałęzi rolnictwa oraz propagowanie nowatorskich technik rolniczych i zrównoważonej gospodarki leśnej
  • poprawa organizacji łańcucha żywnościowego, warunków życia zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie
  • odtwarzanie, ochrona i wzmacnianie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem
  • wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami oraz przechodzenia w sektorze rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu
  • wspieranie integracji społecznej, zmniejszania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

 

W ramach poszczególnych priorytetów wyróżniono bardziej szczegółowe obszary tematyczne. Na przykład priorytety w dziedzinie efektywnego gospodarowania zasobami obejmują tematy „Redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa” oraz „Promowanie ochrony i pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie”. W swoich programach rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie lub regiony określają wymierne cele dla konkretnych obszarów. Autorzy programów podają następnie, jakich metod użyją do osiągnięcia wyznaczonych celów, oraz jaką część funduszy przeznaczą na każdą z metod. Co najmniej 30 proc. środków każdego programu rozwoju obszarów wiejskich musi być przeznaczonych na działania dotyczące środowiska i zmiany klimatu, a co najmniej 5 proc. na program LEADER.  Więcej informacji na temat planowanych wyników w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych można znaleźć w portalu otwartych danych i w zestawieniach informacji dotyczących poszczególnych programów rozwoju obszarów wiejskich English (en) .

 

Rozwój obszarów wiejskich jako element szerszej strategii inwestycyjnej UE

Od 2014 r. państwa członkowskie mają obowiązek zawierania umów o partnerstwie, które wymagają koordynacji wszystkich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w każdym kraju. Komisja Europejska i kraje członkowskie współpracują również z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) przy opracowywaniu instrumentów finansowych w ramach EFRROW. Wdrażanie i wpływ polityki rozwoju obszarów wiejskich podlega stałemu monitorowaniu i szczegółowej ocenie Deutsch (de) English (en) français (fr) . Więcej informacji na temat poszczególnych projektów można znaleźć za pośrednictwem Europejskiej Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD), sieci Europejskie partnerstwo innowacyjne oraz na stronie EU budget for results.

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?