Navigācijas ceļš

Citi rīki

Lauku attīstība 2014.–2020. gadā

Lauku attīstība 2014.–2020. gadā

ES lauku attīstības politika tiek nepārtraukti uzlabota, lai reaģētu uz jaunām problēmām laukos. Jaunākais reformu process, kas papildināja plašāku ES kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pārveidi, beidzās 2013. gada decembrī ar pamata tiesību aktu apstiprināšanu 2014.–2020. gadam.

Atbilstoši stratēģijai “Eiropa 2020” un vispārējiem KLP mērķiem var izdalīt trīs ilgtermiņa stratēģiskos mērķus ES lauku attīstības politikai 2014.–2020. g. periodā:

 • veicināt lauksaimniecības konkurētspēju;
 • nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un klimata pasākumu īstenošanu;
 • panākt lauku ekonomikas un kopienu līdzsvarotu teritoriālo attīstību, piemēram, radot un saglabājot darbvietas.


Pēc 2013. gada reformas Deutsch (de) English (en) français (fr)  daudzas 2007.–2013. gada lauku attīstības politikas svarīgākās iezīmes nav mainījušās. Proti, šī politika tāpat kā kādreiz tiks īstenota ar valsts un/vai reģionālajām lauku attīstības programmām, kuras ilgst septiņus gadus.


Tomēr kopumā 2013. gada reforma ir ieviesusi vairākas pārmaiņas:

 • ir uzlabota stratēģiskā pieeja lauku attīstības programmu veidošanai;
 • ir nostiprināts lauku attīstības pasākumu saturs;
 • ir vienkāršoti noteikumi un, kur vien iespējams, ir samazināts ar to izpildi saistītais administratīvais slogs;
 • lauku attīstības politika ir ciešāk sasaistīta ar citiem ESI fondiem.


Dalībvalstīm būs jāizstrādā savas lauku attīstības programmas, izmantojot vismaz četras no sešām kopējām ES prioritātēm.

 1. Veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos.
 2. Uzlabot visu veidu lauksaimniecības rentabilitāti un konkurētspēju un sekmēt inovatīvas lauksaimniecības tehnoloģijas un meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
 3. Veicināt pārtikas aprites organizēšanu, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību lauksaimniecībā.
 4. Atjaunot, saglabāt un uzlabot ar lauksaimniecību un mežsaimniecību saistītās ekosistēmas.
 5. Veicināt resursu efektīvu izmantošanu un atbalstīt pāreju uz klimata pārmaiņām sagatavotu mazoglekļa ekonomiku lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē.
 6. Veicināt sociālo iekļautību, nabadzības samazināšanu un ekonomisko attīstību lauku apvidos.


Savukārt katrai lauku attīstības prioritātei ir norādītas sīkākas intervences jomas (prioritārās jomas). Savās lauku attīstības programmās dalībvalstis un reģioni nosaka kvantitatīvos mērķus šajās jomās, pamatojoties uz programmā aptvertās teritorijas vajadzību analīzi. Tur izklāsta, ar kādiem pasākumiem šie mērķi tiks sasniegti un cik daudz līdzekļu tās piešķirs katram pasākumam.


Finansējumu iegūst daļēji no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un daļēji no valsts vai reģiona, dažkārt arī no privātiem avotiem.


Politikas īstenošana un ietekme tiek rūpīgi pārraudzīta un izvērtēta.

 

Izvērstu politikas apskatu, attiecīgos tiesību aktus, pārskatu par 118 lauku attīstības programmām un vēl citu informāciju atradīsit šajā tīmekļa vietnē:

Lauku attīstības portāls 2014–2020 

 

 

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?