Navigointipolku

Lisätyökalut

Maaseudun kehittäminen kaudella 2014–2020

Maaseudun kehittäminen kaudella 2014–2020

EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaa muokataan jatkuvasti, jotta sillä pystytään vastaamaan maaseutualueiden uusiin haasteisiin. Viimeisin uudistusprosessi, joka toteutettiin EU:n yhteisen maatalouspolitiikan laajan uudistuksen yhteydessä, saatiin päätökseen joulukuussa 2013. Tällöin hyväksyttiin kautta 2014–2020 koskeva lainsäädäntökehys.

EU:n maaseudun kehittämispolitiikalla on kaudelle 2014–2020 kolme keskeistä Eurooppa 2020 -strategian ja yhteisen maatalouspolitiikan yleisten tavoitteiden mukaista pitkän aikavälin strategista tavoitetta:

 • maatalouden kilpailukyvyn edistäminen
 • luonnonvarojen kestävän hoidon varmistaminen ja ilmastotoimet
 • maaseudun elinkeinoelämän ja maaseutuyhteisöjen tasapainoisen aluekehityksen saavuttaminen esim. toimilla, joilla luodaan ja säilytetään työpaikkoja.


Vuoden 2013 uudistuksessa Deutsch (de) English (en) français (fr)  säilytettiin monia kauden 2007–2013 maaseutupolitikan keskeisiä linjauksia. Politiikka pannaan vastaisuudessakin täytäntöön seitsenvuotisilla kansallisilla ja/tai alueellisilla maaseudun kehittämissuunnitelmilla.


Vuonna 2013 hyväksytyn uudistuksen keskeisiä muutoksia ovat

 • tehostettu strateginen lähestymistapa maaseudun kehittämissuunnitelmien laadintaan
 • maaseudun kehittämistoimien sisällön kehittäminen
 • sääntöjen yksinkertaistaminen ja/tai niihin liittyvän hallinnollisen taakan vähentäminen mahdollisuuksien mukaan
 • maaseudun kehittämispolitiikan liittäminen läheisemmin muiden Euroopan rakenne- ja investointirahastojen toimintaan.


EU-maiden on kehittämissuunnitelmissaan keskityttävä vähintään neljään EU:n kuudesta yhteisestä prioriteetista, jotka ovat

 1. tietämyksensiirron ja innovoinnin parantaminen maa- ja metsätaloudessa sekä maaseutualueilla
 2. maatalouden kaikkien alojen elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen sekä innovatiivisen maatalousteknologian ja metsien kestävän hoidon edistäminen
 3. elintarvikeketjun organisoinnin, eläinten hyvinvoinnin ja riskienhallinnan edistäminen
 4. maa- ja metsätalouteen liittyvien ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja parantaminen
 5. luonnonvarojen käytön tehostaminen sekä tuki vähähiiliseen ja ilmastonmuutosta kestävään talouteen siirtymiselle maataloudessa, elintarvikealalla ja metsätaloudessa
 6. sosiaalisen osallisuuden edistäminen, köyhyyden vähentäminen ja talouden kehittäminen maaseutualueilla.


Kunkin kehitysprioriteetin osalta eritellään erilaisia tarkempia toimenpiteitä (kohdealoja). EU-maat ja alueet määrittävät ohjelmissaan näille kohdealoille määrälliset tavoitteet ohjelman kattaman maantieteellisen alueen tarpeita koskevan analyysin pohjalta. Tämän jälkeen maat ja alueet vahvistavat toimenpiteet, joilla ne pyrkivät saavuttamaan nämä tavoitteet, sekä kullekin tavoitteelle osoitettavat määrärahat.


Osa määrärahoista tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahastosta) ja osa kansallisista, alueellisista ja mahdollisesti yksityisistäkin lähteistä.


Politiikan täytäntöönpanoa ja vaikutuksia seurataan ja arvioidaan tarkasti.

 

Seuraavalla sivustolla on maaseudun kehittämispolitiikan kattava esittely, viitteet sitä koskevaan lainsäädäntöön, kauden 2014–2020 ohjelmien suunniteltu aikataulu ja paljon muuta tietoa maaseudun kehittämisestä:

Maaseudun kehittämisen portaali 2014–2020 

 

 

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.