Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020

Αγροτική ανάπτυξη 2014-2020

Η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Η πιο πρόσφατη μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο του γενικότερου επανασχεδιασμού της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΓΠ), ολοκληρώθηκε ουσιαστικά τον Δεκέμβριο του 2013 με την έγκριση των βασικών νομοθετικών πράξεων για την περίοδο 2014-2020.

Λεπτομερέστεροι κανονισμοί («πράξεις κατ' εξουσιοδότηση» και «εκτελεστικές πράξεις»), που θα αποσαφηνίζουν διατάξεις της βασικής νομοθεσίας, αναμένεται να εκδοθούν την άνοιξη / το καλοκαίρι του 2014.


Σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τους γενικότερους στόχους της ΚΓΠ, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 έχει τρεις μακροπρόθεσμους στρατηγικούς στόχους:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας
 • βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και της κλιματικής αλλαγής, και
 • ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης θέσεων εργασίας.


Η μεταρρύθμιση του 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr)  διατηρεί πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013. Συγκεκριμένα, όπως στο παρελθόν, η πολιτική θα υλοποιείται με βάση εθνικά και/ή περιφερειακά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) επταετούς διάρκειας.


Η μεταρρύθμιση του 2013 επέφερε, ωστόσο, αλλαγές

 • βελτιώνοντας τη στρατηγική προσέγγιση που ακολουθείται κατά τον σχεδιασμό των ΠΑΑ,
 • ενισχύοντας το περιεχόμενο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης,
 • απλουστεύοντας τους κανόνες και/ή περιορίζοντας τον διοικητικό φόρτο όπου αυτό είναι δυνατόν, και
 • συνδέοντας την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης πιο στενά με τα άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.


Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίζουν τα ΠΑΑ με βάση τουλάχιστον τέσσερις από τις έξι κοινές προτεραιότητες της ΕΕ:

 1. προώθηση της μεταφοράς γνώσης και καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές,
 2. βελτίωση της βιωσιμότητας/ανταγωνιστικότητας όλων των επιμέρους κλάδων της γεωργίας και προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών,
 3. προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της διαχείρισης των κινδύνων στον τομέα της γεωργίας,
 4. αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία και τη δασοκομία,
 5. αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα που θα είναι ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή, όσον αφορά τους τομείς της γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων και της δασοκομίας,
 6. καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.


Κάθε μια από τις προτεραιότητες γεωργικής ανάπτυξης περιλαμβάνει επιμέρους τομείς παρέμβασης («τομείς εστίασης»). Στο πλαίσιο των ΠΑΑ, τα κράτη μέλη / οι περιφέρειες καθορίζουν ποσοτικούς στόχους για κάθε τομέα εστίασης, αφού προηγουμένως αναλύσουν τις ανάγκες της περιοχής που καλύπτεται από το ΠΑΑ. Στη συνέχεια, προσδιορίζουν τα μέτρα που θα λάβουν για την επίτευξη των στόχων αυτών καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης που θα χορηγήσουν για κάθε μέτρο.


Η χρηματοδότηση προέρχεται εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εν μέρει από εθνικές / περιφερειακές και, μερικές φορές, ιδιωτικές πηγές.


Η υλοποίηση και ο αντίκτυπος της πολιτικής παρακολουθούνται και αξιολογούνται λεπτομερώς.

 

Λεπτομερή παρουσίαση της πολιτικής αυτής, σχετικές νομοθετικές πράξεις, το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των ΠΑΑ την περίοδο 2014-2020, καθώς και πολλές άλλες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο ιστότοπο:

Διαδικτυακή πύλη για την αγροτική ανάπτυξη 2014-2020 

 

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;