Sti

Flere værktøjer

Udvikling af landdistrikterne 2014-2020

Udvikling af landdistrikterne 2014-2020

EU's politik for udvikling af landdistrikterne udvikles konstant for at reagere på udfordringerne i landområderne. Den seneste reform, som følger med en større ændring af EU's fælles landbrugspolitik, blev i alt væsentligt afsluttet i december 2013 med godkendelse af de grundlæggende retsakter for 2014-2020.

I overensstemmelse med Europa 2020-strategien og de overordnede mål i landbrugspolitikken er der tre langsigtede strategiske mål for EU's politik for udvikling af landdistrikterne i 2014-2020:

 • fremme af landbrugets konkurrenceevne
 • sikring af bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag
 • en afbalanceret territorial udvikling af økonomien og samfundene i landdistrikterne, herunder skabelse og opretholdelse af beskæftigelse.


2013-reformen Deutsch (de) English (en) français (fr) bevarer mange af de vigtige elementer i politikken for udvikling af landdistrikterne for 2007-2013. Som tidligere vil politikken mere konkret gennemføres gennem nationale og/eller regionale programmer for udvikling af landdistrikterne, som løber i 7 år.


Overordnet set adskiller 2013-reformen sig dog ved at:

 • forbedre den strategiske tilgang til udarbejdelsen af programmer for udvikling af landdistrikterne
 • styrke indholdet af foranstaltninger for udvikling af landdistrikterne
 • forenkle regler og/eller mindske relaterede administrative byrder
 • knytte politikken for udvikling af landdistrikterne nærmere sammen med andre ESI-fonde.


Medlemslandene skal basere deres programmer for udvikling af landdistrikterne på mindst fire af de seks fælles EU-prioriteter:

 1. fremme af vidensoverførsel og innovation inden for landbrug, skovbrug og landdistrikter
 2. styrkelse af bedrifternes levedygtighed og konkurrenceevne for alle typer landbrug og fremme af innovative landbrugsteknologier og bæredygtig skovforvaltning
 3. fremme af fødevarekædens organisation, dyrevelfærd og risikostyring i landbruget
 4. genoprettelse, bevarelse og forbedring af økosystemer inden for landbrug og skovbrug
 5. fremme af ressourceeffektivitet og støtte til skiftet til en kulstoffattig og klimarobust økonomi i landbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren
 6. fremme af social inklusion, nedbringelse af fattigdom og økonomisk udvikling af landdistrikterne.


Hver prioritet for udvikling af landdistrikterne indeholder flere detaljerede indsatsområder ("fokusområder"). Medlemslandene/regionerne fastsætter i deres landbrugsudviklingsprogrammer kvantificerbare mål for fokusområderne på basis af en analyse af behovene i det område, der er omfattet af programmet. De beslutter derefter, hvilke tiltag de vil anvende for at nå målene, og hvor mange midler de vil tildele hvert tiltag.


Pengene kommer delvis fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og delvis fra nationale/regionale og i visse tilfælde private kilder.


Gennemførelsen og virkningen af politikken overvåges og evalueres nøje.

 

Du finder en detaljeret oversigt over politikkerne, den relevante lovgivning, den forventede tidsplan for vedtagelse af programmerne for udvikling af landdistrikterne for 2014-2020 og meget mere på:

Portalen for udvikling af landdistrikterne 2014-2020 

 

 

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?