Cesta

Další nástroje

Rozvoj venkova 2014–2020

Rozvoj venkova 2014–2020

Evropská politika rozvoje venkova se neustále vyvíjí, aby byla schopna reagovat na vznikající problémy ve venkovských oblastech. Nejnovější reformy, které doprovázejí rozsáhlejší přepracování společné zemědělské politiky EU (SZP), byly z velké části dokončeny v prosinci 2013, kdy byly přijaty základní právní akty pro období 2014–2020.

V souladu se strategií Evropa 2020 a celkovými cíly SZP byly na období 2014–2020 stanoveny tři dlouhodobé strategické cíle politiky rozvoje venkova EU:

 • zvyšovat konkurenceschopnost zemědělství,
 • zajišťovat udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu a
 • dosáhnout vyváženého územního rozvoje venkovských hospodářství a komunit, včetně vytváření a zachování pracovních míst.


Reforma z roku 2013 Deutsch (de) English (en) français (fr) ponechala řadu hlavních aspektů politiky rozvoje venkova, které existovaly již v období 2007–2013. Stejně jako v minulosti bude například tato politika realizována prostřednictvím sedmiletých celostátních či regionálních programů rozvoje venkova (PRV).


Změny v rámci reformy z roku 2013 jsou tyto:

 • zlepšení strategického přístupu k vytváření PRV,
 • posílení opatření v oblasti rozvoje venkova,
 • zjednodušení pravidel a snížení související administrativní zátěže všude tam, kde je to možné, a
 • užší projení politiky rozvoje venkova s ostatními ESI fondy.


Členské státy budou muset při vytváření svých PRV vycházet alespoň ze čtyř z následujících šesti společných priorit EU:

 1. podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 2. posílení životaschopnosti/konkurenceschopnosti všech typů zemědělství a prosazování inovativních zemědělských technologií a trvale udržitelného lesního hospodářství
 3. podpora organizace potravinového řetězce, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 4. obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 5. propagace účinného využívání zdrojů a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná vůči změně klimatu, v zemědělství, potravinářství a lesnictví
 6. podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.


Každá z těchto priorit zase určuje podrobnější oblasti intervence („oblasti zájmu“). Na základě analýzy potřeb území spadajících pod PRV stanoví členské státy či regiony kvantifikované cíle (v rámci svých programů rozvoje venkova) vycházející z těchto oblastí zájmu. Poté určí, jaká opatření k dosažení těchto cílů použijí a kolik finančních prostředků bude na každé opatření vyčleněno.


Jedná část finančních prostředků pochází z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a druhá část ze státních, regionálních a někdy i soukromých zdrojů.


Provádění i dopad této politiky je podrobně monitorován a hodnocen.

 

Podrobnější přehled celé politiky, příslušné právní předpisy, předpokládaný harmonogram přijetí PRV na období 2014–2020 a další informace najdete na těchto internetových stránkách:

Portál programů rozvoje venkova 2014–2020 

 

 

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?