Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

Развитие на селските райони в периода 2014—2020 г.

Развитие на селските райони в периода 2014—2020 г.

Политиката на ЕС за развитие на селските райони се променя постоянно в отговор на възникващите в тях предизвикателства. Най-новият процес на реформи, съпровождащ преработването на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, до голяма степен завърши през декември 2013 г. с одобряването на основните законодателни актове за периода 2014-2020 г.

В съответствие с Европа 2020 и общите цели на ОСП могат да бъдат определени три дългосрочни стратегически цели за политиката на ЕС за развитие на селските райони в периода 2014—2020 г.:

 • насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство;
 • осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата; както и
 • постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаване и поддържане на заетост.


При реформата от 2013 г. Deutsch (de) English (en) français (fr) се запазват много от основните характеристики на политиката за развитие на селските райони от 2007—2013 г. По-специално, както в миналото политиката ще бъде прилагана чрез национални и/или регионални програми за развитие на селските райони, чиято продължителност е седем години.


Като цяло обаче реформата от 2013 г. внася някои промени, като:

 • подобряване на стратегическия подход към изготвянето на програмите за развитие на селските райони;
 • подсилване на съдържанието на мерките за развитие на селските райони;
 • опростяване на правилата и / или намаляване на съответната административна тежест, когато това е възможно; както и
 • по-тясно свързване на политиката за развитие на селските райони с останалите европейски структурни и инвестиционни фондове.


Страните членки ще трябва да създадат своите програми за развитие на селските райони въз основа на поне четири от шестте общи приоритета на ЕС:

 1. поощряване на трансфера на знания и иновациите в селското и горското стопанство и в селските райони;
 2. повишаване на жизнеспособността / конкурентоспособността на всички видове земеделие и насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчиво управление на горите;
 3. насърчаване на организацията на хранителната верига, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство;
 4. възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;
 5. насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на преминаването към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското и горското стопанство и в сектора на храните;
 6. насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.


Във връзка с всеки от приоритетите в областта на развитието на селските райони съществуват по-конкретни области за намеса (приоритетни области). В програмите си за развитие на селските райони страните членки / регионите определят количествени цели по отношение на тези приоритетни области въз основа на анализ на нуждите на територията, обхваната от съответната програма за развитие на селските райони. След това определят какви мерки ще използват за постигане на тези цели и колко финансиране ще бъде предоставено за всяка от мерките.


Едната част от финансирането се предоставя от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а другата — от национални / регионални и, понякога, частни източници.


Изпълнението и резултатите от политиката се наблюдават и оценяват подробно.

 

За подробен преглед на политиката и законодателството в тази област и на 118-те програми за развитие на селските райони, както и много друга информация, посетете следния уебсайт:

Портал за развитие на селските райони 2014—2020 г. 

 

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?