Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(Databasen finns just nu tillgänglig på: en )

Välkommern till Leader + Monitoring Indicators Database. Detta verktyg has utvecklats av Leader + Observatory Contact Point med utgångspunkt i data inlämnad av National/Regional Managing authorities (Nationella/Regionella förvaltande myndigheter) till Generaldirektoratet för AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT (agrikulturell och landsutveckling) (härefter hänvisad till som DG AGRI). Indikatorerna hämtades i Europieska CAP-IDIM databasen och överfördes till Contact Point (kontaktpunkt) av DG AGRI.

MIDB är strukturerad på tre olika nivåer: program, nationell och europeisk. Varje nivå visas på en separat flik. Användbar information kan också konsulteras och laddas ner från fliken "Metod".

I det här skedet är indikatorerna för 2003 och 2004 avslutade för 73 Ledare + program. Indikatorerna för 2005 finns bara tillgängliga på en begränsad bas. 

Lägg vänligen märke till att svarstiden för vissa sammanfattningsrapporter inklusive förenad data på EU-nivå kan vara långsammare. Detta orsakas av det stora antalet indikatorer som används i beräkningen.

1) Programnivå: den visar övervakningsindikatorerna för 2003, 2004 & 2005 (där de redan är tillgängliga) genom att använda vanlig tabellstruktur som lagts fram i del II av Kommissionens arbetsdokument ”Vanliga Indikatorer för övervakning av Ledare + programmering 2000 – 2006” som medlemsstaterna ombeds lämna i med den årliga fortgångsrapporten. Dessa tabeller kan laddas ner i MS Excel-format.

2) Nationella och Europeiska nivåer: Dessa rapporter omfattar sammanfattningar av sammanlagd data av medlemsstaten och ett urval av sammanslagen information på EU-nivå. Varje tabell kan laddas ner i MS Excel-format. Den är organiserad i tre huvudgrupper av indikatorer:

a) LAG:s översikt: Den visar några kännetecken för LAG:s i anslutning till profilen för programområdet där de finns.

b) Finansiell övervakning på handlingsnivå: Det ger en översikt av realiserad utgift jämfört med vad som ursprungligen programmerades. Information finns tillgänglig för varje enskild handling och för alla sammanslaget och i alla fall med årlig jämförelse för 2003, 2004 och för 2005 där de redan är tillgängliga.

c) Projektimplementering: Här finns den sammanslagna informationen om antalet projekt eller slutliga mottagarna av betalningar, bland andra fysiska indikatorer för handlingar 1 och 2. Dessa indikatorer kan visas per program eller per fält för ingripande och i båda fallen med en årlig jämförelse för 2003, 2004 och för 2005 där de redan finns tillgängliga. På EU-nivå visas endast de fem översta fälten för ingripande vad beträffar realiserad utgift och startade projekt.

Med överensstämmelsen för Ledare + observatorium (DG AGRI/F3), under den andra halvan av år 2006 undersökte Kontaktpunkt, i nära samarbete med Country Desk Officers på DG AGRI, indikatorerna för 73 ledare + program vilka redan lämnats in av Medlemsstaterna för rapporteringsåren 2003 och 2004.

Under detta utövande identifierades några återkommande oriktigheter. Där ny data fanns tillgänglig eller korrigeringar var möjliga på andra sätt rättades dessa oriktigheter till. I många fall tillhandahöll berörda nationella/regionala myndigheter ytterligare information vilket följaktligen möjliggjorde korrigeringar vilka sedan bekräftades av DG AGRI. På andra håll lämnades indikatorer som de ursprungliga värdena som överfördes av medlemsstaterna.

Som ett resultat av ovanstående kunde inte graden av datatillförlitlighet anses konsekvent för de 73 programindikatorerna och/eller de olika rapporteringsåren. Följaktligen angavs graden av datatillförlitlighet för varje program (nationell eller regional) och rapporteringsår enligt följande:

HIGH (HÖG): Inga oriktigheter hittades eller, om så, kunder korrigeringar göras med utgångspunkt i ytterligare information som sändes av medlemsstaterna. Data bekräftades sen av DG AGRI.
MEDIUM (MEDEL): Oriktigheter hittades och korrigeringar var möjliga även i avsaknad av ytterligare information.
LOW (LÅG): Oriktigheter hittades men korrigeringar var inte möjliga utan ny data.

Ytterligare information fanns inte tillgänglig.På programnivå tillhandhålls information om datatillförlitlighet följaktligen genom ett statusfält. På nationell och europeisk nivå omfattar rapportsammanfattningarna en markering i orange där data från programmen som anses ha en låg grad av tillförlitlighet används i beräkningarna. Dessa indikationer ger i informationssyfte och ska inte anses vara ett officiellt uttalande.