Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(podatkovna zbirka je trenutno na voljo v jeziku: en )

Dobrodošli v Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB - Zbirki podatkov kazalcev spremljanja za pobudo Leader+). Orodje je razvila Kontaktna točka Observatorija Leader+ na podlagi podatkov, ki so jih nacionalni/regionalni organi upravljanja poslali Generalnemu direktoratu za KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA (v nadaljevanju: GD AGRI). GD AGRI je kazalce pridobil iz evropske zbirke podatkov CAP-IDIM in jih poslal Kontaktni točki.

Zbirka podatkov MIDB ima tri različne ravni: programsko, nacionalno in evropsko. Vsaka raven je prikazana na posebnem jezičku. Izberete lahko tudi jeziček »Metodologija« ter si ogledate in prenesete koristne informacije.

Trenutno so kazalci za leto 2003 in 2004 zaključeni za vseh 73 programov Leader+. Kazalci za 2005 so le delno na voljo.

Upoštevajte, da je odzivni čas za nekatera poročila povzetkov, vključno z zbirnimi podatki na ravni EU, lahko nekoliko daljši. Vzrok je veliko število kazalcev, uporabljenih pri izračunih.

1) Programska raven: Prikazuje kazalce spremljanja za leti 2003, 2004 in 2005, prikazane s strukturo navadne tabele, ki je določena v delu II delovnega dokumenta Komisije »Skupni kazalci za spremljanje programov Leader+ v letih 2000-2006« in ki jo morajo države članice poslati skupaj z letnim poročilom o napredku. Tabele je mogoče prenesti v obliki MS Excel.

2) Nacionalna in evropska raven: Poročila vključujejo povzetke zbirnih podatkov držav članic in izbrane povzete informacije na ravni EU. Vsako posamezno tabelo je mogoče prenesti v obliki MS Excel. Organizirana je v tri glavne skupine kazalcev:

a) Pregled LAS: Predstavlja značilnosti skupin LAS v povezavi s profilom programskega območja, kjer se nahajajo.

b) Finančno spremljanje na ravni dejavnosti: Predstavlja pregled realiziranih izdatkov v primerjavi z začetnim načrtovanjem izdatkov. Informacije so na voljo za vsako posamezno dejavnost in za vse dejavnosti skupaj, v vseh primerih pa je mogoče primerjati podatke za leti 2003 in 2004, za leto 2005 pa tiste podatke, ki so že na voljo.

c) Izvedba projektov: Tu so med drugimi fizičnimi kazalci predstavljene zbirne informacije o številu projektov ali končnih prejemnikih plačil za dejavnosti 1 in 2. Ti kazalci so lahko prikazani po programu ali po področju delovanja, v obeh primerih pa je mogoče primerjati podatke za leti 2003 in 2004, za leto 2005 pa tiste podatke, ki so že na voljo. Na ravni EU je prikazanih samo pet najpomembnejših področij delovanja glede na realizirane izdatke in začete projekte.

V drugi polovici leta 2006 je Kontaktna točka v dogovoru z Observatorijem Leader+ (GD AGRI/F3) in v tesnem sodelovanju z državnimi uslužbenci na GD AGRI pregledala kazalce 73 programov Leader+, ki so jih države članice že poslale za poročevalni leti 2003 in 2004.

Med izvajanjem te naloge je odkrila nekaj ponavljajočih se nepravilnosti. Kjer so bili na voljo novi podatki ali je bilo kako drugače mogoče vnesti popravke, so bile te nepravilnosti odpravljene. V številnih primerih so udeleženi nacionalni/regionalni organi priskrbeli dodatne informacije in tako vnesli popravke, ki jih je nato potrdil GD AGRI. V drugih primerih so kazalci ohranili izvirne vrednosti, ki so jih poslale države članice.

Na podlagi navedenega je mogoče ugotoviti, da stopnja zanesljivosti podatkov pri kazalcih 73 programov in/ali različnih poročevalnih letih ni bila dosledno upoštevana. Zato je bila za vsak posamezen program (nacionalni ali regionalni) in poročevalno leto stopnja zanesljivosti podatkov določena na naslednji način:

HIGH (VISOKA): Pregled ni odkril nepravilnosti, če pa so bile odkrite, je bilo mogoče vnesti popravke na podlagi dodatnih informacij, ki so jih poslale države članice. Podatke je nato potrdil GD AGRI.
MEDIUM (SREDNJA): Odkrite so bile nepravilnosti, popravke pa je bilo mogoče vnesti tudi brez dodatnih informacij.
LOW (NIZKA): Odkrite so bile nepravilnosti, vendar popravkov ni bilo mogoče vnesti brez novih podatkov. Dodatne informacije niso bile na voljo.

Na programski ravni je informacije o zanesljivosti podatkov mogoče ustrezno pridobiti prek vrstice stanja. Na nacionalni in evropski ravni so v povzetkih poročil z oranžno označeni tisti podatki programov, ki imajo nizko stopnjo zanesljivosti in so bili uporabljeni pri izračunih. Te oznake so le informativne narave in jih ne bi smeli razumeti kot uradno izjavo.