Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(Pašlaik datu bāze ir pieejama šeit: en )

Esiet sveicināti Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB - monitoringa rādītāju datubāzē! Leader+) novērošanas centrs šo datu bāzi izveidoja, pamatojoties uz informāciju, ko nacionālās/reģionālās pārvaldes iestādes iesniegušas LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS ģenerāldirektorātam (turpmāk – LAUKSAIMNIECĪBAS ĢD). LAUKSAIMNIECĪBAS ĢD rādītājus ieguva no Eiropas CAP-IDIM datu bāzes un nosūtīja tos novērošanas centram.

MIDB ir trīs dažādi līmeņi – programmu, nacionālais un Eiropas līmenis. Katrs no tiem parādās atsevišķā sadaļā. Noderīgu informāciju var lejupielādēt arī no sadaļas “Metodoloģija”.

Patlaban ir pilnībā ievadīti visu 73 Leader+ programmu 2003. un 2004. gada rādītāji. 2005. gada rādītāji ir pieejami ierobežotā apjomā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažu kopsavilkuma ziņojumu ar apvienotiem ES līmeņa datiem saņemšanas laiks var būt ilgāks.
Tam par iemeslu ir lielais rādītāju daudzums, kas izmantots aprēķinos.

1. Programmu līmenis: tajā atspoguļoti 2003., 2004. un 2005 (gadu, ja tas ir jau ievadīts) gada monitoringa rādītāji, kas izkārtoti tabulās atbilstoši norādījumiem komisijas darba dokumenta “Leader+ programmu monitoringa vispārīgie rādītāji 2000.–2006. g.”

2. daļā; tie dalībvalstīm jāiesniedz kopā ar ikgadējo progresa ziņojumu. Šīs tabulas var lejupielādēt MS Excel formātā.2. Nacionālais un Eiropas līmenis: šie ziņojumi ietver katras dalībvalsts apkopoto datu kopsavilkumu un Eiropas līmeņa apvienoto informāciju izlases veidā. Jebkuru tabulu var lejupielādēt MS Excel formātā. Tās izkārtotas pēc trim galvenajām grupām vai rādītājiem:

a) VRG pārskats – tas ilustrē dažus VRG raksturotājus saistībā ar tās teritorijas programmas profilu, kur tās atrodas:

b) finanšu monitorings darbības līmenī: tas sniedz pārskatu par reālajām izmaksām salīdzinājumā ar sākumā plānotajām. Informācija ir pieejama gan par katru atsevišķu darbību, gan par jebkuru apvienotu darbību, un vienmēr ir dots salīdzinājums ar 2003. un 2004. gadu, kā arī ar 2005. gadu, ja tas ir jau ievadīts;

c) projektu ieviešana: līdz ar citiem 1. un 2. darbības naturālajiem mērītājiem šeit ir apkopota informācija par vairākiem projektiem vai maksājumu gala saņēmējiem. Šos rādītājus var apskatīt pa programmām vai iesaistes jomām, un gan vienam, gan otram ir dots salīdzinājums ar 2003. un 2004. gadu, kā arī ar 2005. gadu, ja tas ir jau ievadīts. ES līmenī parādās tikai piecas lielākās iesaistes jomas, vērtējot pēc izlietotajiem līdzekļiem un uzsāktajiem projektiem.

Atbilstoši līgumam ar Leader+ novērošanas centru (DG AGRI/F3) 2006. gada otrajā pusē kontaktpunkta darbinieki ciešā sadarbībā ar LAUKSAIMNIECĪBAS ĢD dalībvalstu ierēdņiem pārbaudīja 73 Leader+ programmu rādītājus, kurus dalībvalstis jau bija iesniegušas par 2003. un 2004. gadu.

Pārbaudes laikā tika konstatētas vairākas atkārtotas neprecizitātes. Ja bija pieejami jauni dati vai datus varēja izlabot citādi, neprecizitātes tika novērstas. Nacionālās/reģionālās pārvaldes iestādes lielākoties sniedza papildinformāciju, un tā ļāva izdarīt labojumus, kurus pēc tam apstiprināja LAUKSAIMNIECĪBAS ĢD. Pārējos gadījumos rādītāji palika iepriekšējie, kā tos sākotnēji bija iesniegušas dalībvalstis.

Tāpēc datu ticamība nav vienāda visu 73 programmu rādītājiem un/vai dažādiem ziņojumu gadiem un katrai programmai (nacionālai vai reģionālai) un ziņojuma gadam ir noteikta datu ticamības pakāpe:

HIGH (AUGSTA). Neprecizitātes netika konstatētas vai arī bija iespējams izdarīt labojumus, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto informāciju. Datus pēc tam apstiprināja LAUKSAIMNIECĪBAS ĢD;
MEDIUM (VIDĒJA). Tika konstatētas neprecizitātes un labojumus bija iespējams izdarīt bez papildinformācijas;
LOW (ZEMA). Tika konstatētas neprecizitātes, bet labojumus nebija iespējams izdarīt, jo trūka jaunu datu. Papildinformācija nebija pieejama.

Programmas līmenī informācija par datu ticamību ir sniegta atbilstošā stāvokļa joslā. Nacionālajā un Eiropas līmenī ziņojumu kopsavilkumā ar oranžu krāsu ir iezīmēti aprēķinos izmantotie programmu dati, kam ir zema ticamības pakāpe. Šie rādītāji ir sniegti vienīgi informatīvā nolūkā un nav uzskatāmi par oficiālu paziņojumu.