Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(Tietokanta on tällä hetkellä saatavilla seuraavilla kielillä: en )

Tervetuloa Leader+ Monitoring Indicators Database -tietokantaan. Tämän työkalun on kehittänyt Leader+Observatory Contact Point kansallisten/alueellisten hallintoviranomaisten Euroopan Unionin maatalouden-ja maaseudun kehittämisen pääosastolle, Directorate General for AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (tästä lähtien DG AGRI), luovuttamien tietojen perusteella. Indikaattorit on poimittu Euroopan CAP-IDIM-tietokannasta ja ne on toimittanut Contact Pointille DG AGRI.

MIDB koostuu kolmesta eri tasosta: ohjelma, kansallinen ja eurooppalainen. Jokainen taso esitetään erillisellä välilehdellä. Hyödyllistä tietoa voi myös tarkastella ja ladata välilehti-"metodologialla".

Tässä vaiheessa vuosien 2003 ja 2004 indikaattorit ovat valmiina kaikkiin 73 Leader+-ohjelmiin. Vuoden 2005 indikaattorit ovat saatavilla tietyin rajoituksin.

Huomaa, että joidenkin tiivistelmäraporttien, mukaan lukien yhteen koottu tieto EU-tasolla, reagointiaika saattaa olla hitaampi. Tämä johtuu laskelmissa käytettävien indikaattorien lukumäärän runsaudesta.

1) Ohjelmataso: näyttää vuosien 2003, 2004 & 2005 (milloin tietoa on jo saatavilla) seurantaindikaattorit käyttäen tavallista taulukkorakennetta, joka on esitetty Euroopan komission työpaperissa "Common Indicators for monitoring Leader+ programming 2000-2006", joka puudetään jäsenvaltioilta toimitettuna yhdessä vuosittaisen kehitysraportin kanssa. Näitä taulukoita voi ladata MS Excel -muodossa.

2) Kansalliset ja eurooppalaiset tasot: nämä raportit sisältävät jäsenvaltion yhteen koottujen tietojen tiivistelmät ja valikoiman konsolidoitua tietoa EU-tasolla. Jokainen taulukko on ladattavissa MS-Excel muodossa. Ne on järjestetty kolmeen pääindikaattoriryhmään:

a) LAGien yleiskatsaus: kuvaa joitakin LAGien ominaisuuksia suhteessa sen ohjelma-alueen profiiliin, johon ne kuuluvat.

b) Rahataloudellinen seuranta toimintatasolla: antaa yleiskuvan toteutuneista kuluista verrattuna siihen, mitä alunperin oli suunniteltu. Tietoa on saatavilla jokaista erillistä ja konsolidoitua toimintoa kohden, ja kaikki sisältävät vertailun vuosille 2003 ja 2004, ja vuodelle 2005, milloin tietoa on jo saatavilla.

c) Projektin toteutus: täällä on koottu yhteen tieto projektien lukumäärästä tai maksujen lopullisista vastaanottajista, muiden fyysisten indikaattorien lisäksi, toimintoihin 1 ja 2. Nämä indikaattorit voivat olla esitettyinä ohjelmakohtaisesti tai sijoitusalojen mukaisesti, sisältäen molemmissa tapauksissa vertailun vuosille 2003, 2004 ja vuodelle 2005, mikäli se on jo saatavilla. EU-tasolla näytetään vain viisi kärkisijoitusalaa koskien toteutuneita kuluja ja aloitettuja projekteja.

Leader+Observatoryn (DG AGRI/F3)-sopimuksen mukaisesti, Contact Point seuloi, tiiviissä yhteistyössä DG AGRIn Country Desk Officerien kanssa, vuoden 2006 viimeisellä puoliskolla, 73 jäsenvaltioiden jo luovuttamien Leader+-ohjelmien indikaattorit raportointivuosille 2003 ja 2004.

Tämän tehtävän aikana havaittiin joukko palautuvia virheitä. Tilanteissa, joissa oli saatavilla uutta tietoa tai muutokset olivat muutoin mahdollisia, nämä virheet korjattiin. Useissa tapauksissa kyseessä olevat kansalliset viranomaiset tarjosivat lisätietoja, tehden näin mahdolliseksi suorittaa korjaukset, jotka DG AGRI sittemmin vahvisti. Muutoin, indikaattorit jätettiin jäsenvaltioiden toimittamien alkuperäisarvojen mukaisiksi.

Ylläolevan seurauksena, tietojen luotettavuutta 73:n ohjelmaindikaattorin ja/tai raportointivuoden osalta ei voitu pitää ristiriidattomana.Tämän vuoksi tiedon luotettavuuden taso jokaista ohjelmaa (kansallista tai alueellista) ja raportointivuotta kohden määriteltiin seuraavasti:

HIGH (KORKEA): Virheitä ei löytynyt tai jos löytyi, korjaukset voitiin tehdä jäsenvaltioiden lähettämien lisätietojen perusteella. Tiedot vahvisti DG AGRI.
MEDIUM (KESKITASO): Virheitä löytyi ja korjaukset olivat mahdollisia vaikka lisätietoja ei ollut.
LOW (MATALA): Virheitä löytyi, mutta korjaukset eivät olleet mahdollisia ilman uutta tietoa. Lisätietoja ei ollut saatavilla.

Ohjelmatasolla tiedon luotettavuusinformaatio näkyy tilanäytössä. Kansallisella ja eurooppalaisella tasolla, raporttien tiivistelmässä esiintyy oranssia korostusväriä kohdissa, joissa laskelmissa on käytetty tietoja ohjelmista, joiden luotettavuuden taso katsotaan alhaiseksi. Nämä viitteet ovat tarkoitettu vain informaatioksi, eikä niitä tule pitää virallisena "lausuntona".