Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(Andmebaas on praegu saadaval ainult: en )

Tere tulemast Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB - Leader+ seirenäitajate andmebaasi). Selle tööriista töötas välja Leader+ Vaatluskeskuse kontaktpunkt (Observatory Contact Point), kasutades riiklike/piirkondlike korraldusasutuste poolt PÕLLUMAJANDUSE JA MAAELU ARENGU peadirektoraadile (edaspidi „DG AGRI“) esitatud andmeid. Need näitajad saadi Euroopa CAP-IDIM andmebaasist ning DG AGRI edastas need Kontaktpunkti.

MIDB on üles ehitatud kolmel tasemel: programmi-, riiklikul ja Euroopa tasemel. Igat taset kuvatakse eraldi vahekaardil. Vahekaardilt „Metoodika“ on samuti võimalik kasulikku teavet leida ja alla laadida.

Praegusel hetkel on täielikult saadaval kõikide 73 Leader+ programmi näitajad aastate 2003 ja 2004 kohta. 2005. aasta näitajad on saadaval vaid piiratud mahus.

Palun arvestage sellega, et mõnede kokkuvõtete aruannete, k.a koondandmed ELi tasemel, esitamine võib olla aeglasem. Selle põhjuseks on nendes arvutustes kasutatavate näitajate suur arv.

1) Programmi tase: siin kuvatakse 2003., 2004. ja 2005 (aasta kohta seal, kus need on juba olemas) aasta seirenäitajaid ühtse tabeli kujul, mis on sätestatud komisjoni töödokumendi „Leader+ programmi ühised seirenäitajad 2000–2006” teises osas ning mis on palutud liikmesriikidel esitada koos iga-aastase arenguaruandega. Need tabelid saab alla laadida MS Exceli vormingus.

2) Riiklikud ja Euroopa tasemed: nende aruannete hulgas on kokkuvõtted koondandmetest liikmesriikide kaupa ning valik ühendatud teavet ELi tasemel. Iga tabeli saab alla laadida MS Exceli vormingus. See on jaotatud kolme peamisesse näitajate gruppi:

a) Kohalike tegevusrühmade ülevaade: see näitab mõningaid kohalike tegevusrühmade omadusi seoses programmi ala profiiliga, kus need asuvad.

b) Finantsjärelevalve tegevustasemel: annab ülevaate realiseeritud kuludest, võrreldes esialgselt kavandatuga. Saadaval on teavet iga eraldi ja ühendatud tegevuste kohta ning kõikidel juhtudel aastaste võrdlustega 2003., 2004. ja 2005. aasta kohta seal, kus need on juba olemas.

c) Projekti rakendamine: siin on toodud koondteave projektide või maksete lõppsaajate kohta koos teiste füüsiliste näitajatega tegevuste 1 ja 2 kohta. Neid näitajaid saab kuvada programmi või sekkumisvaldkonna järgi ning mõlemal juhul aastase võrdlusega 2003., 2004. ja 2005 . aasta kohta seal, kus need on juba olemas. ELi tasemel kuvatakse ainult ülemist viit sekkumisvaldkonda vastavalt realiseeritud kuludele ja alustatud projektidele.

Leader+ Vaatluskeskuse (DG AGRI/F3) nõusolekuga ja lähedases koostöös DG AGRI maapiirkondade ametnikega kontrollis Kontaktpunkt 2006. aasta teisel poolel 73 Leader+ programmi näitajaid, mis liikmesriigid olid aruandeaastate 2003 ja 2004 jaoks esitanud.

Selle toimingu vältel tuvastati mõningaid korduvaid ebatäpsusi. Need ebatäpsused korrigeeriti seal, kus oli saadaval uuemaid andmeid või kus oli võimalik teha parandusi. Paljudel juhtudel esitasid asjaomased riiklikud/piirkondlikud ametkonnad paranduste tegemiseks lisateavet, mis sai ka DA AGRI poolt kinnitatud. Mujal jäeti näitajad sellisteks, nagu need olid liikmesriikide esitatud originaalandmetes.

Ülalmainitu tulemusena ei saa kõigi 73 programmi ja/või erinevate aruandeaastate andmete usaldusväärsust ühtlaseks pidada. Seetõttu määrati iga programmi (riikliku või piirkondliku) andmete usaldusväärsuse tase järgnevalt:

HIGH (KÕRGE): ebatäpsusi ei leitud ning kui oleks leitud, siis oleks saanud viia liimesriikide esitatud lisateabe põhjal sisse parandused. Seejärel kinnitas DA AGRI need andmed.
MEDIUM (KESKMINE): ebatäpsusi leiti ja parandused olid võimalikud isegi lisateabe puudumisel.
LOW (MADAL): ebatäpsusi leiti, kuid lisaandmeteta ei olnud parandused võimalikud. Lisateavet ei olnud saada.

Programmi tasemel on teave andmete usaldusväärsuse kohta esitatud olekuribaga. Riiklikul ja Euroopa tasemel on aruannete kokkuvõtetele lisatud ka oranži värviga esile toodud kohad, kus kasutati programmide andmeid, mille usaldusväärsus oli madal. Need näitajad on esitatud informatiivsetel eesmärkidel ja neid ei tule võtta ametliku seisukohana.