Leader+ Monitoring Indicators Database (MIDB)

(Databáze je aktuálně dostupná v: en )

Vítejte v databázi Leader+ Monitoring Indicators. Tento nástroj byl vyvinut Kontaktním místem Leader+ Observatory na základě dat předložených národními/regionálními řídicími orgány Generálnímu ředitelství pro ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA (dále jen DG AGRI). Indikátory byly extrahovány z evropské databáze CAP-IDIM a převedeny do Kontaktního místa Generálním ředitelstvím DG AGRI.

Databáze MIDB je strukturována do tří různých úrovní: programová, národní a evropská. Každá úroveň se zobrazuje v samostatné záložce. Užitečné informace je možné také vyhledat a stáhnout ze záložky "Metodika".

V této fázi jsou zkompletovány ukazatele za r. 2003 a 2004 pro všech 73 programů Leader+. Indikátory za rok 2005 jsou k dispozici pouze v omezené míře.

Respektujte prosím, že doba odpovědi u některých souhrnných zpráv včetně agregovaných dat na úrovni EU může být delší. Je to dáno vysokým počtem indikátorů používaných při výpočtech.

1) Programová úroveň: zobrazuje indikátory sledování za roky 2003, 2004 a 2005 (pokud je již k dispozici) pomocí běžné tabulkové struktury v souladu s částí II pracovního dokumentu Komise “Common Indicators for monitoring Leader+ programming 2000-2006” ("Obecné indikátory pro sledování v programech Leader+ pro roky 2000 - 2006"), u nichž se požaduje, aby je členské státy předkládaly společně s výroční zprávou o pokroku. Tyto tabulky je možno stahovat ve formátu MS Excel.2) Národní a evropská úroveň: tyto zprávy zahrnují souhrny agregovaných dat podle členských států a výběr konsolidovaných informací na úrovni EU. Každou tabulku lze stáhnout ve formátu MS Excel. Člení se do tří hlavních skupin indikátorů:a) Přehled místních akčních skupin (MAS): Ilustruje některé charakteristiky MAS ve spojitosti s profilem programové oblasti, kde se nacházejí.

b) Finanční monitoring na úrovni opatření: podává přehled o realizovaných výdajích ve srovnání s původním programem. Informace jsou k dispozici pro každé jednotlivé opatření a v konsolidované podobě pro všechna, ve všech případech s ročním srovnáním pro roky 2003, 2004 a pro rok 2005, pokud je již k dispozici.

c) Implementace projektu: Zde jsou agregované informace o počtu projektů nebo o koncových příjemcích plateb, kromě dalších fyzických indikátorů, pro opatření 1 a 2. Tyto indikátory lze zobrazit podle programu anebo podle oblasti intervence, v obou případech s ročním srovnáním pro roky 2003, 2004 a pro rok 2005, pokud je již k dispozici. Na úrovni EU se zobrazuje pouze pět hlavních oblastí intervence ve smyslu realizovaných výdajů a zahájených projektů.

Se souhlasem Leader+ Observatory (DG AGRI/F3) Kontaktní místo ve spolupráci s odbornými referenty (desk officers) jednotlivých států v DG AGRI podrobně prozkoumalo indikátory 73 programů Leader+, které členské státy již předložily k vykazovaným rokům 2003 a 2004.

Během tohoto postupu byly zjištěny některé opakující se nepřesnosti. Tam, kde byla k dispozici nová data nebo bylo možno jinak provést opravy, byly tyto nepřesnosti opraveny. V mnoha případech poskytly národní/regionální orgány doplňující informace, které umožnily provedení oprav, a ty byly potom validovány DG AGRI. V jiných případech byly indikátory ponechány v podobě původních hodnot předaných členskými státy.

V důsledku výše uvedeného nelze považovat míru spolehlivosti dat pro daných 73 programů a/nebo různé vykazované roky za konsistentní. Proto byla míra spolehlivosti dat pro každý program (národní či regionální) a pro každý vykazovaný rok definována následovně:

HIGH (VYSOKÁ): nebyly zjištěny žádné nepřesnosti, nebo pokud ano, bylo možno provést opravy vycházející z doplňujících informací zaslaných členskými státy. Data byla potom validována DG AGRI.
MEDIUM (STŘEDNÍ): byly zjištěny nepřesnosti a opravy bylo možno provést, i když nebyly k dispozici doplňující informace.
LOW (NÍZKÁ): byly zjištěny nepřesnosti, ale opravy nebylo možno bez nových dat provést.

Doplňující informace nebyly k dispozici.Na programové úrovni jsou informace o spolehlivosti dat poskytovány adekvátně pomocí stavové lišty. Na národní a evropské úrovni souhrnné zprávy obsahují oranžové zvýraznění tam, kde se ve výpočtech použila programová data, která jsou považována za málo spolehlivá. Tato zvýraznění jsou uvedena pouze pro informaci a nelze je považovat za oficiální stanovisko.