Dossier för medlemsstater

Detta är en karta som visar Leader+ i Europeiska unionen. Genom att klicka på en enskild medlemsstats flagga kan du få tillgång till en mängd information. På ett nationsdatablad sammanfattas Leader+ på nationell nivå, inklusive datumet då programmet startades; de huvudsakliga inblandade institutionerna; valda teman; finansiering; påverkan av Leader+ hittills samt relevanta nationella kontaktpunkter.

Det finns också en karta med detaljerad information om enskilda LAG-grupper i en viss region. Mer information om en viss LAG-grupp kan också fås vid detta tillfälle genom att använda länken till databasen över LAG-grupper. För varje medlemsstat redovisas också detaljer ur de nationella programmen och hur dessa genomförs.

Gemenskapsinitiativet Leader+ gäller inte de tio nya medlemsstaterna. I stället finns möjligheten att införa en åtgärd av Leader+-typ, som finansieras under ledning av EUGFJ för 2004-2006, och som utgör en del av programplaneringen av strukturfonderna.

Möjligheten är bara tillgänglig för regioner inom Mål 1. Således är hela Cyperns territorium undantaget. Sex medlemsstater (Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen och Polen) har valt att genomföra en åtgärd av typen Leader+ där, med undantag för nätverkssamarbete, alla principerna i Leader-metoden ingår. Några av dessa medlemsstater har byggt upp ett nationellt nätverk på eget initiativ.

Utanför Leader-finansieringen har Slovakien och Slovenien gemenskapsbaserade program för landsbygdsutveckling som delvis följer Leader-principerna. Cypern erbjuder landsbygdsintressenter några verksamheter som avser ”anskaffning av färdigheter och kunskap” med tanke på förberedelserna för den kommande programperioden. På Malta finns inget sådant program.

I en åtgärd av typen Leader+ kan man få stöd huvudsakligen för två typer av verksamheter: anskaffning av kompetens och kunskap som syftar till att förbereda landsbygdskommuner för att formulera och implementera lokala landsbygdsutvecklingsstrategier samt implementering av integrerade strategier av pilotkaraktär för utveckling av landsbygdsområden, som utarbetats av lokala aktionsgrupper (LAG-grupper).

LAG-grupperna kan vara berättigade att delta i interregionala och transnationella samarbetsåtgärder och får tillträde till det europeiska observationsorganet för landsbygdsområden. De upprättar lokala utvecklingsstrategier som fokuserar på ett eller flera av de prioriterade teman som Europeiska kommissionen har ställt upp.