Datoteke držav članic

Pričujoči zemljevid prikazuje Leader+ v Evropski uniji. S klikom na zastavo posamezne države članice lahko dostopite do vrste različnih informacij. V podatkovnem listu vsake države je povzetek o programu Leader+ na nacionalni ravni , vključno z datumom, ko je bil program lansiran, glavnimi institucijami, vključenimi v program, izbranimi temami, financiranjem, vplivom programa Leader+ do danes in pomembnimi nacionalnimi kontaktnimi informacijami.

Drugi zemljevid prikazuje podrobnosti o posameznih lokalnih akscijskih skupinah znotraj posamezne regije. Tokrat lahko pridobite tudi več podatkov o posamezni lokalni akcijski skupini s preprostim klikom na njeno podatkovno bazo. V zvezi z vsako državo članico so na voljo še podrobnosti o nacionalnih programih in njihov izvedbi.

Pobuda Skupnosti Leader+ se ne izvaja v desetih novih državah članicah. Namesto tega obstaja možnost uvedbe ukrepa tipa Leader+, ki je osnovan pod vodstvom Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) za obdobje 2004-2006 in ki oblikuje del programiranja strukturnih skladov.

Ta možnost je na voljo samo za regije Cilja 1; zaradi tega je izključeno celotno ozemlje Cipra. Šest novih držav članic (Češka republika, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva in Poljska) se je odločilo za izvajanje ukrepa vrste Leader+, pri čemer so vključena vsa načela programa Leader, razen povezovanja v mrežo. Nekatere izmed teh držav članic so oblikovale nacionalno mrežo na lastno pobudo.

V Republiki Slovaški in Sloveniji so na voljo programi za razvoj podeželja, utemeljenih na programih Skupnosti, ki niso financirani v okviru pobude Leader, ki pa delno upoštevajo njegova načela. Ciper ponuja interesnim skupinam s podeželja nekaj dejavnosti na področju 'pridobivanja znanj', da bi se pripravili na prihajajoče programsko obdobje. Na Malti takšnih načrtov ni.

V okviru ukrepa vrste Leader+ se podpora lahko podeli v glavnem dvem vrstam dejavnosti: pridobivanju znanj, katerega cilj je pripraviti podeželske skupnosti na oblikovanje in izvajanje strategij za razvoj podeželja, ter izvajanju integriranih strategij za območni razvoj podeželja pilotne narave, ki jih pripravljajo lokalne akcijske skupine (LAS)."

LAS imajo lahko pravico do udeležbe v dejavnostih medobmočnega in transnacionalnega sodelovanja, omogočen pa jim je tudi dostop do Evropskega observatorija za podeželska območja. Oblikujejo lokalne razvojne strategije z eno ali več prednostnimi temami, ki jih določi Komisija ES.